2016


Generalforsamling 2016Generalforsamlingen afholdes langfredag i forsamlingshuset.


Grundejerforeningen Højdedraget

Bestyrelsens Beretning for året 2015Arbejdet i Bestyrelsen:


Der har i årets løb været afholdt 4 møder. På sidste generalforsamling lovede bestyrelsen at arbejde videre med følgende 3 emner:

•Løsning på nedbringelse af støv på vores veje.

•Arbejde videre med projekt Lillemosen.

•Etablere en Facebook gruppe for medlemmer af grundejerforeningen Højdedraget.


Nedbringelse af støv på vores veje.

To løsninger har været vurderet. Der har været rettet henvendelse til grundejerforeningen Fruekil-den for at høre deres erfaringer med brug af vejsalt og indhentet et tilbud om støvbinding fra sel-skabet Dustex. Fruekildens erfaring med vejsaltet i en periode på to år har været, at det binder støvet og giver den ønskede effekt. Endvidere har det kun været brugt i et år og ikke fundet nødvendigt efterfølgende. Tilbuddet om støvbinding fra selskabet Dustex er fundet alt for dyrt og er dermed fravalgt. Det blev besluttet at anvende vejsalt som forsøg på stamvejene Højdedraget og Østkildevej og bestyrelsens vurdering er at det har afhjulpet støvgenen. Men grundet det sene tidspunktet på året det blev udført på, er det besluttet at sprede vejsalt igen i 2016 i maj/juni.


Der udover er vores veje blevet efterset og der er foretaget renovering, primært opfyldning af huller. Dette er naturligvis gjort før der blev foretaget forsøg med støvdæmpning.


De store vandmængder der er kommet i efteråret og vinteren har sat sine spor på vejnettet, og da det ikke ser ud til at hastigheden på vejene er aftaget, så vil der desværre kommer en del huller i vejanlægget. Vi skal have kigget på vejene til foråret igen. Vejenes stand er altid et emne der snakkes om på generalforsamlingen og det vil det sandsynligvis blive ved med at være. Spørger man eksperter har de mange ideer til hvordan det kan laves bedre, men det vil typisk koste kassen at gennemføre det, og hvis vi gennemfører et dyrt renoveringsprojekt, så er der ingen garanti for at der fremover ikke vil være løbende vedligeholdelses udgifter på vejnettet. Vi må se i øjnene at der altid vil være en udgift på vejnettet, men at vi naturligvis vedligeholde vejnettet med omtanke.Projekt Lillemosen.

Baseret på sidste års generalforsamlings indkomne forslag er der blevet nedsat et grønt udvalg. Udvalget består af Dan Sandsager (Østkildevej 5), Henrik Dreijer (Østkildevej 32) og Bent Holmelin Andreasen (Østkildevej 71). Udvalget fik til opgave at komme med forslag til en natur genopretning, primært i området omkring moserne. Udvalget har udfærdiget et forslag til bestyrelsen om forbedring af Lillemosen i samarbejde med naturvejleder Torsten Andresen fra Hede Danmark. Forslaget er blevet positivt modtaget i bestyrelsen og det er sendt til Vordingborg kommune for at få en dispensation til gennemførelse af projektet. Bestyrelsen har fra Vordingborg kommune modtaget grønt lys for projektets gennemførelse. Bestyrelsen har igangsat et planlægningsarbejde i samarbejde med Hede Danmark, med henblik på at opstille en projektplan i detaljer der beskriver, hvad der skal udføres, hvordan det skal gøres, hvad det forventes at koste, hvad størrelsen på tilskuddet bliver og hvordan processen for tilskud foregår.

Målet var at færdiggøre projektplanen så den kunne fremlægges på næstkommende generalforsamling, men projektet kuldsejlede desværre. Hede Danmarks første antagelse om at der kunne søges tilskud på ca. 75 %, viste sig at være ukorrekt. Jorden havde ikke den forventede status, som skulle være ’Landbrugsjord’ eller ’Natur’ for at kunne komme i betragtning for tilskud. Projektet vil uden tilskud komme i størrelsesordenen 100.000 kroner (stedet for 25.000), og det vil bestyrelsen på ingen måde fremsætte et forslag på. Projektet i sin nuværende form stoppes.Facebook gruppe.

