2016


Bestyrelsesmødereferater 2016Den 5. februar


Ad. 1. Regnskab.

I kassererens fravær blev regnskabet fremlagt af formanden. Kassekladde, regnskab og budget har inden bestyrelsesmødet være til gennemsyn hos formanden og fundet meget tilfredsstillende. Der er foretaget enkelte justeringer i budgettet, da kontorhold og porto allerede nu er faldet væsentligt og forventes at falde yderligere. Medlemskabet til Fritidshusejernes Landsforening er steget betydeligt. Bestyrelsen besluttede at betalingen for medlemskabet gennemføres, men at der skal kigges på medlemskabet og hvilken værdi dette medlemskab har for grundejerforeningen. En vigtig ting der bl.a. indgår i medlemskabet er bestyrelsesforsikringen som er lovpligtig. Regnskabet er endnu ikke blevet fremlagt og godkendt af revisorerne, men vil ske snarest.Ad. 2. Grønt udvalg.

Projekt Lillemosen har taget en gevaldig drejning. HedeDanmarks første antagelse om at der kunne søges tilskud i størrelsesordenen 75 % til projektet er faldet på gulvet. Det viser sig at jorden omkring Lillemosen skal have en status der hedder ’Landbrugsjord’ eller ’Natur’ for at kunne komme i betragtning og det har den ikke. Ifølge kommunen er jorden hverken landzone eller byzone, men udlagt til sommerhusområde. Planen var at bestyrelsen skulle fremsætte et forslag om gennemførelse af Projekt Lillemosen til generalforsamlingen, men da det ikke er muligt at søge tilskud, vil grundejerforeningen selv skulle betale for hele projektet, som forventes at koste ca. 100.000 kr. Dette vil bestyrelsen på ingen måde gå med til, så projekt Lillemosen stopper i sin nuværende form. Næstformanden laver en sammenfatning af forløbet og sender et afslag til det grønne udvalg.Ad. 3. Vedligeholdelse af veje.

De store vandmængder der er kommet i efteråret og vinteren har sat sine spor på vejnettet, og da det ikke ser ud til at hastigheden på vejene er aftaget, så vil der naturligt kommer en del huller i vejene. Vi skal have kigget på vejene til foråret igen. Vejenes stand er altid et emne der snakkes om på generalforsamlingen og det vil det sandsynligvis blive ved med at være. Spørger man eksperter har de mange ideer til hvordan det kan laves bedre, men det vil typisk koste kassen at gennemføre det, og hvis vi gennemfører et dyrt renoveringsprojekt, er der ingen garanti for at der ikke vil være en renoveringsudgift på vejnettet. Vi må se i øjnene at der altid vil være udgifter på vejnettet, men at vi naturligvis skal have så meget ud at vores udgift som mulig.Ad. 4. Generalforsamling.

Indkaldelsen vil i år foregå via e-mail og brevpost. Der er 85 parceller der får indkaldelsen på e-mail og 51 der får brevpost. Generalforsamlingen vil i år foregå i forsamlingshuset. Indkaldelsen blev gennemgået og medlemmer på valg blev ajourført.

Der er indkommet to forslag. Et fra Højdedraget 56, der går på at nedsætte kontingentet til kr. 500,- og så er der bestyrelsens forslag om at indsamle telefonnumre. Forslagsstiller på Højdedraget 56 er blevet bedt om at møde op til generalforsamlingen og fremlægge sit forslag.

Formandens beretning blev gennemgået og der blev lavet enkelte justeringer, primært omkring projekt Lillemosen.Ad. 5. Eventuelt.

Bestyrelsen har modtaget et brev fra Bogø Lokalråd om gennemførelse af en sti kaldet Camøenoen. Ifølge beskrivelsen, skal stien gå igennem grundejerforeningen Fruekilden og på grænsen mellem grundejerforeningen Fruekilden og grundejerforeningen Højdedraget. Det vides ikke med sikkerhed om vores forening er berørt, eller om stien udelukkende skal ligge på grundejerforeningen Fruekildens grund. Der er rettet henvendelse til Fruekilden og p.t. er status at Fritidshusejernes Landsforening er gået ind i sagen.Den 20. maj


Ad. 1. Konstituering af bestyrelse.

