2017


Generalforsamling 2017Generalforsamlingen afholdt langfredag i forsamlingshuset.


Grundejerforeningen Højdedraget

Bestyrelsens Beretning for året 2016Arbejdet i Bestyrelsen:

På sidste generalforsamling tiltrådte Steffen Simonsen bestyrelsen, efter Erik Dalsby’s fratræden. Der har i årets løb været afholdt 4 bestyrelsesmøder. Referat fra disse møder er tilgængelig på foreningens hjemmeside.


Der har været 7 ejerskifter i foreningen. Der er nu kun 18 der mangler at give tilsagn om anvendelse af e-mail adresse. Det er rigtig flot vi er nået så langt. Det sparer unægtelig foreningen for rigtig mange portokroner af udsendelse af referaterne er blevet muligt, når det kan foregå elektronisk.


Bestyrelsen har forsøgt etableret en låneordning i foreningen, hvor det skulle være muligt at låne ting af hinanden, således at den enkelte grundejer ikke altid behøver at investere i alverdens redskaber, men i stedet kan låne af en anden. Hvis enkelte ikke har hørt om det, er det fordi det er gjort via e-mail. Kun en håndfuld gav tilsagn, så bestyrelsen besluttede at lade sagen ligge.


Kontingent til Fritidshusejernes Landsforening (FL) er steget væsentligt og der er annonceret yderligere stigninger. Bestyrelsen har besluttet at træde ud af FL. Det blev besluttet på sidste bestyrelsesmøde i 2016, hvilket betød at opsigelsen, som skulle have været pr. 1. januar 2017, ikke kunne nås. I kontingentet til FL indgår en bestyrelsesforsikring, som er en lovpligtig forsikring vi skal have. Denne forsikring søges etableret i et andet selskab – undersøgelse er i gang.


Fællesarealerne.

Græsset på fællesarealerne er blevet slået som de foregående år og der er også blevet slået stier. Fodboldbanen, der er placeret mellem Østkildevej og Højdedraget, indgår nu som en del af græsslåningen, og slås hver gang der slås stier.


Foreningens fældningsinstruks, for fældning af træer på fællesarealerne, er blevet revideret. Målet med fældningsinstruksen er, at grundejere, der ønsker at få andel i træ der skal fældes, kan henvende sig til bestyrelsen. Fældningsinstruksen er tilgængelig på vores hjemmeside, og alle grundejere, der har indleveret en e-mail adresse, har fået besked.


Siden projekt Lillemosen blev skrottet, lige før sidste års generalforsamling, har det grønne udvalg været i tænkeboks.


Alle træer på brinken af Storemosen, der vender op i mod Østkildevej, er blevet fældet.


Der er indgået en skriftlig aftale med en lokal gårdejer om afhentning af det afklippede græs på fællesarealerne. Aftalen sikre, at hvis græsset indsamles og klargøres til pakning, så skal det også køres væk, så det ikke ligger og rådner.


I juli blev der foretaget besigtigelse af vores fællesarealer, med henblik på eventuel beskæring af træer og buske. Bestyrelsen fandt, at bevoksningen ud imod Fruekildevej havde bredt sig kraftigt, og påtænker at beskære og omlægge hele det 5 meter brede bælte langs Fruekildevej med græs.


Samtidig med besigtigelsen af fællesarealerne, blev der foretaget besigtigelse af parcellerne, for at sikre vedligeholdelsesforpligtelserne overholdes. Kun ganske få har fået påtalt manglende vedligeholdelsesforpligtelse.


Vejnettet.

Der blev foretaget renovering af vejene i uge 24 og 25. Hvor det har været slemt, er vejene høvlet, så vejvinklen er blevet korrekt, og vandet igen kan løbe fra. Inden renoveringen var vejnettet mildest talt noget medtaget. Alle veje havde mange huller, nogle steder urimelige store, og andre steder med markant tydelige hjulspor, især i svingene.


Vejene kunne være i meget bedre stand, hvis ikke der blev kørt uforholdsmæssigt stærkt på vores veje. For at nedsætte farten på vejene, overvejer bestyrelsen at opsætte nogle pæne blomsterkasser i vejkanten, med en påsat skiltning, der sender et budskab om at køre langsomt. Der er sendt en ansøgning til kommunen, som også tager sig af høring hos politiet. Hvis der gives grønt lys, tænkes der opsat 3 blomsterkasser på henholdsvis Højdedraget, Østkildevej og Sydgrænsen. Placering af blomsterkasserne er endnu ikke besluttet, men skal være hensigtsmæssigt af hensyn til snerydning mv.


