2012

Grundejerforeningen Højdedraget

Generalforsamling 2012


Generalforsamlingen afholdes traditionelt langfredag på Hjemmeværnsgården.


Grundejerforeningen Højdedraget

Bestyrelsens Beretning for året 20111. Arbejdet i Bestyrelsen :


Der har i årets løb været afholdt 3 bestyrelsesmøder


Derudover har Bestyrelsen i begyndelsen af august foretaget en besigtigelse af fællesarealerne for at danne sig et indtryk af tilstanden og af forårets arbejde samt beslutte, hvad der yderligere skulle ske.


Fællesforeningen af grundejerforeninger på Bogø (i praksis sommerhusgrundejerforeningerne) har afholdt 2 møder. På disse møder diskuteres forhold af fælles interesse ; et resultat af arbejder i Fællesforeningen er bla. at der er blevet opsat 50km-skilte på Fruekildevej.


Formanden deltager i disse møder.


Sidste år bad vi Generalforsamlingen tage stilling til en række principper, som skulle danne grundlag for en ændring af Foreningens vedtægter. På den baggrund medsendes et forslag til nye vedtægter til behandling i forsamlingen. Vedtægterne kan ikke endeligt vedtages, da dette kræver kvalificeret flertal.


Der er i årets løb noteret 4 ejerskifter.2. Fællesarealerne.


Fællesarealerne er blevet slået to gange som sædvanligt af Maskinstationen. Der er også fortsat slået stier.


Generalforsamlingen vedtog sidste år at afsætte ekstra penge til pleje af fællesarealerne, hvilket afspejler sig i øgede udgifter og mere arbejde udført. På dette sted skal der lyde en stor tak til de medlemmer, som fælder træer og rydder op i moserne – de får godt nok veddet og god motion, men de sparer samtidig foreningen for store udgifter. Pilehegnet mod Aalborgvej har vi dag haft professionelle til at ordne, og vi var heldige at få et godt tilbud, så det inklusive flisning og udbringning kun kom til at koste 22.000 kr.


Det viste sig at være endog et meget stort held, at vi nåede at få fældet den store pil, som hældede ud over Stormosen, medens tid var. Vinteren har – i skrivende stund – været overordentlig mild. Sommeren var usædvanlig våd, hvilket i forbindelse med ringe dræning fra Stormosen resulterede i forhøjet vandstand det meste af tiden og dermed vanskeliggjorde den planlagte fældning omkring denne.


Når man fælder træer og buske i moserne, er det vigtigt, at kvaset ikke bare bliver liggende, da der så meget hurtigt vil vokse høje, skyggende planter op, som hindrer udviklingen af et rigere dyre- og planteliv i overgangen mellem land og vand.


Nogle kvasbunker som ikke har været nogen fryd for øjet, har henligget da det ikke har været muligt at fjerne dem ved afbrænding (der må kun foretages afbrænding mellem 1. december og 1.marts)3. Veje og dræning.


Sommerens store regnmængder har sine steder slidt voldsomt på vejene. Det er især gået ud over Mosedalen. Om natten og i de tidlige morgentimer lørdag d. 27. august 2011 trak et voldsomt tordenvejr med megen regn ind over Bogø. Regnmålerne i vores område viste 48 mm nedbør i det pågældende tidsrum. Bestyrelsen havde ved den årlige inspektion af fællesarealerne konstateret, at vejbrøndene i begge sider af den sidste stikvej på Mosedalen fungerede. Det havde oven i købet også den dag regnet temmelig kraftigt. For en sikkerheds skyld blev brøndene dog alligevel renset, hvilket altså skete inden uvejret.


Ifølge Google Earth er der en niveauforskel mellem brøndene og Stormosen på 2m (hhv. 24m og 22m) – i virkeligheden kan denne forskel godt være meget mindre, hvilket kan forklare den voldsomme oversvømmelse.


Sent på året fik vi afhøvlet vejene, for at regnvandet lettere kan løbe af og opnå en god bund for reparationer, da vejene løbende udbedres ved at der lægges grus i opståede huller.


Drænet fra Stormosen trak ikke ordentligt forrige vinter. Vi havde ellers fået spulet det, men de overordentlig store snemængder og den vedvarende og hårde frost resulterede i markante oversvømmelser. Stormosen og Lillemosen har hver sit afløb til hoveddrænet, som er et rørlagt vandløb, som ender i Stormbækken neden for Stormgården. Desværre er der stadig problemer med for høj vandstand.


