2019


Generalforsamling 2019Generalforsamling afholdt langfredag i Restaurant Stalden,

Grundejerforeningen Højdedraget


Bestyrelses beretning for året 2018.
Arbejdet i Bestyrelsen

Der har i årets løb været afholdt 4 bestyrelsesmøder. Referat fra disse møder er tilgængelig på foreningens hjemmeside.


Der har været 7 ejerskifte i foreningen i 2018.


Kun 11 mangler at give tilsagn om anvendelse af e-mail adresse. Det er rigtig flot vi er nået så langt. Det sparer unægtelig foreningen for rigtig mange portokroner, at vi kan udsende referater og anden information elektronisk. Vi håber så inderligt, at vi kan få de sidste med også, så det kun er dem der ikke har en e-mail adresse, der skal have et brev.


Grundet meget praktisk arbejde omkring generalforsamlingen (indkøb, opvarmning, klargøring og oprydning), har vi i år valgt at afholde generalforsamlingen i Stalden. Det er ikke væsentlig dyrere end at bruge forsamlingshuset, bestyrelsen slipper for alt det praktiske arbejde, og vi er sikre på at lokalerne er opvarmede, til glæde for alle.


Som alle andre foreninger, så er vores forening også pålagt at have en persondataforordning, og en sådan er blevet lavet. Den er tilgængelig på foreningens hjemmeside.


Der har været en høring fra kommunen, som drejede sig om etablering af ridecenter på Ålborgvej, der hvor der tidligere var været køer og grise. Berørte grundejere (3 stk.) er blevet orienteret.


Der er blevet gravet fibernet ned i vores forening, lidt forsinket men nu er det der.

 


Fællesarealerne

Vi har haft et meget regnfuldt forår og der har været rigtig meget vand mange steder, ikke kun i vores grundejerforening, men i hele Danmark. Det resulterede bl.a. i stigende vandstand i Lillemosen, hvor primært Østkildevej 40 og Sydgrænsen 20 var berørt af det. Overløbsbrønd fra Lillemosen er kontrolleret og fundet ok. Afløb fra overløbsbrønd fortsætter igennem nabo grundejerforeningen Fruekilden, og der er i samarbejde med Fruekilden, konstateret fuld gennemstrømning. Det er dog konstateret af gennemstrømningen fra overløbsbrønd ved Lillemosen til næstkommende brønd foregår sagte på grund af ringe fald, og med en hast, der ikke matcher de enorme vandmængder, der er kommet fra oven.


Også Mosedalen 58, 64, og 82 har været præget af forårets vandmasser. Disse grunde er lidt afhængige af, at drænet ved vejbrøndene udfor 64 og 82, fungerer tilfredsstillende. Brøndene har været spulet, men dette løste desværre kun problemet kortvarig. Drænet mod Storemosen fungerer formenlig ikke, og for at fastlægge hvor problem er, er der etableret en brønd på fællesarealet lige umiddelbart efter nr 82. Viser det sig at være drænet der går igennem nr. 82 som er beskadiget, er det med stor sandsynlighed det store piletræ der er årsagen, og så skal det fældes, samt nyt dræn skal etableres. Bestyrelsen har en forventning om, at når drænet igen fungerer og der er skabt ordentlig forbindelse til Storemosen, så vil det også have en gavnlig effekt for de berørte grundejere i Mosedalen.


Græsset på fællesarealerne er blevet slået og der er også blevet slået stier. Den fantastiske sommer vi har haft, har dog bevirket, at græsset ikke har groet så stærkt som det normalt gør. Der har været henvendelser fra enkelte grundejere, der synes at stierne kunne være bredere, og at det virkede som om græsset ikke rigtig var blevet slået, når man var i sommerhuset. Græsset blev slået, men oftest blev det gjort i starten af ugen, hvilket resulterede i, at det ikke var nyslået når sommerhusgæsterne tog sit indtog i weekenden. Det er der justeret på, ligesom der også er taget hånd om at lave bredere stier.


I august blev der foretaget besigtigelse af vores fællesarealer, med henblik på eventuel beskæring af træer og buske, samt planlægning af den igangværende renovering langs Fruekildevej. Første etape, som er arealet mellem Højdedraget 5 og Østkildevej 8, er blevet planeret efter alle planter og træer er blevet ryddet og der er sået græs i hele arealet. De store sten ved vejbom er blevet fjernet, så små køretøjer kan passere.