Kloakeringen i Mosedalen er ved at blive efterset. På grund af vandproblemer ved Mosedalen 64 er der rettet henvendelse til kommunen. Brøndene ved indgangen til Mosedalen (vestlige ende) er blevet undersøgt af kommunen. De er blevet rensen og der har været foretaget kameraundersøgelse. Den ene var stoppet og det er derfor, at der har været foretaget en opgravning ved den ene brønd ved Ålborgvej. Ledningen fra brønden er testet og rensen ca. 40 meter ind i det grønne areal. Resultatet fra testen var at ledningen trækker, men ikke særlig godt. Vi skal nu have kigget på vores del af ledningsnettet. Et firma er kontaktet, og der er etableret kontakt mellem firma og kommune.


Regnskab.

Vi har fået etableret mulighed for, at kontingentbetalingen kan foregå automatisk via Betalingsservice. Bestyrelsen kan konstatere at næsten 50 % har etableret denne aftale. Det er rigtig glædeligt, at se så mange har tilsluttet sig denne ordning, og vi er overbevidst om, at denne trend vil fortsætte.


Efter endt betalingsfrist, måtte 16 grundejere have tilsendt en påmindelse om udebleven betaling. Det må være rimelig at forvente, at dette antal er for nedadgående, da muligheden for at lave automatisk betaling nu forefindes.


Til sidst:

Husk at køre forsigtigt på vejene. For stærk fart belaster vores veje unødigt og er medårsag til at prisen på renovering af vejene bliver større. Husk også at sige det også til dine gæster og evt. lejere.

Som formand takker jeg alle i bestyrelsen for det gode samarbejde og en stor tak for den opbakning der har været blandt jer medlemmer.

Referat af ordinær generalforsamling den 14. april kl 10.00 i forsamlingshuset

Der var fremmøde af 28 stemmeberettigede parceller.


*************************************************************************


Ad. 1. Valg af dirigent.

Formanden bød velkommen og foreslog Flemming Nielsen fra Mosedalen som dirigent. Han blev valgt og startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed.


Ad. 2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning om foreningens virke samt planer for indeværende år.

Følgende blev bemærket fra salen:

Spørgsmål om høje træer. Formanden gennemgik regler for vedligehold og henviste til dialog med naboen.

Spørgsmål om aftale med træfælder. Det har vi ikke, men kan henvise til Schumann, der laver, hvad han bliver bedt om, men han er dyr.

Spørgsmål om træers maxhøjde. Paragraf om dette samt om beplantning i deklarationen blev læst op. Her fremgår det, at træer skal holdes i en passende lav højde, hvilket vurderes til at være 2-4 mtr. Bestyrelsens kan ikke pålægge en grundejer at fælde eller beskære sine træer, så længe man efterlever deklarationen. Kommunen har påtaleret, men magter ikke at bruge den. Det samme gælder hegn til vej, hvor der flere steder står hegn, der ikke efterlever deklarationen, der klart siger, at der kun må være grønne hegn til vejene. Hvis kommunen gør indsigelse overfor disse overtrædelser af deklarationen, må grundejeren være parat til at lovliggøre forholdene. Bestyrelsen vil naturligvis assistere, hvis man ikke kan komme overens med sin nabo, ligesom den enkelte grundejer kan søge oplysninger i hegnsloven, som kan findes på nettet.

Spørgsmål om huller i vejene. Forholdene gør, at reparation nogle gange er utilstrækkelig, fordi vand fra vejene ikke kan afledes. Dette forhold kombineret med for høj fart ødelægger vejene, og reparation anses for at være en vedvarende udgift. En gennemgribende reparation fra bunden vil ikke garantere bedre forhold, så vi vil henstille til at holde farten nede (derfor forslag om blomsterkasser med budskab om lav fart). De store biler fra skraldemanden kører pænt, mens vi skal have fat i postbilen om at sænke farten.

Spørgsmål om oprydning efter beskæring. Instrukser om fældning skal naturligvis overholdes og grenene fjernes.

