2010

Grundejerforeningen Højdedraget

Generalforsamling 2010


Generalforsamlingen afholdes traditionelt langfredag på Hjemmeværnsgården.


Grundejerforeningen Højdedraget

Bestyrelsens Beretning for året 20091. Arbejdet i Bestyrelsen :


Der har i indeværende bestyrelsesperiode været afholdt 3 bestyrelsesmøder.


HHJ, ED og DS deltog i Fritidshusejernes Landsforenings landsmøde d. 24 oktober i Svendborg. Det er flere år siden vi sidst deltog i et landsmøde. Det er svært at pege på et umiddelbart udbytte af mødet, men det er altid værdifuldt at træffe bestyrelsesmedlemmer fra andre foreninger og få fornemmelse af, hvem de var og snakke om fælles problemer. Det er fortsat Bestyrelsens opfattelse, at vort medlemskab er særdeles nyttigt.


Bestyrelsen har haft vores forsikringer oppe til eet kritisk gennemsyn. Dette mundede ud i, at vi udover de allerede eksisterende forsikringer (arbejdsskadeforsikring og erhvervsforsikring) også tegnede en såkaldt bestyrelsesansvarsforsikring.


Der har i året 2009 været 6 Ejerskifter2. Fællesarealerne.


Ved sidste års generalforsamling udstak Bestyrelsen er arbejdsplan for det kommende år : Beskæring og pleje af rondeller.

Regulering af markskellet (mellem Højdedraget og Mosedalen) samt beskæring af de gamle piletræer, inden de vælter helt.

Beskæring af træer bag Stormosen. Dette arbejde er blevet udført.


Regulering af hyben i skel mod G/F Fruekilden mangler dog


Fællesarealerne er blevet slået to gange som sædvanligt at Maskinstationen. Der er også fortsat slået stier.

Som de fleste nok har bemærket er der blevet anlagt en fodblodbane på arealet mellem Højdedraget og Østkildevej, græsset på banen slås i forbindelse med at der slås stier. Det er vores indtryk, at banen bliver benyttet.3. Veje.


Vejene er efter vores mening stadig i god stand. Der er foretaget udbedringer på de steder, hvor det har været nødvendigt.


Den nys overståede vinter har som bekendt givet megen sne, hvilket har nødvendiggjort, at vejene har måttet ryddes indtil flere gange. Rydningen består i afskrabning af sneen, men indbefatter ikke grusning, så det er en fordel at have bil med vinterdæk.


På sidste års generalforsamling foreslog Bestyrelsen og fik vedtaget, at der skulle opsættes et ekstra sæt skilte med 20km ­ dette forslag har ikke kunnet gennemføres på grund af forbud fra myndighederne.4. Medlemssager.

Sidste år varslede Bestyrelsen en forstærket indsats for at få ­ de få ­ medlemmer til at overholde vedtægterne med hensyn til beplantning og ulovligt henstående campingvogne. Som vi skrev, er det Bestyrelsens pligt at påse, at vedtægterne og deklarationen overholdes. Efter endnu en række forgæves henvendelser til misdæderne rettede vi henvendelse til Vordingborg Kommune for at høre om deres muligheder for at støtte os i vores arbejde. Dette gjorde vi for ikke at ty til den ultimative og i sidste ende meget dyre løsning med advokatbistand. Efter en særdeles ihærdig indsats lykkedes det omsider at få et

møde i stand med en sagsbehandler fra Kommunen. Mødet forløb i en positiv ånd med tilsagn til os om at der ville blive taget hånd om de sager, vi havde valgt at bringe op. Efterfølgende skete der dog i en rum tid ikke ret meget, men hér på det sidste tyder noget på, at der vil ske noget. Det er dog beklageligt, at de berørte medlemmer ikke i første omgang har imødekommet Bestyrelsens henstillinger, men vi skal heller ikke glemme det store flertal, der helt af sig selv eller efter første, venlige henstilling selv sørger for at efterleve vedtægterne ­ disse lovlydige medlemmer kan let føle sig til grin over for de medlemmer, som ikke retter sig efter Bestyrelsens påbud.5. Arbejdsdag.


Bestyrelsen havde vedtaget ­ på trods af det lidt fåtallige fremmøde sidste år ­ at afholde en arbejdsdag. En fælles arbejdsdag er efter vores opfattelse en god anledning til at gøre en nyttig indsats til fordel for fællesarealerne i godt samvær deltagerne imellem. Desværre var fremmødet endnu sparsommere end sidste år, men idéen er for god til at droppe ­ lad os derfor få gode idéer til, hvordan den kan lykkes i det nye år.6. Plan for det kommende år.


Hybenhæk mod Fruekilden, og avning af Stormosen. Der forventes et noget lavere aktivitetsniveau, hvilket afspejles i budgettet.

 


7. Lige en lille henstilling :


Vis hensyn : Kør langsomt, vejene skal være trygge for alle. Husk også at sige det til eventuelle gæster og lejere. Vi fik ikke vores ønske om et ekstra sæt skilte med 20km imødekommet.


Og før venligst hund i snor. I øvrigt er ridning på Foreningens arealer og veje forbudt.

 


Med ønsket om en rigtig god feriesæson


Hans Henrik Jensen, formand
Referat

G/F Højdedraget Generalforsamling


2. april 2010Antal fremmødte stemmeberigtigede 38


Formand Hans Henrik Jensen bød de fremmødte velkommen.


Ad. 1. Valg af dirigent

Formanden foreslog Birgitte Parkdahl som dirigent (Hun er formand i en mønsk G/F)


Birgitte Parkdahl blev valgt uden modkandidat


Dirigenten konstaterede generalforsamlingen (GF)var lovlig og rettidig indkaldt.