Problemet med de opkørte rabatter ved Fruekildevej, endte med at Vordingborg kommune etablerede buslommer, og lavede en renovering af rabatten på hele strækningen fra Sydgrænsen til Ålborgvej. Det var ikke den mest oplagte løsning for de omkringliggende grundejerforeninger der deltog i dialogen med kommunen, men sådan blev det.


Vedrørende fældning af de store piletræer, der stod ved stien mellem Mosedalen 50 og 52, så har det ikke været muligt at samle et arbejdshold der kunne tage opgaven, så træerne er blevet bestilt fældet af udefra kommende arbejdskraft.Vejnettet

Der er blevet foretaget renovering af vejene. Vejene kunne være i meget bedre stand, hvis ikke der blev kørt uforholdsmæssigt stærkt på vores veje. For at nedsætte farten på vejene, har bestyrelsen valgt at opsætte nogle pæne blomsterkasser i vejkanten, med en påsat skiltning, der sender et budskab om at køre langsomt (også omtalt på sidste generalforsamling). Det var meningen at disse blomsterkasser skulle have været opsat allerede sidste år, men ansøgning hos kommunen trak desværre ud. Der er nu givet grønt lyst fra kommunen, og det indbefatter tillige en høring hos politiet. Kasserne vil blive sat op på stamvejene Højdedraget, Østkildevej, Sydgrænsen og Mosedalen, lige umiddelbart efter man er drejet ind på stamvejen. Grundejerne i umiddelbart nærhed af hvor kasserne skal stå, er bekendt med placeringen, og placeringen bliver hensigtsmæssig af hensyn til snerydning mv. Beplantning forventes at blive dværgsyren og noget bunddække.


I forbindelse med etableringen af fibernet, har vi haft kommunen til at hjælpe med at kontrollere at firmaet reetablerede jorden hvor der blev gravet op.


Det er nu 5 år siden der er asfalteret til vores indfaldsveje, og garantien udløber, så der er foretaget en kontrol, og alt er fundet i orden.Regnskab

Efter vi har fået etableret mulighed for kontingentbetaling via Betalingsservice, er der nu 53 procent der har fået etableret en betalingsaftale, og dermed sparer betalingsgebyret på posthuset. Det er rigtig glædeligt, at se så mange har tilsluttet sig denne ordning. De resterende anvender Netbank, posthus eller anden ordning.


Efter endt betalingsfrist, måtte 10 have tilsendt en påmindelse om udebleven betaling. Der er ingen kontingentrestancer. Nogle medlemmer, der har indbetalt for sent, nægter at betale rykkergebyret, der er pålagt i overensstemmelse med gældende vedtægter. De berørte grundejere tilskrives gebyret som gæld til grundejerforeningen, og gebyret bliver pålagt næste års opkrævning.


Den nyetablerede brønd ved Mosedalen blev noget dyrere end budgetteret. Bestyrelsen har i den anledning strammet op på proceduren omkring køb af ydelser, så vi i alle henseende har et mere reelt bud/tilbud på en opgave, før den iværksættes. Planlagt i 2019

Næste etape på Fruekildevej igangsættes. Der fortsætter fra hvor vi nåede til ved Østkildevej og mod syd. Vi har en forventning om, at vi når at komme helt ned til hvor næste grundejerforening starter. Der hvor fællesarealer støder op til Fruekildevej, vil der blive plantet Aronia (surbær) buske.


Hvis det budgetterede beløb ikke er opbrugt, vil arbejdet fortsætte i den nordlige ende fra Højdedraget 5 og mod nord. Også her vil der blive plantet Aronia.


Der vil blive opsat plantekasser ved stamvejene.


Beskæring af beplantning mellem Mosedalen og Ålborgvej vil blive planlagt, men ikke nødvendigvis igangsat.


Når denne beskæring er tilendebragt, forventes næste projekt at være at se på, hvad der skal ske omkring Lillemosen, hvor de omkringværende træer efterhånden er blevet temmelig høje. Bestyrelsen håber der kan stablet en arbejdshold på benene til dette, så vi ikke behøver at købe arbejdskraft udefra.


