2013

Grundejerforeningen Højdedraget

Generalforsamling 2013


Generalforsamlingen afholdes traditionelt langfredag på Hjemmeværnsgården.


Grundejerforeningen Højdedraget

Bestyrelsens Beretning for året 20121. Arbejdet i Bestyrelsen :


Med sidste års generalforsamling og ekstraordinære generalforsamling sattes der punktum for arbejdet med vedtægtsændringerne. Disse foreligger nu i en smuk, trykt udgave med farvefotografi af et af vore største fælles goder – Stormosen – på forsiden og med et kort over foreningen på bagsiden. Arbejdet har taget sin tid og er resultatet af en grundig proces, hvor medlemmerne undervejs har haft lejlighed til at deltage i diskussionerne om udformningen af vedtægterne. Vi håber, at de vil kunne holde i mange år fremover.


Der har i årets løb været afholdt 5 bestyrelsesmøder


Bestyrelsen har i sommers foretaget en markvandring, hvorunder fællesarealerne besigtiges og idéer til disses pleje diskuteres. Vi lagde en del af turen ind i Fruekilden for at kigge på deres veje – herom senere.


Der er i årets løb noteret 7 ejerskifter.2. Fællesarealerne.


Fællesarealerne er blevet slået to gange som sædvanligt af Maskinstationen. Der er også fortsat slået stier.


I sidste års beretning skrev vi, at enkeltmedlemmer ikke uden bestyrelsens samtykke måtte ændre i beplantningen (lave hul i hækken) langs Fruekildevej og Aalborgvej – for effektivt at understrege dette lod vi anbringe den tiloversblevne pilekævle, som vi alligevel ikke magtede at skære op til brænde, i nævnte hul – så fik den en god anvendelse.


Stormosen har fået en vældig ansigtsløftning, idet vort medlem, Per Holger Kristensen, helt uden beregning stillede en mand og en minigraver til rådighed for en oprensning af bredderne. Samtidig med at Stormosen nu vil fremstå endnu smukkere, kan vi også glæde os over, at planter og dyr vil få det meget bedre fremover, fordi der nu kommer mere lys og varme til vandet.


Et par andre medlemmer har – efter aftale med bestyrelsen - foretaget udtynding af el og gråpil i den sydlige og sydvestlige del af Stormosen. Arbejdet er vigtigt, da Mosen ellers vil gro til.


Kanalen der leder ind i Stormosen er blevet oprenset


Lillemosen lider under ophobning af blade og andet nedfald fra den omkringliggende beplantning, derfor bliver der foretaget en kraftig udtynding af ellebeplantningen i mosens østside. I den sydlige del af mosen er der foretaget en opskrabning af bredden for at få en jævnt skrånende bred.


Beplantningen langs Fruekildevej og Aalborgvej er blevet slået i en bredde af 2 m. Enkelte medlemmer med grunde ud til Fruekildevej har spurgt om lov til helt at fjerne beplantningen for til gengæld selv at stå for plejen af stykket sået til med græs. Det har Bestyrelsen givet lov til som forsøg. Der skal mindes om, at man som grundejer med grænse til fællesareal har pligt til at have hegn/hæk mod dette på egen grund (deklarationens § 8 h).3. Veje.


Bestyrelsen har foranlediget, at der er blevet lagt knust beton på udvalgte strækninger af vejene – en løsning, som med held er gennemført i vores nabogrundejerforening Fruekilden. Det virker meget hensigtsmæssigt og skelnes knap fra det sædvanligt anvendte stabilgrus, som er væsentligt dyrere. Egentlig ville vi have fortsat udbedringen af vejene sidste år, men kom for sent i gang, så vores sædvanlige entreprenør, Maskinstationen, ikke kunne nå at udføre arbejdet.4. Plan for det kommende år.


Vi vil fortsætte med at udbedre vejene.


