Deklaration


Deklaration


Ved udstykningen blev der tinglyst en såkaldt deklaration, der som ordet siger, skal klargøre, hvilke regler der gælder for området.


Deklarationen kan I sin helhed fås som kopi ved henvendelse til Dommerkontoret I Vordingborg. Denne kopi indeholder oplysningerne om de ændringer, der I tidens løb har fundet sted -fex. aflysninger af byrder og bortfald af strandret. Desuden er der et kort over udstykningen.

Lokalplanen for området kan ses her.


Ansvarlig: Kommunen.

Alle paragraffer i deklarationen varetages af kommunen og det er dem der vil rette henvendelse til grundejer, hvis den ikke overholdes, uanset om det der står i deklarationen er forældet eller ej. Hvis grundejer ikke overholder de paragraffer der er i deklarationen, vil det blive et mellemværende mellem kommunen og involverede grundejere. Kommunen kan kontaktes på mail: Digital Post på borger.dk


Nedenfor er en afskrift af deklarationens ordlyd.


Bemærk at nedenstående matr. er de matr. der eksisterede i 1975, og dem der dækker grundejerforeningen Højdedraget. Der er sket en del tinglysninger siden da, så nedenstående matr. er ikke retvisende. I 2020 er grundejerforeningen Mosedalen nedlagt og optaget i grundejerforeningen Højdedraget. Grundejerforeningen Mosedalen har også en Deklaration, som er 100% magen til nedenstående.


Hvilke husnumre der er omfattet af nedenstende Deklaration, kan ses i grundejerforeningens vedtægter §1b.

Ønsker du er vide mere om sporbarheden på matr. kan du rette henvendelse til kommunen eller grundejerforeningen.Matr.nr. 7b og 7ac

Anmelder:

Bogø by og sogn.

UFFE FLEMBERG

LANDINSPEKTØR

HØNG

tlf. (03) 55 20 04D E K L A R A T I O N

Angående udstykning, veje, stier, fællesarealer, benyttelse, byggetilladelse, bebyggelse, bebyggelsens placering og udformning, vandforsyning, bortledning af spildevand, beplantning, hegn, grundejerforening, ordensbestemmelser og dispensation.

Undertegnede ejer af det på vedhæftede deklarationsrids viste område, omfattende matr.nr. 7b og 7acBogø by og sogn i Møn kommune, pålægger herved det nævnte område følgende servitutter, som også har gyldighed for alle parceller, der efter den 10-4-1975 udstykkes inden for området fra nævnte matr.nr.e:1) Grundejerforening

a. Samtlige ejere af parceller udstykket i heromhandlede deklarationsområde er forpligtet til at være medlem af en grundejerforening, som skal oprettes så snart kommunalbestyrelsen kræver det og senest, når alle parcellerne er solgt. Grundsælgeren kan endvidere kræve grundejerforeningen oprettet, når mindst 25% af parcellerne er solgt. Om fornødent foranstalter kommunalbestyrelsen foreningen stiftet. Såfremt det ikke er muligt at få en forening stiftet eller en bestyrelse valgt, overtager kommunalbestyrelsen grundejerforeningens funktioner.


b. Grundejerforeningen skal have en bestyrelse på mindst 5 medlemmer, hvoraf ét medlem udpeges af kommunalbestyrelsen


c. Grundejerforeningen kan kun ophæves med kommunalbestyrelsens samtykke.


d. Grundejerforeningen skal omgående udarbejde en vedtægt, som skal godkendes af kommunalbestyrelsen.


e. Grundejerforeningen er pligtig til vederlagsfrit at tage skøde på veje, stier og fællesarealer. Disse arealer stilles vederlagsfrit til rådighed for grundejerforeningen. Det påhviler herefter foreningen at sørge for de omhandlede arealers vedligeholdelse og renholdelse. Grundejerforeningen er endvidere, som ejer af vej, sti og fællesareal m.v. pligtig at tåle, at der etableres kloakledninger i disse arealer, samt at der foretages de til anlæggenes vedligeholdelse nødvendige eftersyn og reparationer.


f. Grundejerforeningen skal igennem beplantningsforskrifter sikre området som et smukt område og skal påse overholdelsen heraf (jfr. i øvrigt § 8).


g. Grundejerforeningen varetager i øvrigt alle foreningen i henhold til deklarationen og dens vedtægt påhvilende opgaver.

h. Sammenslutning af grundejerforeningen med de allerede bestående grundejerforeninger skal kunne etableres.

i. Beslutninger der kræver økonomisk indbetaling ud over administrationskontingent, samt ændringer af foreningens vedtægter, kan kun vedtages med ? flertal af de på en generalforsamling mødende medlemmer. Grundejerforeningen fastsætter i øvrigt selv i vedtægterne, med hvilket flertal en beslutning skal vedtages.

k. Grundejerforeningen kan underskrive alle beslutninger om fællesarealer, disses udnyttelse samt andre forhold af fælles interesse. Foreningen kan lade sådanne beslutninger lyse servitut- og pantstiftende på de enkelte ejendomme uden særskilt godkendelse fra grundejerne.


