2016


Nyhedsbreve 2016


Februar


Bestyrelsen får af og til henvendelse omkring vejnettet i grundejerforeningen, primært på grund af mange huller i vejene. Vejnettet bliver tilset og renoveret hvert eneste år. Ikke alle veje er dog lige medtaget, hvad der er helt naturligt, da nogle veje fungerer som stamveje for andre veje og nogle veje er mere befærdet end andre. Det betyder også at nogle veje har fået mere bevågenhed end andre veje og det vil naturligt give anledning til bekymring, eller følelsen af manglende vedligehold eller dårlig prioritering.


De store vandmængder der er kommet i efteråret og vinteren har sat sine spor på vejnettet, og da det ikke ser ud til at hastigheden på vejene er aftaget, så vil der desværre kommer en del huller i vejanlægget.

Vejenes stand er altid et emne der snakkes om, også på generalforsamlingen, og det vil det sandsynligvis blive ved med at være. Vi må nok se i øjnene at der altid vil være en udgift på vejnettet, men at vi naturligvis vedligeholder vejnettet med omtanke.


Vejene er vores alles og skal behandlers som vi behandler vores egne huse, biler mv. De har en værdi vi skal værne om og det betyder at det er fuldt ud legalt at tage sin skovl og udbedre en skade på en vej, så den ikke bliver værre og værre. Især på indfaldsvejene, hvor belægningen skifter fra asfalt til grus, her opstår der uundgåeligt huller fordi underlaget skifter fra noget hårdt til noget blødt.


Vejene er vores alles, så værn om dem.Marts


Foråret er på vej og sommeren er snart over os. Det bliver dejligt og vi for brugt vores sommerhuse endnu mere end vi plejer. Det betyder også vi opdager at vores grønne buske og træer er blevet lidt større end sidste år og vi for måske lyst til at beskære dem. Det grønne affald kan med fordel fragtes til genbrugsplansen der ligger på Bakkedraget som er en sidevej til Grønsundsvej.


Bestyrelsen vil i den anledning pointere at afbrænding af haveaffald ikke må forekomme i foreningen. Vi er underlagt reglerne fra Vordingborg kommune som du kan finde i dette link.April


Nu er det ikke kun padderne der kommer på besøg i vores nye paddehul ved Storemosen. Vordingborg Kommune igangsætter en eftersøgning efter sjældne padder og vil i den forbindelse undersøge Storemosen og Lillemosen. Det vil ske i tidsrummet fra kl. 20:00 til kl. 02:00 i perioden fra uge 15 til uge 25. Der vil primært være fokus på padde-arterne klokkefrø, løvfrø, grønbroget tudse, strandtudse og løgfrø. På Bogø tidende kan du læse mere om undersøgelsen (link). Det er biologer fra Amphi-Consult der forestår undersøgelsen. Det er også dem der tidligere har udfærdiget en rapport om emnet til Vordingborg Kommune (link).Juni

Vejrenovering af vores veje forventes at starte i uge 24 eller 25. På vejene Højdedraget, Østkildevej, Sydgrænsen og Mosedalen (husnumrene 52 til 82), vil der blive udført renovering med stabilgrus, og der vil blive foretaget afhøvling af vejene, hvor det findes nødvendigt. Efterfølgende vil der blive foretaget saltning af hovedfærdselsårerne for at binde støvet.


Den 2. juli vil der blive foretaget besigtigelse af vores fællesarealer, men henblik på eventuel beskæring af træer og buske. Der vil samme dag blive foretaget besigtigelse af parcellerne, for at sikre vedligeholdelsesforpligtelserne overholdes. Grov misligholdelse vil blive påtalt. Du finder vedligeholdelsesforpligtelserne i vedtægterne § 9a til 9d.November

På foranledning har bestyrelsen tidligere på året besigtiget kloarkeringen ved Mosedalens østlige ende og Ålborgvej. Kommunen er kontaktet og har umiddelbart efter gennemført en tømning af brøndene på Ålborgvej. Den 15 november er der lavet en kamera undersøgelse, og det har vist sig, at den ene brønd trækker meget dårligt, hvilket tyder på brud eller rødder i rørene. Der vil blive foretaget en opgravning ved denne brønd og åbnet for ledningen, så de kan komme bedre til med kameraet. Når dette er gjort, må vi se hvad optagelserne viser. Opgravning forventes at ske inden medio december.