Mødereferater


Bestyrelsesmødereferater 2024Den 11. bebruar 2024


Siden sidste møde.

Loggen siden sidste blev gennemgået.

 

Regnskabet.

Der er betalt for klipning af fællesareal i september, og der er indgået EU støtte fra Landbrugsministeriet.

Regnskabet er gjort klar til revision.

 

Vedligeholdelse af grønne områder.

Hybenbuske, der står langs Ålborgvej og Fruekildevej i den nordlige ende af foreningen, er blevet beskåret.

 

Smadret hulspejl overfor Bergsvej er fjernet. Det overvejen om der skal opsættes et nyt, hvis ikke, fjernes stander.

 

Der er indgået aftale med ny græsklipper i 2024. Der blev indhentet 3 tilbud på klipning af stier, boldbanen og arealet langs Fruekildevej. Aftalen er indgået med anlægsgartner H. Rasch & Søn A/S.

 

Projekt Lillemosen. Vi har genoptaget dette projekt, som vi også søgte om i 2015, men som ikke blev gennemført. Der er p.t. gennemført følgende opgaver:

  • Der er afhold møde med skovdyrkerne vedrørende fældning og flisning af træer i Lillemosen.
  • Opgaver kan tidligst ske til forår/sommer. Træerne ligger udenfor §3 naturbeskyttelses området og kræver ikke kommunens godkendelse.
  • Det tidligere forslag fra 2015 er genindsendt til Vordingborg kommune, i håbet om atter at få det godkendt med en ny svarfrist. Søen ligger i § 3 naturbeskyttelses område, så det kræver godkendelse fra kommunen. Tidligere forslag kan findes på hjemmesiden.
  • Der er lavet ansøgning til ”grøn pulje ” i Vordingborg kommune, som er sendt til review hos skovdyrkerne, hvor vi også indhenter tilbud på projektet.

 

Der er lavet beskrivelse på drift af økonomisk landbrug på vore fælles- arealer, som beskriver, hvad det betyder, og hvorfor det har en indvirkning på omplacering af stier. Beskrivelsen kan findes på hjemmesiden - Link. Der har været enkelte kommentarer til notatet.


Moserne er vokset betydeligt, efter de store vandmængder er ankommet. Drænledningen fra mosen går igennem GF Fruekilden og videre forbi Stormgården, hvorefter den ender i Grønsund. Drænledningen er efterset. Der er flow i den sidste brønd i Fruekilden før Stormgården, mens det kniber længere inde i Fruekilden. Fruekilden har bestilt spuling af deres brønde. Der er ikke flow i brøndene i Højdedraget.


Vandværket. Foreningens forslag til at komme videre i processen omkring vandboring har ikke haft effekt på vandværkets bestyrelse. Kommunen er nu kommet med et udkast til en afgørelse (et påbud), som stort set matcher vandværkets opfattelse, og det har vi kritiseret før udløb på svarfrist. Klager indgivet efter svarfrist koster 1.800 kroner, og det ønsker vi ikke at bruge medlemmernes kontingentkroner på. I kritikken har vi nødtørftigt indvilget i, at der kommer en lille beplantning omkring vandboringen, men på betingelse af, at vandboringen bliver tinglyst, hvad den ikke er nu. Vandværket er rykket for status på tinglysning medio januar, men da svar udeblev, har bestyrelsen sendt et forslag på tinglysning til vandværkes bestyrelse, til behandling på vandværkets generalforsamling. Vandværket har nuprimo februar igangsat arbejdet med at få vandboringen tinglyst

 

Vedligeholdelse af veje.

Der blev renoveret veje to steder i oktober. I Mosedalen overfor Kehlinggården, og et enkelt sted på Østkildevej. Der vil som sædvanlig blive renoveret veje i foråret.

 

Der er kigget på tilbud på støvbindingsmidler, som bruges til at nedbringe støv på vejene. Der er indhentet priser fra 3 aktører. Da støvbinding er forholdsvis dyr og effekten meget varierende alt efter vejret, har bestyrelsen valgt at lave 2 prisberegninger, en pris for alle veje og en pris for kun stamvejene. Priserne er meget forskellige, alle veje fra 55.000 kroner op til 100.000 kroner og stamvejene alene fra 22.000 til 39.000 kroner. Der er ikke taget stilling til, om vi vil gennemføre støvbinding i 2024.

 

Indkomne forslag.

Der er modtaget forslag fra Østkildevej 38 om etablering af en hundeskov.

Der er modtaget forslag fra Østkildevej 5 om nedlæggelse af § 9b i vedtægterne.

Der er modtaget forslag fra Østkildevej 67 om nedlæggelse af stier.

Bestyrelsen har lavet et forslag om økologisk drift af fællesarealerne.

Alle forslag vil om kort tid blive tilgængelig på foreningens hjemmeside - Link.


Eventuelt.

Restaurant Stalden har aflyst reservation af lokaler til vores generalforsamling på grund af vandskade. Generalforsamlingen vil derfor i stedet blive afholdt i den lille sal i Bogø Forsamlingshus, Bogø Hovedgade 114.

 

Der er indkaldt til tre møder i det fælles forum (10/3, 25/8, 1/12)