Da der skete en enkelt udskiftning i bestyrelsen på sidste generalforsamling, er bestyrelsens opgaver og ansvarsområder blevet gennemgået og omfordelt.Ad. 2. Udestående fra generalforsamlingen.

1) Der skal kigges på, om, det er muligt at gøre noget ved for meget vand på vejen ved Mosedalen 64. Det vides ikke med sikkerhed i hvor stort et omfang problemet er. Bestyrelsen aftalte at besigtige problemet på næste bestyrelsesmøde, hvor der alligevel skal foretages markvandring i området. I mellemtiden indhentes viden omkring etablering af faskine.


2) Udgiften på kontingent til Fritidshusejernes Landsforening (FL) er steget væsentligt. Det er allerede annonceret, at den vil stige yderligere. Kontingentet indeholder en bestyrelsesforsikring, som er en lovpligtig forsikring vi skal have. For at danne et grundlag, som bestyrelsen kan beslutte på, gør bestyrelsen følgende:

•Gennemlæser FL’s formålsbeskrivelse på deres hjemmeside, for at få en ide om, hvilken hjælp det er grundejerforeningen kan have, eller få glæde af.

•Undersøger hvad en bestyrelsesforsikring koster andet sted.

•Undersøger opsigelsesvarsel på udtrædelse af FL.

•Evt. rette henvendelse til FL.


3) Der eksisterer i grundejerforeningen en gammel fældningsinstruks. Den er der nu lavet et nyt udkast af, som er under gennemsyn. Ideen er at få grundejere, der ønsker at få andel i træ der skal fældes, til at henvende sig til bestyrelsen. Når fældningsinstruksen er klar, vil den blive publiceret til alle grundejere der har e-mail adresse, og den vil blive lagt på vores hjemmeside.Ad.3. Regnskab.

Den 2. maj var deadline for indbetaling af kontingent. Bestyrelsen kan konstatere at 46 % af grundejerne har benyttet sig af, at få kontingentbetalingen til at foregå automatisk via Betalingsservice. Det er glædeligt at se så mange har tilsluttet sig denne ordning, og vi er overbevidst om, at denne trend vil fortsætte.


Der er 16 grundejere der har fået tilsendt en påmindelse om udebleven betaling. På bestyrelsesmødet kunne kassereren fastslå, at 6 grundejere mangler at indbetale. De vil alle få tilsendt en rykker, hvis der ikke er indbetalt førstkommende mandag.Ad. 4. Grønt udvalg.

Siden projekt Lillemosen blev skrottet, på grund af manglende tilskud, har det grønne udvalg været i tænkeboks. Udvalget er enigt om, at der skal ske noget andet, og det forventes der komme et nyt projekt med navnet ’Vedligehold Lillemosen’.Ad. 5. Vedligeholdelse af veje.

Alle i bestyrelsen var enige om, at der skulle gøres noget mere drastisk ved vejnettet, i forhold til sidste år. Nogle steder er vejene blevet smallere, fordi græsrabatten er groet ind over vejen. De fleste veje har huller, nogle steder urimeligt store, og andre steder er der tydelige hjulspor, især i svingene. Vejene er også flere stedet blevet mere flade, og mangler den rigtige vinkel så vandet kan løbe af.


Sidste år anvendte vi støvbekæmpelse på prøve, på enkelte veje, og det synes at virke, så allerede sidste år besluttede bestyrelsen, at gøre det igen i år. Det kan naturligvis ikke gøres før vejene er renoverede.


Vejene kunne være i meget bedre stand, hvis ikke der blev kørt uforholdsmæssigt stærkt på vejene. For at nedsætte farten på vejene, leges der med tanken om at opsætte nogle pæne blomsterkasser, som skal fungere som vejbrydere, og være påsat en skiltning, der sender et budskab om at køre langsomt.


