2018


Generalforsamling 2018Generalforsamlingen afholdt langfredag i forsamlingshuset.


Grundejerforeningen Højdedraget

Bestyrelsens Beretning for året 2017Arbejdet i Bestyrelsen:

Der har i årets løb været afholdt 4 bestyrelsesmøder. Referat fra disse møder er tilgængelig på foreningens hjemmeside.


Der har været 6 ejerskifte i foreningen i 2017, og vi kan måske forvente flere i 2018, da der ved årsskiftet var 11 matrikler til salg.


Vi er nu nede på 14 der mangler at give tilsagn om anvendelse af e-mail adresse. Det er rigtig flot vi er nået så langt. Det sparer unægtelig foreningen for rigtig mange portokroner, at vi kan udsende referater og anden information elektronisk. Vi håber så inderligt, at vi kan få de sidste med også, så det kun er dem der ikke har en e-mail adresse, der skal have et brev.


Der er blevet tegnet en ny bestyrelsesforsikring efter udtrædelse af Fritidshusejernes Landsforening (FL). Forsikringen er lovpligtig og trådte i kraft 1. januar 2018.


Der er etableret en ny aftale om klipning af stier og fællesarealer efter at Hans Henrik stoppede sidste år. Ved samme lejlighed har bestyrelsen informeret om muligheden for, at få slået græs på private parceller, hvilket en del grundejere har gjort brug af.


Fællesarealerne.

Græsset på fællesarealerne er blevet slået og der er også blevet slået stier. Da græsklippeordningen er ny, har bestyrelsen haft lidt opsyn med resultatet af klipningen. Der har været henvendelser fra enkelte grundejere, der synes at græsset kunne slås oftere, og enkelte steder også lidt bredere. Tusind tak for hjælpen, det er dejligt I giver input, så tingene kan blive forbedret.


Siden projekt Lillemosen blev skrottet i 2016, lige før sidste års generalforsamling, har det grønne udvalg været i tænkeboks. Da der ikke er kommet noget konkret ud af dette udvalg, har bestyrelsen besluttet at nedlægge udvalget.


I august blev der foretaget besigtigelse af vores fællesarealer, med henblik på eventuel beskæring af træer og buske, samt planlægning af renovering langs Fruekildevej.


Renovering ud mod Fruekildevej er startet. Den kom noget sent i gang, pga. aftalen om bortskaffelse af det grønne affald gik i vasken i sidste øjeblik. Der er i første omgang fjernet træer og buske fra og med Højdedraget 5 og helt ned til og med Sydgrænsen 1. Jorden vil senere blive planeret, der vil blive sået græs og der er sat en ny bom op på stien mellem Højdedraget 12 og Østkildevej 7. Vi ser frem til et rigtig flot grønt bælte af græs på dette stykke. Spændende at se hvor langt vi når i 2018.


Det er sikkert bemærket, at der er tydelige hjulspor i rabatten på Fruekildevej, primært lavet af busserne når de mødes. Vi har været i dialog med Vordingborg kommune og Movia, for at få sat en stopper for dette. Der vil blive udlagt stabilgrus/skærver i rabatten, og bestyrelsen presser på for at få lavet vejen bredere, evt. få vejmyndigheden til at overveje ensretning af tung trafik.


Vi er blevet gjort opmærksomt på, at vi har nogle meget store piletræer på stien mellem Mosedalen 50 og 52. Der vil blive gennemført træfældning med flere grundejere fra foreningen. Ifølge vedtægterne må pil ikke forefindes.


Vejnettet.

Der blev foretaget renovering af vejene. Hvor det har været slemt, er vejene høvlet, så vejvinklen er blevet korrekt, og vandet igen kan løbe fra.


Vejene kunne være i meget bedre stand, hvis ikke der blev kørt uforholdsmæssigt stærkt på vores veje. For at nedsætte farten på vejene, har bestyrelsen valgt at opsætte nogle pæne blomsterkasser i vejkanten, med en påsat skiltning, der sender et budskab om at køre langsomt (også omtalt på sidste generalforsamling). Det var meningen at disse blomsterkasser skulle have været opsat allerede sidste år, men ansøgning hos kommunen trak desværre ud. Der er nu givet grønt lyst fra kommunen, og det indbefatter tillige en høring hos politiet. Kasserne vil blive sat op på stamvejene Højdedraget, Østkildevej og Sydgrænsen, lige umiddelbart efter man er drejet ind på stamvejen. Grundejerne i umiddelbart nærhed af hvor kasserne skal stå, er bekendt med placeringen, og placeringen bliver hensigtsmæssig af hensyn til snerydning mv. Beplantning er ikke fastlagt endnu.


