2011

Grundejerforeningen Højdedraget

Generalforsamling 2011


Grundejerforeningen Højdedraget


Bestyrelsens Beretning for året 2010
1. Arbejdet i Bestyrelsen :

Der har i årets løb været afholdt 3 bestyrelsesmøder samt en besigtigelse af fællesarealerne, hvor vi på stedet ­ i de lyse timer ­ kunne vurdere og beslutte, hvilke tiltag der skulle iværksættes. Fællesforeningen af grundejerforeninger på Bogø (i praksis sommerhusgrundejerforeningerne) har afholdt 2 møder, hvori formanden deltog.


Bestyrelsen har brugt en del tid til at diskutere de ændringer af vedtægterne, som så småt presser på. Vi er blevet enige om at fremlægge en række principper, som vi beder Generalforsamlingen give sin mening til kende om. Bestyrelsen vil så i den kommende sæson forsøge at udfærdige et forslag til ændrede vedtægter.


Der er i årets løb noteret 3 ejerskifter.2. Fællesarealerne.

Fællesarealerne er blevet slået to gange som sædvanligt af Maskinstationen. Der er også fortsat slået stier.


Sidste år forudså beretningen et noget lavere aktivitetsniveau. Der er dog sket én væsentlig ting : Dén store pil, som hældede ud over Stormosens nordre ende, er blevet fældet. En sådan operation er kun mulig, når mosen er dækket af et tykt lag is. Der var også lagt op til en mere omfattende fældning af træer og buske i nord­, vest­ og sydsiden af Stormosen samt en kraftig udtynding af bevoksningen mod Aalborgvej. På grund af vinterens forløb : Først et par måneder med megen sne og vedvarende frost og så en måned med tø og stigende vandstand i moserne ­ blev det ikke til så meget andet. Nogle medlemmer har ellers meldt sig til frivilligt at fælde træer og buske ­ eneste belønning er veddet, men så har man da også fået varmen mindst to gange ;­)


De foregående år har der været forsøgt en fælles arbejdsdag, men så få mødte op, at det ikke har været arrangeret i det forgangne år.3. Veje.


Vejene udbedres løbende ved at der lægges grus i opståede huller. Gruset hertil ligger ved vendepladsen i Højdedragets nordlige ende. Efter Bestyrelsens mening er det ikke til nævneværdig gene for nogen.


De sidste par vintre har vi været hårdt ramt af sne, som skulle ryddes. Op til Jul var det som bekendt helt slemt, da Aalborgvej var spærret i begge ender af havarerede køretøjer og det var derfor umuligt for Maskinstationen at komme til at rydde Mosedalen. Snefogederne har i den forbindelse måttet lægge øren til en efter Bestyrelsens mening uberetttiget kritik. Det skal derfor understreges, at snerydning er et gode, som vi skal sætte pris på, men det er altså et sommerhuskvarter og man kan ikke forvente helt den samme standard som i et parcelhuskvarter. De enkelte medlemmer må også være indstillet på selv at foretage snerydning af vendepladser og indkørsler til egen grund. Snekæder og vinterdæk hjælper også gevaldigt på foretagendet.4. Plan for det kommende år.


Det er Bestyrelsens ønske, at der ­ som allerede nævnt i indledningen ­ på Generalforsamlingen vedtages principper for revision af vedtægterne. Ændring af vedtægterne skal vedtages ved kvalificeret flertal ­ der er intet, der haster, så derfor gennemfører vi denne grundige behandling.


Det er Bestyrelsens håb, at træer og buske som vi havde tænkt os at fælde, når at blive fældet inden foråret for alvor kommer. Det er bedst at få sådant arbejde overstået i løbet af vinteren, da man så forstyrrer dyrelivet mindst muligt og samtidig er grene og ved lettere at håndtere. Under alle omstændigheder skal skellet ind til nabogrundejerforeningen Fruekilden ordnes. Det var svært at finde brønddækslerne til drænledningerne under den rådende oversvømmelse, så de skal blotlægges på en sådan måde, at de altid vil være tilgængelige.5. Lige en lille henstilling:

På dette sted plejer formanden at minde om at tage hensyn ved at køre langsomt og forsigtigt, samt at sørge for at samle op efter sin hund ­ også på fællesarealerne og også udenfor stierne. I år skal der tilmed lyde en henstilling om at medlemmerne sætter pris på snefogedernes indsats.Med ønsket om en rigtig god feriesæson


Dan Sandager, formandReferatReferat indlægges når det modtages fra formandan.


Copyright © 2013. Grundejerforeningen Højdedraget.dk. Design by Ove Ingemann. All Rights Reserved. Hosting at one.com