Nyt


Nyheder 2023September


Der vil blive klippet stier i foreningen igen den fredag 29/9. Siden alle fællesarealerne er klippet, er stort set kun arealet ud imod Fruekildevej klippet.


Hvorfor klippes stierne først fredag den 29/9?

Det er fordi nogle at stierne omlægges og placeres andre steder end i dag. Græsset skal lige have lov at gro en smule, før det nye stisystem klippes, så det bliver tydeligt hvor den nye sti går. Så hav venligst lidt tålmodighed – det skal nok blive gjort.


Det ses stadig at nogen klipper stier på fællesarealerne. Det er ikke tilladt og det skal ophøre. Det ses også, at nogen klipper større arealer på fællesarealerne. Det er ikke tilladt og det skal ophøre. Klipning at stier mv. på fællesarealet, der ikke er de fremtidige officielle stier, kan resultere i, at vi ikke kan opretholde EU-støtten, der bl.a. er med til at vort kontingent kan holdes på et rimeligt niveau.


Stisystemet vedligeholdes at foreningens bestyrelse, som er ansvarlig for at stierne bliver slået. Hvis man er utilfreds med stierne eller græsses højde, så skal der rettes henvendelse til bestyrelsen på hojdedraget@hojdedraget.dk Man skal ikke bare begynde at klippe selv.


September


Vedligeholdelsespligter.

Bestyrelsen har erfaret, at der er en del matrikler der ikke er opmærksomme på paragraf 9 i vedtægterne.


Flere steder i foreningen ses randbeplantning brede sig ud over vej eller fællesareal.


De små stier der ligger mellem to matrikler, skal klippes af ejere af de to matrikler, der ligger op af stien. Enkelte steder sker dette desværre ikke.


Bestyrelsen anbefaler man kigger sin randbeplantning efter, og foretager den fornødne beskæring.


Er man nabo til en af de små stier, der ligger mellem to matrikler, så overvej om stien trænger til at blive klippet også, når eget græs klippes (hvis det ikke allerede er noget, der gøres). Dette fremgår i vedtægterne paragraf 9d.


Er træerne vokset en over hovedet, og man egentlig ønsker at beskære dem, men det synes at være en uoverkommelig opgave, så undlad ikke at kontakte foreningen, som kan være behjælpelig med at formidle arbejdskraft til opgaven.


Der vil i efteråret blive kigget særlig grunddigt efter om paragraf 9 i vedtægterne overholdes, og i stedet for at bestyrelsen skal komme med påmindelser, kan den enkelte grundejer lige så godt starte opgaven nu, medens vejret er til det.


Økologisk landbrug

Foreningen driver vores fællesarealer som et økologisk landbrug. Det har den fordel, at vi kan få EU-tilskud fra Landbrugsministeriet, men det betyder også, at foreningen skal overholde nogle regler.


Er vi ikke i stand til at følge disse regler, mister vi EU-tilskuddet.


Der har lige været økologi kontrol af vores arealer, og bestyrelsen har fået nogle påtaler, vi er nødt til at tage os af, hvis vi ikke skal gå glip af det EU-tilskud vi får.


Så hvad skal vi alle være obs på, for ikke at miste dette tilskud, som i indeværende år er på 30.000 kroner.

 1. De matrikler der har randbeplantning ud imod et fællesareal, skal sikre at randbeplantning ikke er løbet løbsk, dvs. sikre at den maximalt går en halv meter ud over skel, som skrevet i vedtægterne paragraf 9c.
 2. Det er tilladt at slå græsset langs skel, på ydersiden af ens matriklen, for at holde skelbeplantningen fri for uønsket vækst, men det skal kun være en plæneklipper bredde fra skel. Det ses flere steder der er klippet græs på fællesarealet, som er langt ud over dette, og nogle steder endda længere væk fra matriklen. Dette skal vi have til at ophøre straks.
 3. Det ses også, der er opstået nye stier på fællesarealerne, som ikke er en del af de officielle stier. Dette skal vi have justeret på, så der kun er de stier som grundejerforeningen selv klipper.
 4. Der skal gennemføres beskæring af randbeplantning bag Storemosen, da denne er blevet alt for bred og tæt, hvilket gør det vanskeligt at gennemføre klipningen af græsses, fordi det kniber med, at traktoren kan komme igennem. Det samme gælder for græsopsamling.
 5. Hoved stien, der løber mellem Mosedalen og Højdedraget, fra nord og mod Storemosen er uheldigvis blevet alt for bred. Fællesarealerne skal snart klippes og herefter vil stien igen få en normal bredde. De økologiske landbrugsarealer/fællesarealet (arealet eksklusivt stier) skal helst være så store som muligt, så det overvejes i den anledning af justere placering af stien på fællesareal mellem Mosedalen og Højdedraget.