Planen er følgende: Vejene høvles hvor det er slemt, så vejvinklen blive korrekt, og vejbredden kommer tilbage til standard. I samme forbindelse skal huller fyldes og repareres, så de helt forsvinder, og vejen fremstår som nye. Når det er gjort, og det har sat sig, vil der blive foretaget støvbinding på vejene, så den forventede solrige varme sommer, ikke er skyld i, at det støver nævneværdigt. Sidste forbedring bliver så at etablere blomsterkasser, der forhåbentlig kan få farten sænket. Placeringen er endnu ikke besluttet, men skal være hensigtsmæssigt af hensyn til snerydning, når den tid kommer. Umiddelbart kunne en placering lige efter man er drejet ind på stamvejene, være at foretrække.Ad. 6. Indkomne forslag.

Der er indkommet et forslag om at opsætte skiltning ved Storemosen. Forslaget går på, at det skal være forbudt at fiske i Storemosen, hvis man ikke er grundejer i foreningen. Begrundelsen er at der kommer lystfiskere udefra, der sviner unødigt meget, og ikke rydder op efter sig.

Bestyrelsen har vurderet forslaget, og er kommet frem til at frafalde dette forslag. En skiltning om fiskeri forbudt vil ikke automatisk resultere i, at der er pænt og nydeligt. En kontrol af om lystfisker er grundejer eller ikke grundejer, synes at være en umulig opgave at administrere, da mange udlåner og lejer deres sommerhus ud. Forslagsstiller informeres skriftligt.Ad. 7. Eventuelt.

Dato for næste bestyrelsesmøde er sat til den 2. juli 2016.

Cykelvogn i Lillemosen synes at være forsvundet. Tak for det, til den der har pillet den op.

Prøveboringer, som kommunen gerne vil foretage i Storemosen, er gennemført i april måned.

Grundejerforeningen har modtaget henvendelse fra Bogø vandforsyning. Bogø vandforsyning har, måtte lukke en boring på Vesterskovvej på grund at gas, så der ledes efter nye steder at lave prøveboringer. Interessen for at foretage boring i Grundejerforeningen Højdedraget, er ikke første prioritet for Bogø vandforsyning.

Der blev fremsat et forslag om at lave en låneordning af redskaber i grundejerforeningen, sådan at grundejerne imellem, kunne hjælpe hinanden med lån/udlån af værktøj og redskaber. Der var enighed om at en sådan ordning skulle have en chance, så der sammenstykkes et brev til grundejerne, der fortæller lidt om hvad ordningen går ud på, og grundejerne giver så tilbagemelding på, om det er noget de kunne tænke sig at deltage i.Den 2. juli


Ad. 1. Formanden gennemgik punkter, der var logget ind siden sidst.

Mosedalen 64 klager over meget vand et dybt sted på vejen. Bestyrelsen vil besigtige sagen ved den efterfølgende markvandring. I samme forbindelse blev materiale over faskiner forelagt som en mulig løsning af problemet.

Fældningsinstruks udsendt til medlemmerne med de seneste rettelser, herunder passus om forsikringer, der gælder ved uheld under arbejdets udførelse.

Fritidshusejernes Landsforening (Herefter kaldet FL) melder om større stigning i kontingentet, og derfor er spørgsmålet om vores fortsatte medlemskab kommet op. Det overvejes fortsat, om bestyrelsen mener, at der er behov for et medlemskab, og FL`s hjemmeside skal studeres mere for at vurdere, om vi enten skal være med eller melde os ud. Gennem FL betales 520 kr. i bestyrelsesforsikring, og hvis vi melder os ud, skal vi have denne forsikring et andet sted. I den forbindelse er hjemtaget tilbud fra Codan, der skal have 1300 kr. (den samme forsikring via FL koster 580 kr-), Topdanmark skal have 1100 kr., og et tredje tilbud lød på 6000 kr., hvilket er uaktuelt.Ad. 2 Regnskab.

