Generalforsamling


Generalforsamling 2021Generalforsamlingen er udsat på grund af Covid-19.

Ny dato er ikke fastlagt endnu.Agenda - LInk


1. Valg af dirigent.


2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt planer for indeværende år (vedlagt længere nede på siden).


3. Forelæggelse af revideret regnskab for det forgangne år til godkendelse - Link - Link

4. Forslag fra bestyrelsen til afstemning.


  5. Forslag fra medlemmerne til afstemning.


  6. Forelæggelse af budget for indeværende år - Link.


   7 Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er :

   • Bent Holmelin Andreasen, Østkildevej 71.
   • Marianne Jørgensen, Østkildevej 9.


   8. Valg af suppleant til bestyrelsen.

   • Hans Henrik Jensen, Østkildevej 19.


   9. Valg af revisor.

   • Lone Løndal, Højdedraget 19.


   10. Valg af revisorsuppleant.

   • Marianne Linde, Højdedraget 27.


   11. Eventuelt.   Restaurant Stalden, hvor generalforsamlingen afholdes, har et ønske om at vide hvor mange der deltager, af hensyn til borddækning, så venligst bekræft om du deltager.


   Det kan gøres ved at skrive på mail hojdedraget@hojdedraget.dk, ringe på 30742340, eller sende en SMS, senest 2 dage før.

   Oplys venligst vejnavn og husnummer.   Bestyrelsens beretning 2020


   Arbejdet i Bestyrelsen.

   Der har i årets løb været afholdt 4 bestyrelsesmøder. Referat fra disse møder er tilgængelig på foreningens hjemmeside.

                                                               

   Der har været ikke mindre end 13 ejerskifter i foreningen i 2020.

   Foreningens medlemmer er rigtige gode til at informere bestyrelsen om ændring af telefonnumre, privatadresse og e-mail adresse. Det er bestyrelsen rigtige glade for. Tusind tak for det.

    

   Indhentning af e-mail adresser er tilendebragt – alle har svaret tilbage. Der er kun ganske få der ikke har mailadresse, og her er det aftalt at levering af generalforsamlingsindkaldelse og referat sker i deres sommerhuspostkasse, eller der sendes et link til hjemmesiden via SMS. Det er bestyrelsen yderst tilfredse med.

   På grund af COVID-19 blev den ordinære generalforsamling flyttet fra Langfredag i Påsken til den 19. juli. På generalforsamlingen blev det tidligere G/F Mosedalen enstemmigt valgt ind i G/F Højdedraget. Bestyrelsen har brugt meget arbejde på at få en så sober optagelse af G/F Mosedalen som muligt, og vi synes vi er lykkedes med det.   Fællesarealerne.

   Der er plantet Aronia (surbærbusk) i den nordlige ende, hvor fællesarealet støder op til Fruekildevej. Der har været lagt sive slanger ud, og der er gennemført vanding af buskene i weekender igennem en længere periode.

    

   Det brede areal langs med Fruekildevej står nu flot og græsklædt, med smukke åbninger ind til foreningens fællesarealer. Kun rodfræsning mangler enkelte steder. Da projektet blev besluttet, var det dog ikke planen, at der skulle være buslommer i området, men det blev trumfet igennem af kommunen, primært på grund af bustrafikken.

    

   Græsset på fællesarealerne er i foråret blevet slået som vanligt, og i efteråret valgte vi både at klippe og knuse græsset, så græsset kunne fungere som gødning, til glæde for forårets nye græs. Der er lavet nye aftaler om opsamling af græsset på fællesarealerne i foråret, hvor tidligere G/F Mosedalens areal nu også er med i foreningen.

    

   Stierne i vores område er forsøgt slået op til weekender, så de fremstår pæne og imødekommende op til weekenden, hvor de fleste af os vil have glæde af dem.

    

   På årets markvandring, hvor bestyrelsen er forpligtet til at efterse, om vedtægternes § 9 overholdes, er der fundet enkelte uregelmæssigheder, som skal udbedres. Berørte grundejere er kontaktet.

    

   Bordbænkesæt, der står på fællesarealet mellem Østkildevej og Højdedraget, har fået en gang træbeskyttelse.