Vedtægter

Bestyrelse har gennemgået vedtægterne og har lavet et forslag til vedtægtsændringer. Forslaget er godkendt af Vordingborg kommune den 4. september 2023. Forslaget kan ses her - link.September

Der vil blive klippet græs på fællesarealerne i indeværende uge (uge 36). Enkelte grene bag Storemosen vil ved samme lejlighed blive beskåret, så græsklipningen bag Storemosen kan gennemføres.August

Skybrud og regn, regn, regn ...

 

Den sidste uge af august blev lidt af en øjenåbner for mange af os på Bogø. Godt nok har vi haft meget regn, men to dage med skybrud har sat sine spor både i sommerhusområderne og i Bogø By. Vi hører om oversvømmede veje og huse nede i byen, og vores område er heller ikke gået fri. Adskillige huse har vandskader, og vore veje har lidt betydelige skader i form af erosion og afskylning af sten og grus. Der er i udsatte områder konstateret lange render med en dybde af ca. 6 cm.

 

Alt dette giver naturligvis grund til eftertanke hos os alle. Naturen er kort sagt kommet temmelig tæt på os, og desværre må vi nok forudse en fremtid med de problemer kraftig nedbør giver.


Som før nævnt har vi især konstateret skader på vejene på udsatte steder, og det er først og fremmest lavtliggende veje med fald. Flere af stikvejene er udsatte, og parceller med bebyggelse der ligger under vejniveau er ekstra udsatte. Parceller med flisegårdspladser har også oplevet vandindtrængning i både hus og udhuse. Problemer man ikke havde forestillet sig for bare et par år siden.

 

Den sædvanlige hilsen fra Bestyrelsen om at køre forsigtigt er vigtigere end nogensinde. Nu er det ikke kun støvgener, men nogle meget opkørte veje vi skal passe meget på. Så ned i trilletempo. Efter de oplysninger vi har indhentet de sidste par dage, må konklusionen desværre være at vores ellers gode grusveje ikke kan hamle op med det ekstreme nedbør vi så i weekenden.

Vi har i øvrigt bemærket at en del ejere, ganske prisværdigt, har repareret og tilsået sine rabatter, så lad os være enige om ikke at køre på rabatterne, heller ikke i svingene.August


Bord-bænkesæt

Der er opstillet tre nye bord-bænkesæt i foreningen.

 • ”Lillemosen”. Nordøst for Lillemosen, tæt ved lunden og skellet til grundejerforeningen Fruekilden. Placeringen ligger højt og der er udsigt over det store grønne areal mellem Lillemosen og Storemosen.
 • ”Udsigten”. I den nordlige ende af forening, tæt på stien der går mod byen. Her er der udsigt over til dronning Alexandrines bro, broen der forbinder Sjælland med Møn.
 • ”Lunden”. Det gamle bord-bænkesæt, der står ved lunden mellem Østkildevej og Højdedraget er udskiftet. Det gamle er råddent og ødelagt og vil blive fjernet snarest muligt.

 

Hjemmesiden

Forsiden på hjemmesiden er blevet renoveret.

 • Beskrivelsen om hvordan man finder/kommer til foreningen er forbedret, og der er lavet et link til Google Map.
 • Der er tilføjet et nyt afsnit, der handler om fællesarealerne. Her er listet de frugter og nødder vi ved, der findes i foreningen. Der er endvidere tilføjet et kort, så alle kan se natur stierne i foreningen.
 • Afsnittet om lokalsamfundet er justeret og der er indsat flere links.
 • Der er tilføjet et nyt afsnit om Bogøs historie, som man kan gå på opdagelse i, hvis man gerne vil kende øens finurligheder.

 

Aronia buskene

Der er utrolig mange bær på Aronia buskene i år. Til glæde for jer der elsker at plukke bær, så er Aronia buskene blevet luget for uønsket vækst som hybenbuske og små træer. Er du ikke bevidst om hvor de findes, så står de langs Fruekildevej, i den nordlige ende.


Gangsti

Stien mellem Mosedalen 50 og 52 er reetableret og genåbnet.Juni


Gangsti spærret

Stien mellem Mosedalen 50 og 52 er midlertidig spærret. I forbindelse med planering af grunden på Mosedalen 52, er det gået ud over stien. De store stød der stod ved stien, er i forbindelse med planeringen fjernet. Stien er lige nu meget smal og for at der ikke skal ske nogen faldulykker på stien, da det skråner en del, er stien spærret med afspærringsbånd. Stien vil blive reetableret og skelpæle vil blive opsat på ny af landmåler. Forventes at være færdig inden for tre uger.

   


Maj


Gratis flis

Så er de store grenbunker, der lå langs Ålborgvej, blevet til flis. Bunken med flis ligger i Mosedalen på fællesarealet ud for nummer 62.

Alle i grundejerforeningen er velkomne til at hente flis. Det er først til mølle princippet. Det er ikke den meget finskåret flis. 


Græsklipning

Det er snart den 15. maj og ifølge vedtægterne skal græsset være nyslået denne dato. Hvis du ikke klipper græsset selv og ikke har en permanet aftale

om klipning, kan bestyrelsen være behjælpelig på mail - Link.