Vi er i samarbejde med Monikas Økologiske Selskab på Møn ved at se på, om vi kan søge EU-tilskud på vores fællesarealer. Vi har en forventning om at det kan lade sig gøre, og det vil kunne afstedkomme en lille årlig indtægt til foreningen.


Vores veje vil som vanligt blive tilset, og renoveret hvis de trænger, og der vil blive ført kontrol med at vedtægterne overholdes.Til sidst:

Husk at køre forsigtigt på vejene. For stærk fart belaster vores veje unødigt og er medårsag til at prisen på renovering af vejene bliver større. Husk også at sige det til dine gæster og evt. lejere.

Som formand takker jeg alle i bestyrelsen for et fantastisk godt samarbejde og en stor tak for den opbakning der har været blandt jer medlemmer.
Referat fra ordinær generalforsamling.

Langfredag den 19. april 2019

I alt 28 stemmeberettigede parceller var mødt op.


Ad. 1. Valg af dirigent

Flemming Nielsen blev valgt.


Ad. 2. Formandens beretning for det forløbne år, samt planer for indeværende år.

Bemærkninger fra salen:

-Mosedalen 68/Østkildevej 19-21:

  • Manglende reparation efter etablering af fibernet. Reparation af veje mangler,

-Højdedraget 19:

  • Buslommer bruges ikke, busserne kører udenom.

-Østkildevej 2:

  • Vil gerne besigtige det væltede piletræ.

-Østkildevej 32:

  • Hjørne ved Østkildevej er erstattet af stabilgrus og ikke græs.

-Højdedraget 52:

  • Der skal eksistere et notat om, at der ikke må køre store tunge skraldebiler ?

-Mosedalen 66:

  • Mere klar udmelding omkring ridecenter.
  • Det væltede piletræ kunne eventuelt sættes på Bogø portalen.
  • Forslag om at have noget stabilgrus liggende til reparation af veje.

-Formanden meddelte ændring i bestyrelsen. John Kongsgaard,  Højdedraget 50, er udtrådt, og Morten Nielsen, Højdedraget 17, er indtrådt.  Endvidere er Marianne Linde, Højdedraget 27, stoppet som revisor, og Lone Løndahl Jensen, Højdedraget 19, er indtrådt som ny revisor.

Beretningen herefter vedtaget.


Ad. 3. Forelæggelse af revideret regnskab for det forgangne år til godkendelse (se bilag)

Regnskab vedtaget.


Ad. 4. Forslag fra bestyrelsen til afstemning.

Der er ingen forslag.


Ad. 5. Forslag fra medlemmerne til afstemning.

Der er ingen forslag.


Ad. 6. Forelæggelse af budget for indeværende år (se bilag).

Der kom forslag fra salen om at udvide budgettet således, at formand og kasserer ligestilles med samme honorar. Udvidelsen er kr 1.800 kr. Der blev foretaget skriftlig afstemning, der resulterede i 1 blank, 4 nej og 23 ja.

Budget og udvidelsen vedtaget. (se bilag)


Ad. 7 Valg af medlemmer til bestyrelsen.

På valg er Bent Holmelin Andreasen, Østkildevej 71 og Marianne Jørgensen, Østkildevej 9.

Begge blev genvalgt for 2 år.


Ad. 8. Valg af suppleant til bestyrelsen.

På valg er Hans Henrik Jensen, Østkildevej 19, der blev genvalgt for 2 år.


Ad. 9. Valg af suppleant til bestyrelsen.

Inge Marie Nielsen, Østkildevej 2, blev valgt for 1 år.


Ad. 10. Valg af revisor.

På valg er Lone Løndahl Jensen, Højdedraget 19, der blev valgt for 2 år.

Se for øvrigt formandens bemærkninger under beretningen.


Ad. 11.Valg af revisorsuppleant.

Ingen blev valgt, men hvis der er en kandidat blandt medlemmerne, der har lyst, kan henvendelse foretages til revisoren.


Ad. 12. Eventuelt.

Mogens Debracy Kamph udtalte sin tilfredshed med bestyrelsens arbejde.

 

Generalforsamlingen afsluttedes med formandens tak til dirigenten og til forsamlingen for god ro og orden.