2022


Generalforsamling 2022

Referat fra Ordinært Generalforsamling fredag den 15. april 2022

afholdt på Restaurant Stalden, 4793 Bogø.

Tilstede var 26 stemmeberettigede parceller, hvorfra der deltog 35 medlemmer.

Fraværende var et medlem fra bestyrelsen.Bestyrelsens beretning for året 2021

 

 

Arbejdet i Bestyrelsen.

Der har i årets løb været afholdt 2 bestyrelsesmøder. Vi planlægger normalt 4 møder om året, men på grund af COVID-19 har det ikke været muligt at gennemføre alle møder, så flere aktiviteter er diskuteret og besluttet via brug af Messenger og mails. Referater ligger som altid tilgængelige på foreningens hjemmeside.

                                                            

Der har været ikke mindre end 16 ejerskifter i foreningen i 2021.

 

På grund af COVID-19 blev den ordinære generalforsamling flyttet fra Langfredag i Påsken til den 21. august. Det var den første generalforsamling efter GF Mosedalen var blevet en del af GF Højdedraget. 22 stemmeberettigede var mødt op.

Vores fællesarealer er blevet godkendt til Økologisk drift og vi skal i gang med at finde ud af hvad det betyder for os. I første omgang er der primært fokuseret på at få indhentet tilskud fra EU.

 


Fællesarealerne.

Træer og buske ved Storemosen er blevet beskåret i foråret.

De sidste 4-5 træer langs Fruekildevej der manglede at blive fældet er fældet og fjernet.

Renovering af det grønne område udfor Mosedalen 60 og 62 er gennemført i flere omgange, forår og sommer. Der er delvist gjort klar til at så græs i foråret 2022.

 

Der har været et par væltede træer ved henholdsvis den lille lund mellem Højdedraget og Østkildevej, og i beplantningen mellem Højdedraget og Mosedalen som er blevet fjernet af et flinkt medlem.

 

Græsset på fællesarealerne er i foråret og efteråret blevet slået som vanligt.

 

Stierne i vores område er forsøgt slået op til weekender, så de fremstår pæne og imødekommende op til weekenden, hvor de fleste af os vil have glæde af dem.

 

Der har ikke været nogen reel markvandring i år, hvor bestyrelsen besigtiger om vedtægternes § 9 er overholdt, og hvor der planlægges renovering af grønne områder, reparation af veje og lignende. Der er indkommet mails fra medlemmer der har spottet at § 9 ikke er overholdt, og disse er der taget aktion på. Berørte grundejere er kontaktet. Vi har desværre måttet iværksætte gennemførelse af § 9 aktiviteter for et par grundejere.

 

Beplantning og stakit omkring vandboringen er blevet fjernet at Bogø Vandværk. Vi er i dialog med vandværket omkring indflydelse på nyt udseende. Det viser sig at grunden er ejet af grundejerforeningen, og der i 1983 er givet tilsagn om at Vandværket måtte lave en prøveboring. Vandværket har i sin tid lavet et forslag/tillæg til deklarationen, men dette er overraskende nok aldrig blevet tinglyst.

 


Vejnettet.

Der er i april/maj måned blevet foretaget renovering af vejene, hvor det har været nødvendigt. Den sidste ende af Østkildevej (34-44) blev dog glemt i farten og er først bestilt i december.

 


Regnskab.

Der er som vanligt opkrævet kontingent 1. juli. Hovedparten af kontingent indbetalingerne falder til tiden, og vi kan se at betalingsservice bliver mere og mere anvendt, hvilket sikre indbetalingerne falder til tiden.

 

Det er dog stadig nødvendigt at udsende påmindelser om udebleven betaling. 10 stykker er der blevet udsendt. Vi har stadig en enkel rykker restance fra 2020 som udestår.

 

Tilskud fra Landbrugsministeriet (EU tilskud) og udgifter til hjælp fra Patriotisk Selskab er nye poster i regnskabet.

 

Regnskabet for 2021 er opgjort og gjort klar til revisorer.