2) Kloakering.

Grundejerne i hele deklarationsområdet er pligtige til at tilslutte sig det ved kommunalbestyrelsens foranstaltning etablerede fælles kloak- og renseanlæg, når kendelse herfor foreligger. Betaling af bidrag til kloakeringen vil ske i henhold til den afsagte kendelse. Kommunalbestyrelsen kan, såfremt der er majoritet blandt grundejerne herfor, vedtage at overdrage opkrævning af betalingen for de ovennævnte arbejder til grundejerforeningen eller et vejlav.


3) Strandareal.

Såfremt kommunalbestyrelsen beslutter sig til at erhverve et areal på øen til offentlig badestrand, hvortil også parcelejerne i deklarationsområdet har adgang, skal kommunalbestyrelsen være berettiget til hos hver enkelt parcelejer at opkræve et beløb på max. 2.000 kr. til delvis dækning af udgiften til erhvervelse, etablering og vedligeholdelse på lige fod med de øvrige sommerhusparceller på øen.


4) Veje og stier.

a. I Forbindelse med udstykningen anlægger grundsælgeren vejene i området efter et af Møn kommune godkendt vejprojekt. Når opgravningsarbejderne i forbindelse med den i § 2 omtalte kloakering er gennemført, kan kommunalbestyrelsen eller grundejerforeningen, såfremt man finder det påkrævet, forlange at kørebanerne befæstes yderligere med et 5-10 cm stabilt gruslag. I den udstrækning, hvor det efter kommunalbestyrelsens skøn er påkrævet, skal vejene og fællesarealerne drænes i forbindelse med gennemførelsen af ovennævnte vejarbejder.


b. Til sikring af kommunalbestyrelsens krav i henhold til § 3 og § 4 stk. a begæres nærværende §§ 3 og 4 tinglyst pantstiftende til et beløb på 7.000 kr. pr. parcel, forud for al pantegæld bortset fra lån til kreditforeninger.


c. De på planen med grøn farve viste fællesarealer udlægges som fællesarealer for samtlige parceller, der udstykkes i deklarationsområdet samt i andre sommerhusdeklarationsområder i det omfang som myndighederne bestemmer – dog mod gensidighed.


d. Grundejerforeningen hæfter udover den pantsikkerhed, der i medfør af denne deklaration §§ 3 og 4 er tinglyst på hver enkelt parcel, for de parcelejerne påhvilende forpligtelser vedrørende vejene.


5) Parkering.

Parkering af last- og rutebiler og lign. På eller uden for grundene er ikke tilladt. Campingvogne må kun henstilles på parcellerne medens bebyggelsen er under opførsel, dog højst 1 år fra byggetilladelsens dato at regne. Både som anbringes på grundene må ikke vøre til gene for naboerne.


6) Teknisk forsyning.

a. Fremføring af og vedligeholdelse af ledninger af enhver art kan foretages uden samtykke fra de berørte grundejere. Disse skal dog så vidt muligt gives et passende varsel inden arbejdets iværksættelse.

Ulemper som følge af ledningsføringer og andre foranstaltninger, der foretages i forbindelse med udstykningen og områdets grundmodning, kan ikke kræves erstattet.


b. El-forsyning henhører under S.E.A.S. Deklarationsområdet forsynes med master og luftledninger. Stikledninger til husene skal udføres som jordkabler. I forbindelse med anlæg af vejene nedlægges de nødvendige rørforbindelser til krydsning af vejene.


c. Der må ikke etableres brønd eller foretages anden vandindvinding i deklarationsområdet end den i pkt. d nævnte.


d. Ejerne af parcellerne er pligtige at tilslutte sig et fælles vandværk, der er etableret af grundsælgeren, samt bidrage forholdsmæssigt til dettes drift og vedligeholdelse, i overensstemmelse med særlige under grundejerforeningen vedtagne vedtægter for vandværket.


7) Terrænregulering.

Terrænregulering må kun foretages eter skriftlig tilladelse fra kommunalbestyrelsen. Ansøgning om tilladelse skal vedlægges erklæring fra de berørte grundejere. Terrænreguleringer på +/- 0,5 m i forhold til eks. Terræn og ikke nærmere skel, vej og byggelinie end 1,0 m kan dog finde sted uden kommunalbestyrelsens tilladelse.


8) Beplantning og hegn.