Vi har haft SVEGO til at spule drænet mellem Storemosen og Mosedalen, fordi der ikke har været ordentlig gennemløb.


Mosedalen 58 lider med vandproblemer, og der er rettet henvendelse til Vordingborg Kommune, som vil finde en dato, hvor de vil kigge på problemet sammen med næstformanden.


Regnskab.

Efter vi har fået etableret mulighed for kontingentbetaling via Betalingsservice, er der nu 53 procent der har fået etableret en betalingsaftale, og dermed sparer betalingsgebyret på posthuset. Det er rigtig glædeligt, at se så mange har tilsluttet sig denne ordning. De resterende anvender Netbank, posthus eller anden ordning.


Efter endt betalingsfrist, måtte 10 have tilsendt en påmindelse om udebleven betaling. Der er ingen kontingentrestancer. Nogle medlemmer, der har indbetalt for sent, nægter at betale rykkergebyret, der er pålagt i overensstemmelse med gældende vedtægter. De berørte grundejer tilskrives gebyret som gæld til grundejerforeningen, og gebyret bliver pålagt næste års opkrævning.


Til sidst:

Husk at køre forsigtigt på vejene. For stærk fart belaster vores veje unødigt og er medårsag til at prisen på renovering af vejene bliver større. Husk også at sige det til dine gæster og evt. lejere.

Som formand takker jeg alle i bestyrelsen for det gode samarbejde og en stor tak for den opbakning der har været blandt jer medlemmer.
Referat fra ordinær generalforsamling afholdt i forsamlingshuset

Langfredag den 30. marts 2018

I alt 19 var mødt frem, plus 2 brevstemmer, i alt 21 stemmeberettigede.Ad. 1. Valg af dirigent.

Flemming Nielsen blev valgt.


Ad. 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år samt planer for indeværende år.

Bemærkninger:

-Madsen, Mosedalen 58:

 • Vandproblem, da vejen er skæv.
 • Etablering af vejbrønd ( kommunesag ).
 • Træers højde ( snak med naboen om beskæring.).
 • Etablering af plantekasse ( kommer ).
 • Beskæring af beplantning ved indkørsel til Mosedalen ( vedtægter nævner, at beplantning skal bibeholdes ).

-Mosedalen 66:

 • Træers højde i henhold til vedtægterne. ( snak med naboen om beskæring ).

-Højdedraget 19:

 • Vedligeholdelse af plantekasser ( tanken er at plante noget, der kan passe sig selv ).

-Marianne:

 • Nyetableret bom for bred for passage med barnevogn ( sten ved siden af bom bliver flyttet ).

-Hans Henrik:

 • Placering af træer på Mosedalen 58 ( Skelpæle findes ikke og matrikelkort kan ikke fremskaffes, og ejer vil sandsynligvis ikke udlevere sit . Da det ikke kan fastslås, om træer står indenfor eller udenfor skel, har bestyrelsen valgt at stå for at fælde træerne. ).

Beretningen blev godkendt af alle.


Ad. 3. Forelæggelse af revideret regnskab for det forgangne år  (se bilag).

Regnskab blev godkendt af alle.


Ad. 4. Forslag fra bestyrelsen til afstemning.

Ingen forslag indleveret.


Ad. 5. Forslag fra medlemmerne til afstemning.

Ingen forslag indleveret.


Ad. 6. Forelæggelse af budget for indeværende år (se bilag).

Bemærkning:

-Lone:

 • Er plantekasser og reparation af vejhuller med i budgettet ? ( Udgiften er med i budgettet ).

Budgettet godkendt af alle.


Ad. 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Ove Ingemann, John Konggaard Hansen og Steffen Simonsen alle genvalgt.


Ad. 8. Valg af suppleant til bestyrelsen.

Morten K. Nielsen genvalgt.


Ad. 9. Valg af revisor for en 2-årig periode.

Mogens Debracy Kamph genvalgt.


Ad. 10. Valg af revisorsuppleant

Lone Løndahl Jensen genvalgt.


Ad. 11. Eventuelt.

-Mogens Debracy Kamph:

 • Campingvogne placeret på parcellerne er ulovlige ifølge vedtægterne. De må kun forefindes ved byggeri og skal derefter fjernes.

-Marianne:

 • Problemer med høje træer. ( Som nævnt tidligere: snak med naboen ).

-John K:

 • Buslommer på Fruekildevej etableres, når frosten er væk. Der udføres 3 stk. på vores side af vejen.

-Frank, Højdedraget 19:

 • Vandlæk fundet af vandværket.

-Dan Sandager:

 • Redegørelse om diverse dræn og brønde i forbindelse med vandproblemer.

-Marianne:

 • EU-midler til landskabsopretning kan ikke bevilges til private områder.


Referent: Steffen.