Der er etableret en Facebook gruppe der hedder ’Grundejerforeningen Højdedraget’. Denne kan alle beboer i grundejerforeningen søge om optagelse i. Søg efter den, bed om optagelse og vær med til at højne sammenholdet i vores grundejerforening. Vi ser frem til din ansøgning. Der er p.t. 35 medlemmer.Fællesarealerne.

Græsset på fællesarealerne er blevet slået som de foregående år og der er også blevet slået stier.


Bestyrelsen har haft sin årlige markvandring og tilset foreningens fællesarealer, med henblik på at planlægge evt. beskæring af fællesarealer, samt tilset at den enkelte parcel overholder foreningens vedtægter om vedligeholdelse. Konklusionen blev at der ikke blev iværksat nogen beskæring på foreningens fællesarealer, men at en håndfuld medlemmer fik besked på at overholde foreningens § 9 vedtægter, som bl.a. har til formål at sikre at græsset på parcellen klippes, randbeplantning er etableret og beskåret hvis den er til gene. Med en enkel undtagelse er alle henstillinger blevet udført.


Den lille skov der er selvplantet nord for Lillemosen er blevet besigtiget for at sikre, at der ikke forefindes beplantning der er direkte imod reglerne som de er beskrevet i vores deklaration/vedtægter.


I forbindelse med planerne om udvidelsen af projekt Lillemosen har bestyrelsen besluttet at udgrave et paddehul tæt på Stormosen. Dette har dog utilsigtet desværre været tørret ud i nogle af sommermånederne - vi håber det bliver bedre.


Fodboldmålene, der var opstillet mellem Højdedraget og Østkildevej, er blevet kasseret og erstattet af et større fodboldmål, som er placeret på friarealet mellem Østkildevej og Sydgrænsen. Sydgrænsen 5 har leveret målet og varetager græsklipning omkring målet.


Andet administrativt arbejde.

Foreningen har fået eget CVR-nr., er blevet kunde i Danske Bank og i Nets. Det betyder at kontingentopkrævning sker ved at girokort udsendes fra Nets og den enkelte grundejer kan tilmelde sig automatisk betaling (betalingsservice). Hvis grundejer tilmelder sig dette, vil opkrævningen ske via betalingsservice fremover og vil være gebyrfrit for medlemmerne.


På grund af etablering af ny bankforbindelse og omlægningen til Nets/betalingsservice, har op-krævningen af kontingentet været forsinket i 2-3 måneder, set i forhold til tidligere år. Finanstilsy-net i Danmark har de sidste par år skærpet kravet til de finansielle institutter når de opretter nye kunder, og det har været medårsag til at processen har været langsommelig.


Der vil ikke blive nogen forsinkelse ved næste opkrævning. Den vil ske som vanligt i juni måned.


Der har været 2 ejerskifte i foreningen.


Tilmeldinger af e-mail adresser til foreningen, til brug for indkaldelse af generalforsamling samt udsendelse af referater, er gået strygende. Der er nu indsamlet e-mail adresser på 85 grundejere ud af 136 som vi er. Vi håber denne positive trend fortsætter. Det sparer unødvendige porto kroner og meget administrativt arbejde at kuvertere alle disse indkaldelser og referater, når det kan gøres på e-mail i stedet.


Bestyrelsen er i besiddelse af en telefonliste på grundejere, primært opsamlet på generalforsamlingsmøderne igennem en lang periode. Telefonlisten bruges af bestyrelsen til at komme i kontakt med grundejeren af en parcel, hvis der sker en uventet hændelse på grundejernes ejendom. Det kan være storm, skybrud, væltede træer, indbrud, sprængt vandrør, brand og meget andet. I praksis har det vist sig at listen ikke var tilstrækkelig anvendelig, da telefonnumre manglede eller ikke fungerede. Bestyrelsen har gjort sig den ulejlighed at fremfinde alle medlemmernes telefonnumre via KRAK, men ej heller dette har givet det fulde billede, fordi nogle medlemmer har hemmeligt nummer eller lignende. Det har højnet antallet af korrekte telefonnumre, men der mangler stadig en del.


Foreningens forsikringer i Tryg er blevet taget op til overvejelse med henblik på, at vurdere behovet for disse. Der er 2 forsikringer, en arbejdsskadeforsikring og en erhvervsforsikring. Forskellen på de to forsikringer er at arbejdsskadeforsikringen dækker personskade på personer der udfører arbejde for foreningen i henhold til Lov om arbejdsskadesikring, dvs. personskade på personer der gratis hjælper og udfører arbejde for foreningen på foreningens fællesarealer. Erhvervsforsikring dækker skade på personer eller ting som er forvoldt af personer der er dækket af arbejdsskadeforsikringen.