Beplantning.

a. Fællesarealerne incl. legepladser forsynes med en randbeplantning inden for skel af blomstrende buske, bukketorn og ildtorn. Desuden placeres grupper af birk og dansk eg på steder, hvor de ikke generer udsigten. Resterende arealer skal være græsklædte. Desuden skal der langs den offentlige vej Fruekildevej, der begrænser arealet mod vest, anlægges et 5 m bredt beplantet bælte (see note *1). De nævnte beplantninger skal udføres for grundsælgers regning og ved dennes foranstaltning, alt i overensstemmelse med en af kommunalbestyrelsen godkendt beplantningsplan. Beplantningen skal være foretaget senest 1 år efter, at den samlede udstykning og beplantningsplan er approberet. Fremtidig vedligeholdelse af disse arealer påhviler grundejerforeningen.


b. De solgte parceller skal inden et år efter erhvervelsen beplantes på passende måde, jfr. nedenfor.


c. Parcellens beplantning skal opretholdes i forsvarlig tilstand således at fældning og nyplantning ikke i væsentlig grad må forandre stedets karakter.


d. Beplantningen på parcellen skal fortrinsvis bestå af buske og lavt voksende træer.


e. Der må ikke på parcellerne findes popler eller beplantninger, der ved uhæmmet vækst kan blive til væsentlig ulempe for naboerne.


f. Ved beplantning af arealerne er den enkelte grundejer forpligtet til at iagttage de forskrifter, den til enhver tid værende bestyrelse for grundejerforeningen måtte give til bevarelsen af udstykningsområdet som et pænt grønt område.


Hegn.

g. Hegn mellem parcellerne må ikke være over 1,80 m for så vidt angår levende hegn. Andre hegn end levende hegn skal være mellem 1,00 m og 1,25 m høje og må kun bestå af glat hegnstråd på stolper eller flettet trådhegn eller af tilsvarende ikke-skæmmende materialer. Raftehegn og lignende hegn må ikke opsættes mod offentlig vej eller anden fælles vej eller sti og i skel mod naboparcel højst i en længde på 20 m. I parcelskel mod fællesarealerne skal der plantes hække af rosa-rogusa eller berberis.


h. Der påhviler parceller fuld hegnspligt mod vej og mod naboarealerne, der ikke er udstykket eller er fællesareal, derudover gælder hegnslovens almindelige bestemmelser.


i. For så vidt angår skel mod stamveje og de i pkt. a nævnte beplantningsbælter, hvortil eller over parcellerne ikke har direkte vejadgang, skal de pågældende grundejere udføre og fremtidig vedligeholde et af kommunalbestyrelsen godkendt tæt og uigennembrydeligt hegn, der til enhver tid effektivt kan hindre passage.


9) Påtaleret.

a. Påtaleberettiget ifølge nærværende deklaration er Møn kommunalbestyrelse.


b. Kommunalbestyrelsen kan helt eller delvis delegere påtaleretten til grundejerforeningen og kan til enhver tid tilbagekalde en sådan delegation.


c. Overtrædes deklarationens bestemmelser og bringes forholdene på stedet ikke efter påtale af bestyrelsen for grundejerforeningen eller kommunalbestyrelsen i orden inden for en nærmere angivet frist i overensstemmelse med bestemmelserne, er kommunalbestyrelsen berettiget til at lade de nødvendige arbejder udføre på ejerens, brugerens eller grundejerforeningens regning.


d. Den påtaleberettigede kan meddele dispensation fra deklarationens bestemmelser, såfremt samtykke dertil i hvert enkelt tilfælde gives af grundejerforeningen og de af dispensationsforholdet berørte personer.

e. Det påhviler grundsælger at overlevere et eksemplar af nærværende deklaration til køberen af en parcel.


10) Tinglysning.

 

Nærværende deklaration tinglyses som servitutstiftende på det på vedhæftede kort viste deklarationsområde, nemlig mart.nr. 7b og 7ac Bogø by og sogn forud for al pantegæld. Deklarationens § 3 og § 4 begæres tinglyst pantstiftende for et beløb på 7.000 kr pr parcel, ligeledes forud for al pantgæld, bortset fra lån til kreditforeninger. Med hensyn til byrder og servitutter henvises til ejendommens blade i tingbogen


11) Værnetingsbestemmelse.

Alle sager vedrørende denne deklaration skal anlægges ved den ret under hvilken ejendommen er beliggende.Nærværende deklarationskopi er en kopi af det

Til bygningsmyndighederne fremsendte deklarationsudkast.Høng, den 28-5-1975.

(Uffe Flemberg)

landinspektør


Note: *1) På generalforsamlingen i Påsken 2017, blev det besluttet at omlægge det 5 meter brede beplantet bælte langs Fluekildevej til græs.