Ad. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden.

Hans Henrik Jensen fremlagde beretningen om bestyrelsens arbejde i 2009. Et af hovedpunkterne i indeværende år var Vordingborgs kommune havde påtaget sig sit ansvar overfor deklarationens overholdelse og havde overtaget nogle sager, hvor bestyrelsen ikke kunne afslutte dem. Vedligeholdelse af fællesarealerne havde fyldt meget og bestyrelsen håbede resultatet ville kunne nydes gennem sommeren.


Spørgsmålene til beretningen fra de fremmødte medlemmer omhandlede: Et ønske om undladelse af forkortelser på personer i den udsendte beretning. – Der er mulighed for at fortolke regler om man er fastboende eller ”sommerbeboer”. – Det at forslag skal indsendes 7 uger før Generalforsamlingen virker urimelig. - Hastigheden skal ned på vejene eksempelvis med vejbump. – En anstrengt dialog på GF kan skræmme nogen væk.


Formanden besvarede at forkortelser på personer ikke anvendes fremover i beretninger. Årsagen til de 7 uger frist for forslag var tidligere besluttet for at få indkomne forslag ud til medlemmerne sammen med indkaldelsen til GF. Enkelte kører for stærkt på vores veje men hastighedsdæmpende foranstaltninger er dyre at etablere og vedligeholde. Dialogen på GF opfatter bestyrelsen ikke som anstrengt, synes faktisk der er en god dialog.


Formandens Beretning blev godkendt.


Ad. 3. Fremlæggelse af reviderede regnskab for 2009.

Kassereren fremlagde regnskabet og nævnte, at nogle sager med inddrivelse af kontingent havde taget en del tid. Bestyrelsen havde grundet sygdom været nødsaget til at få et firma til at færdiggøre påbegyndt arbejde på fællesarealet. Rydning af sne fremgår ikke i 2009, men vil kunne ses i budgetforslaget for 2010.


Spørgsmål til 2009 regnskabet. G/F Fruekilden ejer et lille stykke af fællesarealet nær Mosehuset: ”hvorfor deltager de ikke i vedligeholdelsesudgiften?” Formanden svarede at der ligger en gammel aftale om, at vi forestår vedligeholdelsen.


Sammenlignelige tilbud på arbejde for G/F bør indhentes. Formanden svarede, at der var indhentet tilbud, og at bestyrelsen har stort fokus på omkostningerne.


Regnskabet sendt til afstemning og vedtaget med 37 for og 1 imod.


Ad. 4. Bestyrelsen havde ingen forslag


Ad. 5. Forslag fra medlemmerne

Bent Herman fremlagde sit forslag, der omhandlede et årligt kontingentforhøjelse på 300,- kr. i 3 år til vedligeholdelse af fællesarealet.


Flere medlemmer ytrede sig positivt for forslaget og den fåtallige opbakning til den - Årlige arbejdsdag – blev draget med ind i debatten. (bestyrelsen fastholder troen på denne arbejdsdag).


Forslaget blev sat til afstemning og 12 stemte for og 17 imod så forslaget blev forkastet.


Ad. 6. Forelæggelse af budget for indeværende år, samt fastlæggelse af kontingent m.m.

Kassereren gennemgik bestyrelsens budgetforslag og nævnte enkelte punkter som, snerydningen har resulteret i en udgift på omkring 9000,-kr. Der er tegnet en ny forsikring der dækker bestyrelsesansvar. 2009 har resulteret i at nødvendige arbejder på fællesarealerne er blevet udført, men har kostet, og derfor vil 2010’s budgetforslag være mindre ambitiøse. Kontingent og godtgørelser til bestyrelse er uændret.


Budgetforslaget blev vedtaget med 26 for og 0 imod.


Ad. 7. Valg af formand

(Hans H. Jensen ønskede ikke at genopstille som formand)


Bestyrelsen forslår Dan Sandager


M. Linde forslår Asger Brask


Dan Sandager bliver valgt med 19 stemmer mod Asger Brask 16 stemmer


Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer


På valg er: Marianne Linde, Hans Jensen, Bent Holmelin, Poul-Erik Lagermand


Valgt bliver Poul-Erik Lagermand og Hans H. Jensen


Ad. 8. Valg af en suppleant

Claus Madsen genopstiller og blev valgt.


Ad. 9. Valg af en revisor

På valg er Marianne Linde og Ruth Jensen


Ruth Jensen bliver valgt med 22 stemmer


Ad. 10. Valg af en revisorsuppleant

På valg er Vivian Qwist der bliver valgt


Ad. 11. Valg af 2 snefogeder

Hans Jensen og Vagner Petersen er på valg og bliver valgt


Ad. 12. Eventuelt

John orienterede om status i de lokale foreninger på Bogø.


Miljødagen er den. 18. april og havnen skal gennemgå en renovering og Pølsemanden som nærmest er en Cafe har åbnet.


Marianne Linde pointerer sammen med flere at det er vigtigt at få vedtægter og deklaration til at passe sammen.


Den nye formand, Dan Sandager, besvarede spørgsmål og nævnte at bestyrelsen vil bruge stor energi til at gennemgå vedtægterne så de bliver tidssvarende. Eksempelvis er der ikke nogen Møns Kommune mere!


Generalforsamlingen afsluttet af den afgående formand Hans Henrik Jensen takkede dirigenten Birgitte Parkdahl for den gode styring, de fremmødte og bød den nye formand velkommen


Sekretær Poul-Erik Lagermand
Copyright © 2013. Grundejerforeningen Højdedraget.dk. Design by Ove Ingemann. All Rights Reserved. Hosting at one.com