2020


Generalforsamling 2020Generalforsamling er afholdt søndag den 19 juli kl. 10 i Restaurant Stalden,

Grundejerforeningen Højdedraget.Bestyrelses beretning for året 2019.


Arbejdet i Bestyrelsen

Der har i årets løb været afholdt 4 bestyrelsesmøder. Referat fra disse møder er tilgængelig på foreningens hjemmeside.

 

Bestyrelsen har haft en enkel udskiftning. Morten Nielsen, Højdedraget 17, er indtrådt i bestyrelsen i stedet for John Konggaard, Højdedraget 50. Skete umiddelbart før sidste generalforsamling.

                                                            

Der har været 6 ejerskifte i foreningen i 2019. Antallet af til salg skilte er mindsket. 1. januar var der kun 3 parceller til salg i foreningen. Foreningens medlemmer er rigtige gode til at informere bestyrelsen om ændring af telefonnumre, privatadresse og e-mail adresse. Der har været ikke mindre end 48 henvendelser. Tusind tak for det. Vedrørende indhentning af e-mail adresser, mangler der kun tilbagemelding på mindre end en håndfuld.

 

Vi har fået en henvendelse fra bestyrelsen i Mosedalen om mulighed for en sammenlægning med vores forening. Mosedalen består kun af 25 parceller, og det har været vanskeligt at få besat posterne i bestyrelsen, hvilket afspejler sig tydeligt i de sidste 5 års generalforsamlinger. Der har i sidste halvår af 2019 været nogle indledende møder med Mosedalens bestyrelse om hvordan dette kunne foregå. Mere om dette i det opstillede forslag senere.

 

 

Fællesarealerne

Den resterende del af arealet ud imod Fruekildevej er blevet beskåret og omlagt til græs. Der har været en sober og fantastisk dialog med de berørte grundejere, og det er vi i bestyrelsen rigtige glade for. Der mangler kun beskæring af ganske få træer/buske.

 

Der ligger enkelte store sten tilbage, som afhentes efter aftale med en af de berørte grundejere.

 

Planen var, at der skulle plantes Aronia (surbærbusk), der hvor fællesarealer støder op til Fruekildevej. Det skulle allerede have været gjort sidste år, men bestyrelsen måtte konstatere, at det kneb med pengene. Der er lavet opmåling og indhentet tilbud på buskene. Efter gennemsyn af alle vores grønne arealer i februar i år, er det besluttet kun at etablere buske i den nordlige ende af Fruekildevej. Beplantning sker i indeværende år.

 

Græsset på fællesarealerne er blevet slået og der er blevet slået stier. Siden stierne er blevet bredere og græsset er forsøgt slået op til weekender, efter ønske fra medlemmer, har bestyrelsen ikke modtaget nogle henvendelser vedrørende græsklipning, så bestyrelsen antager at klipning af græs udføres tilfredsstillende.

 

På årets markvandring, hvor bestyrelsen er forpligtet til at efterse, om vedtægternes § 9 overholdes, er der fundet enkelte uregelmæssigheder, som skal udbedres. Berørte grundejere er kontaktet.

 

Piletræerne der står ved stien mellem Højdedraget og Mosedalen, er efterhånden ved at have en alder der gør, at de vælter ved selv ganske små vindstød/storme. Der er indgået en mundtlig aftale med en grundejer i nærheden om, at fjerne det træ der kan bruges som brænde, og lade det resterende forblive og forgå i randbeplantningen.

 

De store piletræer, der stod ved stien mellem Mosedalen 50 og 52, er blevet fældet. Vi forsøgte at samle et arbejdshold i 2018, uden held, så opgaven blev udført af en entreprenør i januar måned 2019.

 

Skraldespanden ved Storemosen er fjernet permanent. Foreningen har ikke nogen skraldeordning på denne spand, og bestyrelsen har tidligere selv stået for tømning. Efter der er blevet indført sortering af skrald, er spanden ved Storemosen brugt til alt muligt skrald, som nogen (sikket udefrakommende) ikke vidste hvor de skulle gøre af. Bestyrelsen er ikke interesseret i at sortere andres skrald, og har valgt at fjerne spanden permanent. Medlemmer er opfordret til at bruge egne skraldespande. Der er efterfølgende ikke konstateret affald smidt i området, så det fornemmes ikke at være et problem, at spanden ikke er der mere.

 

Bænk ved Storemosen er rådnet væk, og vil blive bortskaffet.

 

 

Vejnettet

Der er blevet foretaget renovering af vejene igen i år. I Mosedalen har det været særlig slemt, så her er der etableret en lille bunke stabilgrus, til udbedring af vejhuller.