Skellet mellem Fruekilden og os er blevet ryddet dér hvor brønddækslerne ligger. Meterbrønden er blevet hævet.4. Skiltning.


Beplantningen på fællesarealerne langs Fruekildevej er blevet klippet ind af hensyn til trafiksikkerheden, derfor er 'Til Salg'-skiltene fjernet. Det er nu heller ikke tilladt at sætte skilte i fællesarealerne. Desværre er det temmelig svært for tiden at sælge sommerhuse, de mange 'Til Salg'-skilte hjælper nok ikke stort - nærmere tvært imod - de formidler et trist indtryk af nedgang, og der skal derfor herfra lyde en stærk opfordring til at fjerne skiltene helt eller benytte små, diskrete skilte. Køberne kører jo ikke rundt på må og få, men kigger annoncer og taster mulige adresser ind på deres GPS.5. Plan for det kommende år.


Forhåbentlig vedtages de reviderede vedtægter, således at de kan endelig vedtages og træde i kraft.


Bestyrelsen vil fortsætte arbejdet med pleje af moserne og fællesarealerne – herunder hegnet mod Fruekilden.6. Lige en lille henstilling :


På dette sted plejer formanden at minde om at tage hensyn ved at køre langsomt og forsigtigt, samt at sørge for at samle op efter sin hund - også på fællesarealerne og også udenfor stierne.


Det skal også lige nævnes, at de medlemmer, hvis grunde støder op til stipassager skal sørge for at slå græsset på disse og i øvrigt sørge for god fremkommelighed ved at holde hække på egen grund.


Enkeltmedlemmer må ikke uden bestyrelsens samtykke ændre i beplantningen (lave hul i hækken) langs Fruekildevej og Aalborgvej.Bestyrelsen ønsker alle en rigtig god feriesæson


Dan Sandager, formandReferat

Grundejerforeningen Højdedraget Bogø by

Generalforsamling d. 06.04. 2012 Hjemmeværnsgården
Formanden bød indledningsvis alle de fremmødte velkommen.


Ad. 1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Flemming Nielsen fra Mosedalens G/F. Flemming Nielsen blev valgt uden modkandidat.


Valget af 2 stemmeoptæller, blev Grith Lagermand og Steen Larsen

Der var 41 stemmeberigtige, hvoraf 8 stemmer var ved fuldmagt.


Ad. 2. Bestyrelsens beretning

Formand Dan Sandager fremlagde beretningen (udsendt til alle medlemmerne med indkaldelsen til generalforsamlingen).

Kommentarer til beretningen. Et område på det store fællesareal ved lille Lillemosen er ikke blevet slået. Og veje var forbedret efter afskrabningen, men hullerne kommer igen. Der manglede refleksmarkering på bøjlerne ind til stierne, - bøjlerne kunne måske erstattes med sten. Bommen på fællesarealet mellem Højdedraget og Østkildevej forhindrer ikke passage af en bil.

Formanden besvarede spørgsmålene. Årsagen til enkelte steder på fællesområdet sikke var slået, var af hensyn til vildtet. Opmærksomheden om bøjlerne ved stierne vil bestyrelsen tage til efterretning i det fremtidige arbejde.

Bestyrelsens beretning vedtaget.


Ad. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab - link

Kassereren Erik Dalsby gennemgik regnskabet og forklarede, at enkelte af de projekterede arbejder havde beløbet sig til væsentlig mindre end budgetteret, hvilket kunne ses i at kassebeholdningen var større end de tidligere år. Spørgsmål til kassereren omhandlede bestyrelsesmedlemmernes godtgørelse ved de 3 afholdte bestyrelsesmøder (gammel ordning så bestyrelsesmedlemmer ikke skal have penge med hjemmefra i dette frivillige hverv) og om kontingent forsat skulle være forhøjet. Kontingentet behandles under næste års budget:

Regnskabet sat under afstemning og ingen stemte imod. Regnskabet vedtaget


Ad. 4. Forslag fra bestyrelsen.

Vedtægtsændringerne bestyrelsen ønskede vedtaget (udsendt sammen med indkaldelsen til GF).

Dirigenten fremlagde ændringsforslagene og spurgte GF om de skulle tages samlet eller enkeltvis. Der var ønske om at tage dem enkeltvis.

