2014

Grundejerforeningen Højdedraget

Generalforsamling 2014


Generalforsamlingen afholdes traditionelt langfredag på Hjemmeværnsgården.


Grundejerforeningen Højdedraget

Bestyrelsens Beretning for året 2013Arbejdet i Bestyrelsen :


Der har i årets løb været afholdt 4 møder. Mødet i juni omfattede en besigtigelse af fællesarealerne og vejene.


Planen for 2013 var at fortsætte med at forbedre vejene, så en stor del af drøftelserne på og mellem møderne har handlet om netop vejene og i særdeleshed asfalteringen af udkørslerne.


Som det fremgår af det følgende har foreningen haft store udgifter i 2013. Udgifterne er ikke forårsaget af uforudsete hændelser, men skal ses som resultatet af rettidig omhu og vil over en årrække totalt vise sig mindre økonomisk belastende.Fællesarealerne.


Fællesarealerne er blevet slået som de foregående år, og der er også blevet slået stier.


Forrige år blev drænet fra Stormosen renset og i den forbindelse var det nødvendigt at grave hul midtvejs, da spuleslangen ikke rakte hele vejen fra skellet til afløbet fra mosen. For at lette fremtidige spulinger sattes en brønd der, hvor der var gravet op. Den kostede penge, og den pynter ikke, men den er forhåbentlig en god investering i fremtiden.


Fællesarealet nord for udkørslen fra Højdedraget var så tilgroet, at det gjorde det farligt at køre ud på Fruekildevej, derfor besluttede bestyrelsen at fjerne beplantningen fuldstændigt inklusive nogle hugstmodne, høje træer, hvilket var muligt, da vi fik et meget fordelagtigt tilbud fra en lokal entreprenør. Et af medlemmerne ud til Fruekildevej, som havde sin ejendom til salg, blev noget fortørnet over at der nu ikke var afskærmning til vejen, men ejendommen blev solgt dagen efter, og den nye ejer viste sig svært fornøjet ved foretagendet, så det endte altså godt. - Medlemmer hvis ejendomme grænser op til fællesarealer skal huske, at de skal have hegn (hæk) på egen grund, så kommer den slags overraskelser ikke.


Der er blevet anskaffet to nye fodboldmål og to borde-bænkesæt.Veje.


Forrige år udbedrede vi nogle af vejene med knust beton, et genbrugsprodukt, som efter vores bedste overbevisning var på højde med stabilgrus, som jo er en begrænset ressource. Der har ikke været fuld tilfredshed med resultatet, men heller ikke voldsomme protester.


Udkørslerne fra foreningens veje trængte til fornyelse, og da vi fik et vældig fordelagtigt tilbud fra Colas (ca. 65.000 kr.), hvilket var halvt så dyrt som et tilbud fra en mere lokal entreprenør, besluttede vi os for at få arbejdet udført.


Hjørnerne ved sådanne udkørsler er altid kritiske – det vil hjælpe meget til deres holdbarhed, hvis alle bilister undlader at køre helt ud til kanterne.


Bestyrelsen har fuld tillid til fa. Colas, og det er vigtigt at bemærke, at fa. Colas' tilbud var meget sagligt, idet den tilbudsgivende repræsentant konstaterede, at det eksisterende underlag var sundt og ikke skulle skiftes - altså intet forsøg på at udnytte vores position som lille grundejerforening uden stor indsigt i asfaltarbejde.Plan for det kommende år.


Efter bestyrelsens mening bør der arbejdes med pleje af moserne - specielt Lillemosen, som er ved at gro til. En fortsat udtynding af træer og buske rundt om moserne er også hensigtsmæssigt.Til sidst :


Et sammenfald af omstændigheder betyder, at 3 bestyrelsesmedlemmer ikke genopstiller, men der skal ikke herske tvivl om deres forpligtelse og lyst til at bistå den kommende bestyrelse i dennes arbejde fremover.