 


Planlagt i 2022.

  • Vores veje vil som vanligt blive tilset og renoveret hvis de trænger, og der vil blive ført kontrol med at vedtægternes § 9 overholdes.
  • Renovering mellem Ålborgvej og Mosedalen 60-62. Der skal sås græs.
  • Beskæring af rosenbuske ud mod Ålborgvej og Fruekildevej. Det nordlige ende af grundejerforeningen.
  • Beskæring og fældning af træer og buske ved Storemosen.
  • Fjernelse af ukrudt hvor der er plantet Aronia hæk ved vandboringen.Til sidst:

Husk at køre forsigtigt på vejene. For stærk fart belaster vores veje unødigt og er medårsag til at prisen på renovering af vejene bliver større. Husk også at sige det til dine gæster og evt. lejere.

Som formand takker jeg alle i bestyrelsen for et fantastisk godt samarbejde og en stor tak for den opbakning der har været blandt jer medlemmer.
Agenda - Link


Ad. 1. Valg af dirigent.

Bestyrelsens kandidat Bent Holmelin valgt.

Dirigenten konstaterede generalforsamlingens lovlighed.

 

Ad. 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år - Link.

Østkildevej 29: Påtaler kørsel med skraldebiler, for høj fart !

Østkildevej 71: Paddehuls placering fastlagt. Løse hunde ønskes i snor på fællesarealet.

Det blev bemærket, at hesteridning på fællesarealet ikke er tilladt iflg gældende vedtægter.

 

Ad. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse - Link.

Kasseren gennemgik diverse poster, hvorefter regnskabet blev godkendt.

 

Ad. 4. Forslag fra bestyrelsen.

Der er ingen forslag til behandling.

 

Ad. 5. Forslag fra medlemmerne.

Der er ikke indleveret forslag til behandling.

 

Ad. 6. Forelæggelse af budget for indeværende år - Link.

Formanden gennemgik poster i budget, der derefter blev godkendt.

 

Ad. 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

På valg er: Steffen Simonsen, Østkildevej 28 Morten Nielsen, Højdedraget 17 Ove Ingemann, Højdedraget 23.

Alle genvalgt for 2 år.

 

Ad. 8. Valg af 1.ste suppleant til bestyrelsen.

På valg er: Flemming Nielsen, Mosedalen 36. Genvalg for 2 år.

 

Ad. 9. Valg af revisor.

På valg er: Mogens Debracy Kamph, Østkildevej 55. Genvalg for 2 år.


Ad. 10. Valg af revisorsuppleant.

På valg er: Marianne Linde, der ikke ønsker genvalg. Belinda Jallov , Østkildevej 71 opstillede og blev valgt for 1 år.

 

Ad. 11. Eventuelt.

Østkildevej 71: Spørgsmål om Patologisk selskabs virke. foreslår teammøder i stedet for fysiske møder.

Østkildevej 29: Spørgsmål om foreningens medlemskaber.

Mosedalen 50: Placering af grusbunker til selvbetjening. Der er dårlige erfaringer fra tidligere forsøg. Hvem vil have bunkerne liggende ?

Østkildevej 63: Foreslår indkøb af hjertestarter.

Højdedraget 52: Opfordrer til at sænke hastighed i området. Kommenterer placering af grusbunker.

Østkildevej 2: Påtaler lasede buslommer, foreslår etablering af asfalt.

Højdedraget 19: Peger på ensretning af busruter på Ålborgvej og Fruekildevej.

Østkildevej 55: Biler fra Hjemis kører for stærkt.

Sydgrænsen 6: Plantning af Aroniahæk ved Sydgrænsen.

Sydgrænsen 20: Utilfreds, hvis paddeprojekt ved Lillemosen resulterer i flere tudser i haven / græsslåmaskinen.

Alle fik svar på spørgsmål, og alle opfordringer blev noterede til videre forløb.


Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med tak for god ro og orden og gav derefter ordet til formanden, der lukkede mødet.

 

Ref : Steffen.