Bestyrelsen har besluttet at beholde begge forsikringerne i deres udformning, da der foretages arbejde af foreningens medlemmer på frivillig basis.


Plan for det kommende år.

Vedligeholdelse af vejnet.

Gennemfør støvbekæmpelse på vores veje.

Gennemføre nødvendig beskæring på fællesarealer.

Evt. at kigge på et alternativ i stedet for projekt LillemosenTil sidst:

Husk at køre forsigtig på vejene. For stærk fart belaster vores veje unødigt og er medårsag til at prisen på renovering af vejene bliver større. Husk også at sige det også til dine gæster og evt. lejere.


Som formand takker jeg alle i bestyrelsen for det gode samarbejde og en stor tak for den opbakning der har været blandt jer medlemmer.Bestyrelsen ønsker alle en rigtig god feriesæson


Ove Ingemann, formand


Referat


Grundejerforeningen Højdedraget Bogø by

Referat fra generalforsamling d. 25. marts 2016 Bogø forsamlingshus kl. 10.


Formanden Ove Ingemann bød de fremmødte medlemmer velkommen til den foranstående generalforsamling (GF).


Ad. 1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Flemming Nielsen, fra vores nabo grundejerforening, der tidligere har løftet hvervet med succes. Flemming Nielsen blev valgt enstemmigt. Dirigenten konstaterede GF var lovlig indkaldt. Der var mødt 27 stemmeberettiget frem.


Ad. 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning ved formand Ove Ingemann. Spørgsmål til beretningen.

Hans Henrik Østkildevej 19 mente at etableringen af et paddehul var spild af penge, padderne var der i forvejen og at det i øvrigt skulle have været noget der skulle have været behandlet på en generalforsamling før etablering jf. § 4 d i vedtægterne. 

Dan Sandager Østkildevej 5, der deltager i det grønne udvalg, argumenterede at det var vigtigt at give en forlænget arm til frøerne, da de er trængt i naturen.

Bent Holmelin Østkildevej 71 fortalte at placeringen af paddehullet er gjort i samarbejde med kommunen og at kommunen var rimelig begejstret for foreningens positive holdning til forskønnelse af området. Placeringen af paddehullet netop valgt på dette sted, da området i forvejen var et vådområde. 

Henrik Dreijer Østkildevej 32 mente tillige at det var vigtig at vise kommunen at vi er villige til at bruge penge på naturforskønnelse, da det i sidste ende kan give et bedre samarbejde/dialog.

Da enkelte var i tvivl om hvorvidt etableringen af paddehullet skulle have været til beslutning på en generalforsamling eller om det bare indgik i den normale beslutningsproces omkring vedligeholdelse af fællesarealerne, som bestyrelsen enerådig beslutter om, valgte dirigenten at sætte paddehullet til afstemning. Af de 27 stemmeberettigede var der kun 5 der stemte imod.

Jørgen Jessen Mosedalen 64 spurgte om der kunne gøres noget ved for meget vand på vejen udfor Mosedalen 64. Bestyrelsen lovede at kigge på problemet.

Formandens beretning blev vedtaget med flertal.


Ad. 3. Gennemgang af regnskabet ved kasserer Marianne Wolff. - (se link)

Kasserer forklarede at den største udfordring har været at inddrive kontingentet. En enkel parcel trak ud helt til december før der blev indbetalt. Efter det nu er blevet muligt at etablere automatisk betaling, håbes der på at det giver mindre unødvendig arbejde for kassereren. Eneste bemærkning til regnskabet var at det var udsendt på en dårlig kopi. Grundet en stram tidsplan imellem dato for gennemførelse af revision og udsendelsen af generalforsamlingsindkaldelse var regnskabet kommunikeret via billedforsendelse.

Aflæggelse af regnskabet for 2015 blev vedtaget med flertal.


Ad. 4. Forslag fra bestyrelsen

Der blev stillet forslag om at indsamle telefonnumre på alle medlemmer i foreningen. Forslaget grunder i bestyrelsens manglende mulighed for at hjælpe grundejerne, hvis der opstår en uventet hændelse på grundejers ejendom, storm, skybrud, væltet træer, sprængt vandrør, brand mv. som observeres at forbipasserende, som melder det til bestyrelsen. Bestyrelsen er magtesløs hvis der ikke kan skabes kontakt til ejer (forslag medsendt indkaldelse).