Som formand takker jeg alle i bestyrelsen og kassereren, som de facto også har virket som bestyrelsesmedlem, for det gode samarbejde og til alle medlemmer en stor tak for opbakningen.Bestyrelsen ønsker alle en rigtig god feriesæson


Dan Sandager, formand
Referat

Grundejerforeningen Højdedraget Bogø by

Referat fra Generalforsamling d. 18. april 2014 Hjemmeværnsgården kl. 10.Formanden Dan Sandager bød de fremmødte medlemmer velkommen til den foranstående generalforsamling (GF).


Ad. 1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Flemming Nielsen, fra vores nabo grundejerforening og han har tidligere løftet hvervet succesfuldt. Flemming Nielsen blev valgt enstemmigt. Dirigenten konstaterede GF var lovlig indkaldt, og der var mødt 25 stemmeberigtigede frem.


Ad. 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning (udsendt sammen med indkaldelsen til GF) ved formand Dan Sandager.

Spørgsmål til beretningen.

Et medlem mistænkte den nylagte beton at have forårsaget et par punkteringer på sin bil.

Et andet medlem pointerede at bommene enkelte steder ikke var handicapvenlige (læs passage med el crosser).

Et tredje medlem mente at bestyrelsen skulle erstatte frivilligt arbejde med professionelt.

Et fjerde medlem konstaterede, at der stadig dannes huller på vejene.

Formanden forklarede årsagerne til huller i vejene dannes, og synes asfalt både var synsmæssigt og økonomisk skræmmende i vores sommerhusområde.


Ad. 3. Gennemgang af regnskabet ved kasserer Erik Dalsby - (se link)

Kassererens forklaringer til enkelte poster.

Den sædvanlige buffer på 50.000,- var minimeret, da tilbuddet på asfaltering af udkørslerne var så attraktivt, at en udskydelse af projektet ikke var rentabel.   

Mæglergebyret, - som et gebyr bestyrelsen tager for det materiale en mægler efterspørger ved salg, og som andre grundejerforeninger også tager som kompensation for dette ekstraarbejde. Beløbet tilfalder grundejerforeningen.

Snerydning i den seneste vinter havde ikke været nødvendig.

Udgiften til advokatbistand var i tilknytning til en restancesag, og hvor beløbet blev hjembragt. Kassereren forklarede, at udgifterne til advokatbistand i restancesager hurtig kunne accelerere. Vores grundejerforening havde ingen restancer i indeværende år.

Spørgsmål til regnskabet blev besvaret af kassereren.

Et medlem mente at mæglergebyret skulle forhøjes, så det stod i forhold til mængden af det udførte arbejde.

Et andet medlem mente, at restanten skulle betale sagsomkostningerne, hvis bestyrelsen førte en sag til doms.

Kassereren forklarede til det sidste medlems spørgsmål, at det ikke var givet efter rådene fra advokaten.

Regnskabet blev sat til afstemning og blev enstemmigt vedtaget.


Ad. 4. Forslag fra bestyrelsen

Grundejerforeningens kontingent på 700,- blev udskudt til ad. 6.


Ad. 5. Forslag fra medlemmerne (3 forslag)

5a Britt Kristensen forslagsstiller. Grundejerforeningens kontingent skulle tilmeldes PBS.

Kassereren havde undersøgt mulighederne og omkostningerne 1300,- første år og 900,- de efterfølgende år. Og en tilmelding til PBS ville ikke resulterer i reduktion i vores portoudgifter. Bestyrelsens valg ved at benytte postvæsnet, har vist sig i fraværet af restancer i indeværende år, at fungere, samt at vores kasserer udfører opgaven uden en opkobling til www.

Forslaget sat til afstemning ingen for og resten imod.


5b Forslag fra medlemmerne (3 forslag)

Henrik Dreijer Hansen forslagsstiller. Nedsættelse af et grønt udvalg til renovering af Lille Mosen.

Henrik forklarede, at han havde haft kontakt til en konsulent der mente, der var mulighed for kommunalt tilskud til Lille Mosen. Henrik ønskede at gøre Lille Mosen større ved at ”trække kanterne”, og udvide mod øst efter en forudgående regulering af de træer der står der.

