Mødereferater


Bestyrelsesmødereferater 2024Den 2. Juni 2024


Siden sidste møde.

Der er udført klargørelse og afholdelse af ordinær- og ekstraordinær generalforsamling.


Tingbog er blevet opdateret med foreningens rigtige navn, som er: ”Grundejerforeningen Højdedraget ”.


Der udestår stadig opdatering af ejerskab af den tidligere Grundejerforening Mosedalen.


Primo april har der været møde med vandværket om randbeplantning ved vandboring, og vi er blevet enige om en model. Medio maj er modtaget et udkast på deklaration fra vandværket.


Hjemmeside er opdateret med: ny bestyrelse, samtlige mødereferater siden 2014, de nye vedtægter samt samtlige generalforsamlingsdokumenter siden 2004.

 

Regnskabet.

Der er udsendt opkrævning af kontingent medio maj for året 2024.

 

Vedligeholdelse af grønne områder.

De nye stier er klippet pænt. På grund af oversvømmelse af moserne er nogle stier dog ikke til at klippe for nærværende.


Der er udsendt en opfriskning af regler for græsslåning, reglerne er tilgængelig på foreningens hjemmeside.


Foreningen har endnu ikke modtaget svar fra kommunen vedrørende gennemførsel af projekt Lillemosen. Der er rykket for svar adskillige gange.


Der er brugt unødig megen tid på opfølgning af randbeplantning hos enkelte medlemmer. Hvis medlemmerne på forhånd havde sat sig ind i de få regler i vedtægterne omkring dette emne, kunne dette tidsspild have været undgået.


Fællesarealer vil blive klippet i starten af juni måned. Entreprenøren er blevet gjort opmærksom på, at rosenbuskene udfor Mosedalen 60 og 62 ikke må klippes.

 

Vedligeholdelse af veje.

Vejene er blevet renoverede umiddelbart før påske.


Der følges løbende op på rensning af dræn i samarbejde med G/F Frue- kilden. P.T er der fundet 3 propper, og der er etableret 3 brønde på drænet i Fruekilden. Vandet i Lillemosen er begyndt at synke, men det går des- værre langsomt. Først i maj er brønd i skellet mellem Fruekilden og Højdedraget blevet lokaliseret. Brønden var desværre ikke afmærket, så den er først kommet til syne, efter vandet er sunket i Lillemosen. Vandet i Storemosen er sunket kun ganske lidt, og vandstanden er stort set den samme som ultimo februar. Spulearbejdet skal fortsætte i Fruekilden, førend det giver mening at spule i Højdedraget, og der planlægges i uge 22 om, hvordan vi smartest kommer videre. Vi har fået tilladelse fra den grundejer, der ejer grunden nord for Højdedraget og Fruekilden, at bruge denne som adgangsvej, så spulefirmaet kan komme til brøndene.


Der arbejdes fortsat på at etablere et samarbejde med vore naboforeninger om vedligeholdelse af dræn.


Det smadrede trafikspejl, der stod overfor Bergsvej på hjørnet af Fruekildevej og Ålborgvej, er på foranledning af grundejerforeningen blevet fjernet permanent. Spejlet er opsat af beboere fra Bergsvej uden tilladelse fra kommunen. Spejlet har været ødelagt i et halvt års tid.
Efter vores henvendelse til Vordingborg kommune om eventuel opsættelse af et nyt spejl svarer man, at det ifølge kommunens vejmyndighed og politiets retningslinjer ikke er lovligt at have et spejl det pågældende sted. Således bliver der ikke opsat et nyt spejl.

 

Indkomne forslag.

Ingen.


Eventuelt.

Intet.
Referater fra 2024.

Bestyrelsesmøde d. 02.06.2024.

Bestyrelsesmøde d. 11.02.2024.


Referater fra 2023.

Bestyrelsesmøde d. 08.10.2023
Bestyrelsesmøde d. 26.08.2023
Bestyrelsesmøde d. 18.06.2023
Bestyrelsesmøde d. 26.02.2023


Referater fra 2022.

Bestyrelsesmøde d. 08.10.2022
Bestyrelsesmøde d. 13.03.2022


Referater fra 2021.

Bestyrelsesmøde d. 18.12.2021
Bestyrelsesmøde d. 28.02.2021


Referater fra 2020.

Bestyrelsesmøde d. 08.11.2020
Bestyrelsesmøde d. 30.08.2020

Bestyrelsesmøde d. 14.06.2020
Bestyrelsesmøde d. 15.03.2020


Referater fra 2019.

Bestyrelsesmøde d. 12.10.2019
Bestyrelsesmøde d. 20.07.2019
Bestyrelsesmøde d. 19.05.2019
Bestyrelsesmøde d. 08.03.2019


Referater fra 2018.

Bestyrelsesmøde d. 12.10.2018
Bestyrelsesmøde d. 11.08.2018
Bestyrelsesmøde d. 01.06.2018
Bestyrelsesmøde d. 09.03.2018


Referater fra 2017.

Bestyrelsesmøde d. 27.10.2017
Bestyrelsesmøde d. 27.08.2017
Bestyrelsesmøde d. 19.05.2017
Bestyrelsesmøde d. 17.03.2017


Referater fra 2016.

Bestyrelsesmøde d. 04.11.2016

Bestyrelsesmøde d. 02.07.2016
Bestyrelsesmøde d. 20.05.2016
Bestyrelsesmøde d. 05.02.2016

Referater fra 2015.

Bestyrelsesmøde d. 30.10.2015

Bestyrelsesmøde d. 25.07.2015

Bestyrelsesmøde d. 23.05.2015

Bestyrelsesmøde d. 13.02.2015


Referater fra 2014.

Bestyrelsesmøde d. 08.11.2014
Bestyrelsesmøde d. 25.07.2014
Bestyrelsesmøde d. 09.06.2014
Bestyrelsesmøde d. 25.02.2014