 

Etablering af Fibernet er ikke gået helt som aftalt med kommunen, som har stået for kontrollen med arbejdet. Efter etableringen er kommunen kontaktet for manglende genopretning af vejrabatter og vej, der hvor Fiber var gravet/skudt ned. Bestyrelsen har været i dialog med både kommune og Fibia, og har efter møde med Fibia, påpeget hvor der skulle ske genopretning (stor set over det hele). Fibia har genbesøgt vores forening, og forsøgt at udføre det manglende arbejde. Efter endt besøg fra Fibia, har bestyrelse endnu engang måtte sande, at kontrollen med arbejdet var mangelfuld, hvilket kommunen er blevet gjort opmærksom på.

 

Der er spulet vejbrønde i Mosedalen, for at fjernet vandet der samler sig på vejen, specielt ud for Mosedalen 82 og 66. Bestyrelsen er bekendt med problemet, og en løsning er undervejs. Der er i 2018 etableret en brønd på fællesarealet, på modsatte side af Mosedalen 82, hvor dræn fra vejbrøndene skal påsættes. Der er foretaget analyse af hvor drænet er ødelagt. Det forventede tiltag er planlagt gennemført i indeværende år. Mosedalen er noget kuperet, og vej og vejbrøndene i området ligger lavt, i forhold til den anden vej i Mosedalen 52 - 60. Ved meget store regnskyl, vil der naturligt komme vand, også fra de højere beliggende områder, og vi håber at etablering af drænet, vil kunne være med til at løse dette problem også.

 

Der er etableret beplantet plantekasser ved indkørslerne til stamvejene ind til foreningen, påsat refleksskilte med budskab om at køre behersket. Etablering af plantekasser er kompromiset / løsningen, på tidligere snakke om at lave helt nye vejkasser (det er for dyrt), vande med kemikalier for at dæmpe støv (ikke naturvenligt), og så acceptere, at vi er nødt til at bruge penge på vejrenovering hvert år. Vi håber dette vil have en indvirkning på dem som kører uforholdsmæssigt stærkt på vores veje, og være med til at vejene har en bedre stand i en længere periode.

 

 

Regnskab

Efter endt betalingsfrist, måtte 15 have tilsendt en påmindelse om udebleven betaling, og enkelte har måttet betale rykkergebyr. Der er ingen kontingentrestancer.

 

Renovering af Fruekildevej er gennemført langt hurtigere end først planlagt, og det er primært gjort for at holde de samlede udgifter nede. Hvis det skulle have været gjort i flere etaper, ville de samlede omkostninger være steget yderligere. Renoveringen startede i efteråret 2017, og sidste store etape blev gennemført i foråret 2019. Det har naturligt haft en indflydelse på de planlagte aktiviteter bestyrelsen har haft, og betydet at nogle budgetterede udgifter er blevet skubbet til året efter, for at forsøge at overholde budgettet.

 

Der er fuldt op på ansøgning om EU-tilskud på vore fællesarealer. Foreningen har indkasseret tilskud for 2017 og 2018, men mangler for 2019. Kan ses i regnskabet.

 

 

Planlagt i 2020                      

  • Der skal plantes Aronia (surbærbusk), in den nordlige ende, hvor fællesarealer støder op til Fruekildevej.
  • Der skal etableres dræn mellem vejbrønde i Mosedalen og til nyetableret brønd på fællesarealet.
  • De sidste træer/buske på fællesarealet ved Fruekildevej fjernes.
  • Beskæring af beplantning mellem Mosedalen og Ålborgvej planlægges. Arbejdet gennemføres hvis der er økonomi til det.
  • Træer og buske som står mellem Aalborgvej og fællesarealet til Storemosen, er vokset stærkt. Det er mange år siden der sidst har været beskåret og fældet, så det bliver vi nødt til at kigge på. Planlægning gennemføres. Arbejdet gennemføres hvis der er økonomi til det.
  • Vores veje vil som vanligt blive tilset, og renoveret hvis de trænger, og der vil blive ført kontrol med at vedtægterne overholdes.
  • Vi har etableret et samarbejde med Monikas Økologiske Selskab på Møn, om EU-tilskud på vores fællesarealer. Aftalen løber i 3 år, og blev reelt lavet for 3 år siden, men er først startet op 2019, med tilbagevirkede kraft. Samarbejdet er forløbet meget utilfredsstillende, og bestyrelsen agter ikke at genetablere en aftale for yderligere 3 år.