Spørgsmål til forslaget: Et medlem spurgte, om det ville indebære, at de sumpede områder ville forsvinde.

Et andet medlem fortalte, at der var et projekt i gang med Andedammen på Bogø Hovedgade.

Et tredje medlem nævnte, at erfaringerne med tidligere interesse projekter i grundejerforeningen ikke var positive m. h. s. til fremmøde.

Et fjerde medlem læser ikke forslaget som betinget af frivilligt arbejde.

Formanden nævnte, at bestyrelsens interesse for renovering af Lille Mosen er stor og bakkede op om forslaget, men økonomisk skulle man måske ikke forpligte den nye bestyrelse med mindre der fulgte et budget med. Formanden mente dog, at til dette projekt ville det være muligt at samle frivillige.

Henrik svarede til spørgsmålet om de sumpede områder, at han ikke havde den nødvendige viden til at kunne sige noget konkret.

Forslaget blev sat under afstemning. 1 stemme imod og 12 stemmer for. Forslaget blev vedtaget.


5C Forslag fra medlemmerne (3 forslag)

Henrik Dreijer Hansen forslagsstiller. Bestyrelsen foranstalter støvbekæmpelse på vejene.

Henrik underbyggede forslaget ud fra der, hvor han bor på Østkildevej 32.

Formanden nævnte at det gamle underlag også til tider gav støvproblemer.

Et medlem nævnte at grusbunker hos maskinstationen også kunne give støvproblemer.

Et andet medlem nævnte, at der hvor trafikken var størst nær indkørslerne til parcellerne, ville være hårdest belastet og man kunne forsøgsvis starte der.

Et tredje medlem mente, at man ikke nødvendigvis behøvede at finde løsninger hos de samme entreprenører.

Forslaget blev sat under afstemning. 1 stemme imod og 12 stemmer for. Forslaget vedtaget.


Ad. 6. Budgetforslag for 2014 - (se link)

Kassereren fremlagde forslaget, og nævnte at vedtagelsen af forslagene 5b + 5c ikke økonomisk var medtaget i dette budget forslag.

Et medlem mente at en buffer på 50.000,- var for letsindigt til uforudsete udgifter.

Et andet medlem mente den nye bestyrelse skulle have ro til det foranstående arbejde.

Budgetforslaget blev vedtaget enstemmigt og kontingentet til grundejerforeningen er 700,- (ad.4.).


Ad.7. valg af formand

Ove Ingeman Højdedraget 23 blev valgt uden modkandidat og med applaus

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

Erik Dalsby Østkildevej 39

John Hansen højdedraget 52

Begge valgt uden modkandidat og med applaus.


Ad. 8. Valg af suppleant til bestyrelsen

Marianne Jørgensen Østkildevej 9 blev valgt og med applaus


Ad.9. valg af revisor. Ruth Jensen genvalgt


Ad. 10. Valg af revisor suppleant. Mogens Kam Østkildevej 55, - valgt


Eventuelt.

John Hansen orienterede om vandværket.

Marianne Linde roste Hjemmesiden

Afgående formand Dan Sandager orienterede om, at hjemmeværnsgården skal nedlægges.

Erik Dalsby takkede den afgående formand Dan sandager og de 2 afgående bestyrelsesmedlemmer Hans Henrik Jensen og Poul-Erik Lagermand for det positive samarbejde gennem årene.


Dirigenten afsluttede generalforsamlingen kl. 1200 og takkede de fremmødte for god ro og orden.


Afgående formand Dan Sandager takkede dirigenten for god styring af generalforsamlingen og alle de fremmødte for deres store interesse de viste til grundejerforeningen og bestyrelsens arbejde. Formanden ønskede til sidst alle en fortsat god påske.


Referent Poul-Erik lagermand
Copyright © 2013. Grundejerforeningen Højdedraget.dk. Design by Ove Ingemann. All Rights Reserved. Hosting at one.com