Alle har betalt kontingent. Dog måtte nogle medlemmer have en påmindelse, hvilket er urimeligt, da der nu er mulighed for at tilmelde betaling til PBS, som sørger for betaling til tiden. Rykkerproceduren fastholdes som den er. Betaling via MobilPay blev diskuteret. MobilPay vil ikke blive en betalingsmulighed for medlemmerne. For øvrigt er der indgået 500 kr i forbindelse med en enkelt mæglerforespørgsel.Ad. 3 Grønt Udvalg.

Sag om Lillemosen fortsætter sommeren over.

En lokal gårdejer, der tidligere har fået lov til at hente hø på områderne, mener åbenbart, at denne ordning er permanent. Gårdejeren høster fortsat og lader noget hø ligge, og det er på vej til at rådne og lugte. Bestyrelsen vil kontakte gårdejeren for at drøfte ny aftale, der indeholder krav om, at alt græsset afhentes på én gang.Ad. 4 Vedligeholdelse af veje.

Afhøvling af veje er udført. Den efterfølgende markvandring viste dog, at arbejdet tilsyneladende ikke er udført fuldt ud, da der viste sig småhuller et par steder. Støvbinding ikke udført.Ad.5 Plantekasser.

Processen omkring og beslutning om etablering af plantekasser er ikke endeligt på plads.

Eventuel placering afgøres ved den efterfølgende markvandring. Det blev bestemt, at de medlemmer, der eventuelt skal have plantekasse stående udenfor deres parcel, skal inddrages i den endelige placering. Potentiel placering kunne være ud for Østkildevej 16, Højdedraget 2 og Sydgrænsen 2. Inden etablering, skal der udsendes et nyhedsbrev til medlemmerne, hvor vi forklarer formålet med plantekasserne. Som skilt blev foreslået et rundt skilt med en rød kant og sorte bogstaver, med et kortfattet budskab om, at den påbudte hastighed på vejene skal overholdes for at minimere støvgener.Ad. 6 Indkomne forslag.

Afslag til forslag om fiskeri i mosen afsendt til stilleren.Ad. 7 Diverse.

Der er udsendt nyhedsbrev om låneordning, og reaktioner fra medlemmerne er begrænset. Kun en håndfuld har tilkendegivet tilfredshed med forslaget, der omtales som en god idè, og kun en enkelt har tilmeldt en 6 mtr lang metalstige. Det blev vedtaget at lade sagen simre til den næste generalforsamling til drøftelse med medlemmerne, og her vil sagen enten fortsætte eller blive stoppet.

Enkelte parceller bliver bedt om at klippe græsset, da det ikke er gjort senest 15. maj, som reglerne foreskriver.

Kloakeringen i Mosedalen efterses. Sivebrøndene udfor nr 66 og 82 skal renses, og det samme skal brøndene, der ligger på Alborgvej. Bestyrelsen Vordingborg Kommune.

Vi skal have beskåret flere steder ud mod Fruekildevej med det formål, at folk skal kunne gå dèr og ikke tvinges ud på asfalten. Der vil i den henseende blive rettet henvendelse til enkelte parceller.Den 4. november


Ad.1.  Udestående fra sidste møde.

Brønde ved Mosedalen undersøges af kommunen med kamera den 15. november, hvorefter resultatet af undersøgelsen meddeles til grundejerforeningen.Ad. 2. Regnskabet.

Regnskabet går som planlagt.Ad.3. Grønt udvalg.

Intet nyt fra det grønne udvalg.Ad. 4. Vedligeholdelse af veje

Der sendes brev til kommunen om deklarations § 8, der handler om hegn og veje. Vejnet er på enkelte steder beskadiget, især i sving, på grund af for høj fart. Korrektion til kommunen afsendes vedrørende anvendelse af plantekasser.Ad. 5. Indkomne forslag.

IngenAd. 6. Eventuelt.

Udmelding af FL pr. 1. januar 2017