 

Lillemosen afventer. På sigt skal vi have kigget på, hvad der skal ske omkring Lillemosen, hvor de omkringværende træer efterhånden er blevet temmelig høje. Bestyrelsen håber der kan stables et arbejdshold på benene til dette, så vi ikke behøver at købe arbejdskraft udefra.

 

Til sidst:

Husk at køre forsigtigt på vejene. For stærk fart belaster vores veje unødigt og er medårsag til at prisen på renovering af vejene bliver større. Husk også at sige det til dine gæster og evt. lejere.

Som formand takker jeg alle i bestyrelsen for et fantastisk godt samarbejde og en stor tak for den opbakning der har været blandt jer medlemmer.
Referat fra Ordinært Generalforsamling – afholdt på Restaurant Stalden

Søndag den 19. juli 2020 

Generalforsamling udsat til denne dato på grund af Covid-19.

Ialt 19 stemmeberettigede parceller, inkl 1 enkelt fuldmagt. Gyldig fuldmagt var fra kasseren, der ikke kunne deltage.


Agenda - link


Ad. 1. Valg af dirigent.

Flemming Nielsen blev valgt.

 

Ad. 2. Formandens beretning for det forløbne år, samt planer for indeværende år - link.

Bemærkninger fra salen:

-Mosedalen 68: Mangelfuld reparation af græsrabatter efter nedgravning af fibernet. Sagen har været påtalt overfor Fibia, der har repareret, men ikke godt nok, og kommunen, der har tilsynspligt, vil ikke foretage sig yderligere.

Beretningen blev derefter vedtaget.

 

Ad. 3. Forelæggelse af revideret regnskab for det forgangne år - link.

Bestyrelsen forelagde regnskab, der blev godkendt.

 

Ad. 4. Forslag fra bestyrelsen. 

A: Forslag om optagelse af Grundejerforeningen Mosedalen i foreningen - link. Forslaget blev vedtaget med 19 stemmer for og ingen imod.

B: Ændring af vedtægt paragraf 1B - link. Forslaget er betragtet som et redaktionelt forslag, og som udelukkende er afledt af optagelse af Grundejerforeningen Mosedalen. Ændringen får hermed ingen konsekvens for vore medlemmer. Kommunen har dog dikteret, at de gamle matrikelnumre skal udskiftes med husnumre. Udskiftningen er mere tidssvarende og forståelig for de enkelte medlemmer.

Forslaget blev vedtaget med 19 stemmer for og ingen imod.

-Østkildevej 2 spurgte om årsag til, at Mosedalen ville fusionere. Formanden gjorde rede derfor.

 

Ad. 5. Forslag fra medlemmerne til afstemning.

Der er ikke modtaget forslag fra medlemmerne.

 

Ad. 6. Forelæggelse af budget for indeværende år - link.

På grund af vedtagelse i punkt 4A regnes der med budgettet, der medtager Mosedalen. Bemærkninger fra salen:

-Østkildevej 55: Spørgsmålstegn ved kontingentforhøjelse med tilbagevirkende kraft.

Formanden gjorde rede for baggrunden for beslutningen.

-Østkildevej 30: Erklærede sig tilfreds med forelagte budget.

-Østkildevej 27: Spørgsmål om indlemmelse af Mosedalen nu eller senere.

Mosedalen optages nu, når de har afviklet deres aktiviteter, som de selv skal gøre. Budgettet vedtaget.

 

Ad. 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen :

På valg er: Morten Nielsen, Højdedraget 17, Steffen Simonsen, Østkildevej 28, Ove Ingemann, Højdedraget 23.

Alle er villige til genvalg og blev valgt for en 2-årig periode.

 

Ad. 8. Valg af suppleant.

På valg er: Inge Marie Nielsen, Østkildevej 2, der blev valgt for en 2-årig periode.

 

Ad. 9. Valg af revisor.

På valg er: Mogens Debracy Kamph, der blev valgt for en 2-årig periode.


Ad. 10. Valg af revisorsuppleant.

På valg er: Marianne Linde, Højdedraget 27, der blev valgt for en 1-årig periode.

 

Ad. 11. Eventuelt.

-Østkildevej 40: Hvornår bliver arbejdsgruppen omkring projekt Lillemosen etableret?

Gruppen kan etableres omgående, interesserede kan henvende sig til bestyrelsen.

-Østkildevej 30: spørger om forslag til eventuel igangsætning af projektet og melder sig til at deltage i gruppen.

Projektet gennemføres senere, når der er midler dertil og en effektiv arbejdsgruppe er etableret.


Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med at takke for god ro og orden og gav ordet til formanden, der lukkede generalforsamlingen med ønske om god sommer til alle.