Fruekilden har fjernet størstedelen af sin beplantning med hybenroser (rosa rugosa), som jo egentlig er et landskabsukrudt og i det åbne land skal bekæmpes i lighed med bjørneklo). Dette omfatter også skellet mellem dem og os, hvilket vi jo kun kan være svært tilfredse med. De har endnu ingen planer om, hvilken beplantning, der skal afløse hybenroserne, men vil tage en diskussion med medlemmerne.5. Til sidst:


Man skal ikke skrive det samme år efter år ! Jo – der er enkelte ting, som vi alligevel glemmer, eller som det er godt lige at minde om, som for eksempel, at hvis man har en grund, som støder op til en stipassage, skal man huske at slå denne – det giver god motion, og så kan man jo lave en aftale med naboen om at deles om arbejdet.


Så skal man også sørge for at minde sine gæster og lejere om, at der skal køres langsomt på vejene – først og fremmest af hensyn til sikkerhed, dernæst for at mindske støvgenerne på tørre dage.


Hunde i snor er dejlige at se på – at de ikke har bukser på betyder ingen ting, for ejeren samler selvfølgelig op i tilfælde af at hunden ikke kan holde sig til den er hjemme igen ;-)


Bestyrelsen har en liste med de fleste medlemmers telefonnumre – det er praktisk, hvis der lige pludseligt bliver behov for at kontakte et medlem. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du står på denne list – eller har fået nyt telefonnummer, så er du velkommen til at henvende dig til bestyrelsen med nummeret.Bestyrelsen ønsker alle en rigtig god feriesæson

Dan Sandager, formandReferat

Grundejerforeningen Højdedraget Bogø by

Generalforsamling d. 29.03. 2013 Hjemmeværnsgården kl. 10.Formanden, Dan Sandager, bød velkommen til de fremmødte.


Ad. 1. Valg af dirigent

Indstillet og valgt til dirigent blev Flemming Nielsen fra nabo grundejerforeningen Mosedalen.

Dirigenten konstaterede Generalforsamlingen var lovlig indkaldt og der var 26 stemmeberigtigede og 4 fuldmagter. I alt 30 stemmer.


Ad. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden.

Formanden fremlagde bestyrelsen beretning, der er udsendt sammen med indkaldelsen og dagsorden til GF.

Spørgsmål til beretningen: et medlem spurgte om kommunen havde interesse i etablering af cykelsti på det brede fælles areal på Fruekildevej. Svar: Kommunen har ikke vist interesse ifølge et medlem som havde haft kontakt til kommunen. Et medlem: Der er dårlige oversigtforhold ved udkørsel fra Højdedraget til Fruekilde­vej. Bestyrelsen vil se på området og iværksætte det fornødne. John Hansen fra lokalrådet har også fokus på området.

Beretningen sat til afstemning og vedtaget


Ad.3. Fremlæggelse af reviderede regnskab for 2012 - link

Kassereren Erik Dalsby fremlagde regnskabet for 2012. Der var en difference på kr. 205,90.­ som kassereren personlig havde udlignet. Et enkelt medlem havde restance uden medlemmet kunne identificeres. Kassereren forklarede det med, at han havde været sygdomsramt i den pågældende periode.

De enkelte punkter blev gennemgået til generalforsamlingens tilfredsstillelse, da der ingen kommentarer var til regnskabet.

Regnskabet godkendt.


Ad. 4. Forslag fra Bestyrelsen.

a) Indkøb af 2 bænke­bordesæt til placering på friarealet. Forslaget begrundes med at når medlemmerne går tur rundt på friarealet kan de sætte sig og nyde området. Et medlem mente, at affald kunne være et med­følgende problem til forslaget. Et medlem spurgte om der ville være ryglæn på bænken, ­ det blev bekræftet. Et medlem som syntes det var en god idé, mente at han måske kunne bidrage med en bænk.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt.

b)  fastholdelse af kontingentet på kr.700, ­ årligt ­ forslaget blev behandlet under punkt 5.