Poula Gettermann Højdedraget 1 spurgte om det var muligt at angive en pårørendes telefonnummer , samt pårørendes navn og adresse i relation til kontingentopkrævning. Det er naturligvis muligt.

Marianne Linde Højdedraget 27, spurgte om det var muligt at få valideret de telefonnumre hun havde på hendes omkringliggende naboer, som hun havde aftale med. Det er muligt. Det skal dog lige nævnes at bestyrelsen ikke udleverer andres telefonnumre.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.


Ad. 5. Fremlæggelse af budgetforslag for 2016. - (se link)

Kassereren fremlagde budget forslaget. Budgettet viser, set i forhold til sidste år, en nedgang i forventet udgifter til kontorhold og porto, en minimal stigning i bank udgifter og en lidt større stigning på medlemskab til andre foreninger. Sidste nævnte er udgiften Fritidshusejernes Landsforening (FL), som ifølge FL forventes at stige yderligere. Punktet er sat på dagsordenen på næstkommende bestyrelsesmøde. Vi skal finde ud af hvad vi får for pengene. Bestyrelsen er bekendt med af kontingentet inkluderer en lovpligtig bestyrelsesforsikring og at FL udøver juridisk bistand.

Budgettet blev enstemmigt vedtaget.


Ad. 6. Forslag fra medlemmerne.

Forslag om nedsættelse af kontingent til 500 kroner udgår da budgettet for 2016 er godkendt med et kontingent på 700 kroner.


Ad. 7. Valg til bestyrelse for 2 år.

På valg er Erik Dalsby, John Konggaard Hansen og Ove Ingemann. John og Ove modtog genvalg og blev valgt med applaus. Da Erik ikke ønskede genvalg havde bestyrelsen forinden forespurgt valgte bestyrelsessuppleanter. Steffen Simonsen Østkildevej 28 indvilligede i at træde ind i bestyrelsen, så bestyrelsen pegede på Steffen som kandidat.

Steffen Simonsen blev valgt med applaus.


Ad. 8. Valg af suppleant til bestyrelsen.

Birthe Aastrup ikke ønskede genvalg havde bestyrelsen forinden forespurgt andre grundejere. Morten Nielsen Højdedraget 17 viste interesse, men kunne være til tilstede på generalforsamlingen pga. påskeferie, har han sendt en bekræftelse på sin deltagelse som suppleant. Morten blev valgt med applaus.


Da Steffen Simonsen Østkildevej 28 var bestyrelsessuppleant, men nu er trådt ind i bestyrelse, er der behov for endnu en bestyrelsessuppleant. Hans Henrik Østkildevej 19 blev forslået og blev valgt med applaus.


Ad. 9. valg af revisor for en 2 årig periode.

Mogens Debracy Kampm var på valg og blev genvalgt med applaus.


Ad. 10. Valg af revisor suppleant for en 1 årig periode.

Lone Løndahl Jensen Højdedraget 19 var på valg og blev valgt med applaus.


Ad. 11 Eventuelt.

Følgende emner blev berørt:

Affald: Der er ikke mere nogen affaldsordning. Et problem for nogle. Bestyrelsen vil ikke gå ind i en ordning.

Træer: Er der nogen max højde på træer, f.eks. 4 meter? Nej, ifølge deklarationen skal beplantningen på parcellerne fortrinsvis bestå af buske og lavt voksende træer.

Træfældning: Der findes en træfældningsinstruks i foreningen som måske burde genopfriskes.

Afbrænding: Konklusion efter at have kigget på Vordingborgs hjemmeside: Der må ikke brændes af. Eneste undtagelse er Sankt Hans.

Trafik: For høj fart på bil på Højdedraget. Besøger nogen på vejen med husnumrene 1 til 27.

Hunde: Hunde skal være i snor i grundejerforeningens område inklusiv friarealet.

Storemosen: Der bliver boret nogle brønde omkring Storemosen for at undersøge forureningen af den. Ved sidste måling for 10 år siden var den fin, bortset fra pesticider.

Grønt udvalg: Kunne nogen være interesseret i træ til brændeovnen. Der var ikke nogen stor tilslutning.


Dirigenten afsluttede generalforsamlingen kl. 11:15 og takkede de fremmødte for god ro og orden.


Referent Ove Ingemann