Spørgsmål om udmeldelse af Fritidshusejernes Landsforening ( FL ) Bestyrelsen har gennemgået FL`s formålsparagraffer og konstaterer, at de er gode til foreninger på lejet jord. Da vi ejer jorden selv, skønner vi, at vi ikke får valuta for kontingentet, der fortsat stiger, og da vi aldrig har brugt dem, skønner bestyrelsen, at vi lige så godt kan stå udenfor og bruge de 6.800 kr, som kontingentet er pt, til noget mere gavnligt for vores forening.

Beretningen blev godkendt med de spørgsmål og tilsvarende besvarelser.


Ad. 3. Forelæggelse af revideret regnskab  (se bilag).

Kasserer gennemgik regnskabet for 2016.

Spørgsmål fra salen, om der ikke burde være en renteindtægt. Det er ikke tilfældet, af den simple årsag, at banken ikke giver renteafkast.

Regnskab samt svar godkendt.


Ad. 4. Forslag fra bestyrelsen til afstemning  (se bilag).

Forslaget omhandler det 5 mtr brede bælte på Fruekildevej, der ønskes omlagt til græs og beregnet for den gående trafik. Fruekildevej er gennemfærdselsåre med tung trafik og samtidig smal, og da der tidligere har været trafikuheld med døden til følge, ønsker man at anvende dette grønne bælte til at kunne gå på.

Kommentarer fra salen, forslaget ok, men ikke ud fra fællesarealerne. Der blev gjort opmærksom på, at omtalte uheld ikke skete på vor side af Fruekildevej.

Spørgsmål om, hvorvidt vi har samarbejde med de omkringliggende grundejerforeninger. For øvrigt var man betænkelig, om pris for græsklipning bliver ligeså dyrt som nuværende niveau. Naboforeningerne orienteres.

Kommentarer om hjulspor i rabatterne vil blive værre ved etablering af græsrabat. Årsag til hjulspor er busserne ved passage af modgående trafik, og der er allerede klaget til busselskabet, der imidlertid sender sagen videre, men genen er tiltagende indenfor de sidste år. Fra salen henvises gående til stisystemerne. Der blev foreslået et 4 mtr bredt bælte i stedet for 5 mtr, en anden person 5 mtr eller ingenting, men til det blev svaret, at ønskerne blev afvist. Der var forslag om at lægge forslaget på is, indtil man havde besluttet, hvad der skulle ske de steder, hvor Fruekildevej støder op til friarealerne, men bestyrelsen ønskede at få sagen til afstemning nu. Hvis nogle har gode ideer, modtages de gerne. Der vil blive udsendt orientering i god tid til grundejerne, også omkring etablering af manglende randbeplantning. Bestyrelsen indvilgede i, at der skal findes en løsning på de steder, hvor fællesareal grænser op til Fruekildevej, inden etablering af  græs iværksættes.

Dirigenten besluttede at gennemføre en skriftlig afstemning, der gav som resultat 17 ja, 7 nej, 1 blank og 1 ugyldig.

Forslaget er hermed vedtaget.


Ad. 5. Forslag fra medlemmerne, der er ingen forslag til behandling.


Ad. 6. Forelæggelse af budget for indeværende år  (se bilag).

Kasserer gennemgik budgetforslaget, der var ingen kommentarer, og budgettet blev vedtaget.


Ad. 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen for 2 år.

Marianne Jørgensen og Bent Holmelin Andreasen ønskede at stille op til genvalg.

Begge blev valgt med applaus.


Ad. 8. Valg af suppleant til bestyrelsen for 2 år.

Hans Henrik Jensen ønskede genvalg og blev valgt med applaus.


Ad. 9. Valg af revisor for 2 år.

Marianne Linde ønskede genvalg og blev valgt med applaus


Ad. 10. Valg af revisorsuppleant.

Lone Løndahl Jensen ønskede genvalg og blev valgt med applaus.


Ad. 11. Eventuelt.

Forespørgsel om opsætning af papir- og flaskecontainer. Spørgsmålet har tidligere været diskuteret og endte med opsætning af containere ved Strandbakken.

Afhentning af storskrald. Der henvises til kommunens hjemmeside, hvor man kan tilmelde sig. Sankt Hansfest i foreningen. PT har vi ingen. Imidlertid er der andre steder på øen, hvor man kan deltage, og man kan også selv arrangere en fest, hvis man husker at indhente tilladelse til at tænde bål.


Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med at takke for god ro og orden og gav ordet til formanden, der takkede for fremmøde.


Referent: Steffen Simonsen.