Ad.5. Forslag fra medlemmerne.

Forslag fra Henning Collin om kontingent på kr. 1000,­ årligt. Retfærdigvis skal nævnes, at Henning Collin havde trukket forslaget telefonisk overfor Hans Henrik Jensen fra bestyrelsen, men da forslaget stod på dagsorden, skulle der stemmes. 3 medlemmer var for og resten imod, så forslaget blev forkastet. Bestyrelsens forslag om kr. 700,­ i kontingent blev vedtaget (2 imod og resten for), og frem­går endvidere på budgetforslaget til 2013.

Under behandlingen af dette forslag kom der kommentarer fra medlemmerne: Der var behov for flere penge!

Bestyrelsen var uenig i dette, og mente at med et kontingent på kr. 700,­ kunne der løftes mange opgaver. Et medlem spurgte om det foranstående samarbejde med G/F Fruekilden om skellet kunne udvides til Store Mosen.

Formanden vil ikke inddrage Store Mosen i samarbejdet på nuværende tidspunkt, han var tilfreds med samarbejdet om skellet.

Et medlem spurgte om hvor stor en kassebeholdning bestyrelsen ønskede. Kassereren svarede at kr. 50 000,­ var størrelsen, og bestyrelsen tilstræbte at efterleve det, men projekterede og udliciterede opgaver der i 2012 var udskudt til 2013 forklarede til dels den øgede kassebeholdningen, frivilligt arbejde var en anden faktor.

Drænet i Stormosen var primo 2013 stoppet og et renoverings­projekt er akut iværksat, da vi har pligt til at aflede vandet.


Ad. 6. Bestyrelsens budgetforslag til 2013 - link

Kassereren gennemgik forslaget.

Et medlem forslog at der skulle afsættes beløb til fjernelse af hybenroser på fællesarealerne. Formanden sagde det ikke var muligt og vil fastholde bestyrelsens hidtidige strategi med regulering. En konkret ændring af fællesarealets beplantning vil stride mod vores deklaration og en beslutning der vil kræve både massiv økonomi og vedtagelse på en generalforsamling. Formanden gav medhold i, at Hybenroser klassificeres som landskabsukrudt. En ændring af beplant­ningen bør være mere konkret sagde et medlem.


Ad. 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Vagner Petersen

Bent Holmelin

Begge genvalgt med applaus


Ad. 8. Suppleant til bestyrelsen

Birthe Aastrup

Genvalgt med applaus


Ad. 9. Valg af revisor

Marianne Linde

Genvalgt med applaus

Revisor suppleant

Ingen opstillede så posten er vakant

Bestyrelsen tager kontakt til den tidligere i posten


Eventuelt

John Hansen fra Lokalrådet informerede. På bogoetidende.dk’s hjemmeside er der link til Lokalrådet. Der er kræfter i gang med etablering af et 112 beredskab. I dag er der en hjertestarter i Bogøhallen. Affaldspladsen på Bakkedraget (bag Bogø Bilværksted) kører godt og tømmes ugentlig. Maskinstationen vil ikke fremover anvende afbrændingspladsen i svinget ved Fruekildevej.

Et medlem anmodede bestyrelsen om at tage kontakt til øens rideklubber og indskærpe, at ridning er forbudt på fællesarealer og veje.


Afslutningen

Dirigenten takkede for god ro og orden blandt de fremmødte og nedlagde sit erhverv.

Formanden takkede dirigenten for god styring og overblik og de fremmødte medlemmer og håbede de samtidig benyttede lidt tid på hinanden over en øl eller sodavand, da den sædvanlige pause faldt meget sent i generalforsamlingens løb.

Alle fremmødte og alle grundejerforeningens medlemmer ønskes en fortsat god påske samt en god sommer fra hele bestyrelsen.
Copyright © 2013. Grundejerforeningen Højdedraget.dk. Design by Ove Ingemann. All Rights Reserved. Hosting at one.com