1. A omhandlede en simpel redigering fra Møns Kommune til Vordingborg Kommune. 4. G og 4. H udgår.

7. C udgår. Og omhandlede at formanden og kassereren ikke kunne gå på valg samme år vedtægten var overflødig da bestyrelsen konstituerer sig selv, og formanden vælges særskilt. Der var uenighed om dette forslag og en afstemning var påkrævet. 21 stemte for bestyrelsens forslag og 18 imod. 7. C udgår.

7. D - 7.F - 7.H - 8.C - 8.D- 8.E vedtaget 9.B kom under diskussion (vedtægten findes i deklarationen og er tinglyst). 9. B sat under afstemning og flertallet stemte for bestyrelsens forslag. 11.A der omhandlede at ingen vedtægter må være i strid med lovgivningen . Denne vedtægt er overflødig da lovgivning altid er gældende, og vedtægter ikke kan være i strid med disse. Dette var der uenighed om, - modstanderne ønskede den bibeholdt og en afstemning blev fortaget 18 stemte for bestyrelsens forslag og 15 imod. Bestyrelsen fik de ønskede vedtægtsændringer vedtaget. Dette udløser den ekstraordinære generalforsamling den 21. april 2012 som nævnt nederst på dagsordenen.

Der var ingen indkomne forslag fra medlemmerne.


Ad. 6 Bestyrelsens budgetforslag for det næste år - link

Kassereren gennemgik punkterne. Den budgetteret Kontingentforhøjelsen på 300,- gav en del debat og der var et stort ønske om at den blev reduceret, der kom flere forslag fra 900,- til 500,-. Dirigenten satte derfor det budgetteret kontingent på 900,- under afstemning og der var 19 for og 19 imod. Forslaget faldt på stemmelighed. Et nyt forslag med et kontingent på 700,- blev vedtaget med 36 for og 2 imod og 2 undlod at stemme.

Kassereren afsluttede med, at det reducerede kontingent fik indflydelse på årsbudgettet, som det var fremlagt. Der var under debatten om budgetforslaget bestyrelsens argumentation for 900,- i kontingent og medlemmers meninger om, at den større overførelse af midler fra sidste års budget ikke burde være større før der var et konkret behov.

Budgetforslaget vedtaget med et medlemskontingent på 700,-


Ad. 7. Valg af formand

Bestyrelsen opstiller Dan Sandager

GF opstiller Marianne Linde Højdedraget 27

Dan Sandager valgt med 26 stemmer

Hans Henrik Jensen og Poul-Erik Lagermand valgt til bestyrelsen uden modkandidater.


Ad. 8 1 suppleant til bestyrelsen

Claus Madsen fraværende, Ove Ingeman, Højdedraget 23 stillede op og blev valgt.


Ad. 9 Valg af en revisor for en periode på 2 år

Ruth Jensen opstillet af bestyrelsen og blev valgt


Ad. 10 Valg af en revisor suppleant for en periode på 2 år

Vivian Qwist opstillet af bestyrelsen og valgt.


Ad.11 Eventuelt


Bestyrelsen blev opfordret til at anvende mail i kontakten med medlemmerne. Flere medlemmer ønskede fortsat kontakten fasthold i brevform. Et medlem tilbød sig som assistance til hjemmesiden.

John Hansen fra lokalrådet på øen fortalte om udvidelsen af havnen og den nye containerordning på Grønsundvejen (ved autoforhandleren). Sprøjtehuset i Hovedgaden havde fået en forening, der ville står for dets bevarelse. Vandværket arbejder konstant med vandkvaliteten og der er fokus på en boring, dog er kvaliteten på vandet meget høj. Postbuddet og skraldemanden fik hug for deres for høje hastighed i området.

Formanden takkede afslutningsvis alle de fremmødte for en god generalforsamling og ønskede dem en forsat god påske og sommer. Og specielt dirigenten fik en stor tak for det gode arbejde.


Referent Poul-Erik Lagermand
Referat af ekstraordinære generalforsamling den 21. april 2012Valg af dirigent

Lizzi Collin blev foreslået og modtog valget.


Fremmøde: 6 stemmeberettiget var fysisk tilstede, derudover var der 4 gyldige fuldmagter.

Der blev stemt om bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer, fremlagt på ordinære generalforsamling fredag den 6. april 2012.


Forslaget af vedtægtsændringerne blev som fremlagt, enstemmigt vedtaget med 10 stemmer for.

Set og hørt af: Bent Holmelin AndreasenCopyright © 2013. Grundejerforeningen Højdedraget.dk. Design by Ove Ingemann. All Rights Reserved. Hosting at one.com