   Der er opsat en blomsterkasse med skiltning om fartbegrænsning i den nordlige ende af Mosedalen, magen til dem der på de andre indkørselsveje til foreningen.

    

   Beskæring/renovering af det grønne område udfor Mosedalen 60 og 62 er bestilt, og forventes gennemført i starten af 2021.

    


   Vejnettet.

   Der er blevet foretaget renovering af vejene igen i år. Flere vendepladser i vores område er beskadiget af bl.a. renovationsbilerne. Kommune og renovationsselskabet har været involveret, og kommunen har bedt renoveringsselskabet om at ændre adfærd.

    

   Drænet ved Mosedalen er blevet reetableret, og der er nu gennemløb fra vejbrøndene ved Mosedalen 82 og 64 til den nye brønd, der er placeret på fællesarealet bag Mosedalen 82. Problemet med de oversvømmende vejbrønde og vejen, som vi længe har kæmpet med, skulle nu være løst.

   Det har åbnet op for at kigge på vandproblemet, der er længere oppe i Mosedalen, ud for nr. 40, 42 og 58. Oversigtkort om kloakering i området er vanskelig tilgængelig, så der har været møde med kommunen, som bl.a. har hjulpet til med gamle kort over markdræn, som er lavet før der blev udstykket til sommerhusgrunde, samt givet input til løsning af vandproblemet. Det har gjort bestyrelsen i stand til at gennemføre en løsning på afvanding af overfladevandet på lovlig vis.


   Vi har fået kommunen til at udlægge granitskærver langs Fruekildevej, og ved buslommer.

   Der er bestilt en ny galge til husnummerskiltet Højdedraget 36-46, som er blevet beskadiget af et større køretøj, samt ny stander til vejskilt på Højdedraget, som er knækket.

    

   Regnskab.

   I dette år har der været opkrævet kontingent i to omgange. COVID-19 bevirkede at generalforsamlingen ikke kunne afholdes som vanligt i Påsken, og for at få penge til at igangsætte projekter, besluttede bestyrelsen at opkræve samme kontingent beløb som året før, en lignende beslutning som mange andre foreninger også har måtte gøre. Først efter generalforsamlingen var det muligt at opkræve det korrekte kontingent for 2020.

    

   Efter endt betalingsfrist, måtte 12 have tilsendt en påmindelse om udebleven betaling.

    

   Der er en enkel kontingentrestance fra 2020, og foreningen har været nødt til at gribe til advokatbistand, for at få opkrævet kontingentet. Kontingentrestance er mod forventning ikke er afsluttet og kører derfor videre i 2021. En noget kedelig affære.

    

   Der er fulgt op på ansøgning om EU-tilskud på vore fællesarealer for 2019. EU tilskuddet udeblev, da aftalen med Monica’s Økologiske selskab ikke kunne stadfæstes af Landbrugsministeriet, som udbetaler tilskuddet. For at foreningen ikke skal stå i en lignende situation, forsøger bestyrelsen selv af ansøge om EU-tilskud i Landbrugsministeriet, med hjælp fra Patriotisk Selskab.

    

   Regnskabet for 2020 er opgjort og godkendt af revisorerne.    

    


   Planlagt i 2021.

   • Vores veje vil som vanligt blive tilset, og renoveret hvis de trænger, og der vil blive ført kontrol med at vedtægterne overholdes.
   • Der foretages beskæring af bevoksning i Storemosen.
   • Der gennemføres fældning af det grønne område mellem Mosedalen 60 og 62, og Ålborgvej. Det har fået lov til at passe sig selv i lidt for mange år, og er blevet et kedeligt krat af alle mulige buske og træer.
   • Knækket vejskilt og ødelagt husnummerskift på Højdedraget udskiftes.

     

    Til sidst:

    Husk at køre forsigtigt på vejene. For stærk fart belaster vores veje unødigt og er medårsag til at prisen på renovering af vejene bliver større. Husk også at sige det til dine gæster og evt. lejere.

    Som formand takker jeg alle i bestyrelsen for et fantastisk godt samarbejde og en stor tak for den opbakning der har været blandt jer medlemmer.