2021


Generalforsamling 2021Generalforsamling er afholdt lørdag den 21 august kl. 10 i Restaurant Stalden,

Grundejerforeningen Højdedraget.Bestyrelses beretning for året 2020.


Arbejdet i Bestyrelsen.

Der har i årets løb været afholdt 4 bestyrelsesmøder. Referat fra disse møder er tilgængelig på foreningens hjemmeside.

                                                            

Der har været ikke mindre end 13 ejerskifter i foreningen i 2020.

Foreningens medlemmer er rigtige gode til at informere bestyrelsen om ændring af telefonnumre, privatadresse og e-mail adresse. Det er bestyrelsen rigtige glade for. Tusind tak for det.

 

Indhentning af e-mail adresser er tilendebragt – alle har svaret tilbage. Der er kun ganske få der ikke har mailadresse, og her er det aftalt at levering af generalforsamlingsindkaldelse og referat sker i deres sommerhuspostkasse, eller der sendes et link til hjemmesiden via SMS. Det er bestyrelsen yderst tilfredse med.

På grund af COVID-19 blev den ordinære generalforsamling flyttet fra Langfredag i Påsken til den 19. juli. På generalforsamlingen blev det tidligere G/F Mosedalen enstemmigt valgt ind i G/F Højdedraget. Bestyrelsen har brugt meget arbejde på at få en så sober optagelse af G/F Mosedalen som muligt, og vi synes vi er lykkedes med det.Fællesarealerne.

Der er plantet Aronia (surbærbusk) i den nordlige ende, hvor fællesarealet støder op til Fruekildevej. Der har været lagt sive slanger ud, og der er gennemført vanding af buskene i weekender igennem en længere periode.

 

Det brede areal langs med Fruekildevej står nu flot og græsklædt, med smukke åbninger ind til foreningens fællesarealer. Kun rodfræsning mangler enkelte steder. Da projektet blev besluttet, var det dog ikke planen, at der skulle være buslommer i området, men det blev trumfet igennem af kommunen, primært på grund af bustrafikken.

 

Græsset på fællesarealerne er i foråret blevet slået som vanligt, og i efteråret valgte vi både at klippe og knuse græsset, så græsset kunne fungere som gødning, til glæde for forårets nye græs. Der er lavet nye aftaler om opsamling af græsset på fællesarealerne i foråret, hvor tidligere G/F Mosedalens areal nu også er med i foreningen.

 

Stierne i vores område er forsøgt slået op til weekender, så de fremstår pæne og imødekommende op til weekenden, hvor de fleste af os vil have glæde af dem.

 

På årets markvandring, hvor bestyrelsen er forpligtet til at efterse, om vedtægternes § 9 overholdes, er der fundet enkelte uregelmæssigheder, som skal udbedres. Berørte grundejere er kontaktet.

 

Bordbænkesæt, der står på fællesarealet mellem Østkildevej og Højdedraget, har fået en gang træbeskyttelse.

Der er opsat en blomsterkasse med skiltning om fartbegrænsning i den nordlige ende af Mosedalen, magen til dem der på de andre indkørselsveje til foreningen.

 

Beskæring/renovering af det grønne område udfor Mosedalen 60 og 62 er bestilt, og forventes gennemført i starten af 2021.

 


Vejnettet.

Der er blevet foretaget renovering af vejene igen i år. Flere vendepladser i vores område er beskadiget af bl.a. renovationsbilerne. Kommune og renovationsselskabet har været involveret, og kommunen har bedt renoveringsselskabet om at ændre adfærd.

 

Drænet ved Mosedalen er blevet reetableret, og der er nu gennemløb fra vejbrøndene ved Mosedalen 82 og 64 til den nye brønd, der er placeret på fællesarealet bag Mosedalen 82. Problemet med de oversvømmende vejbrønde og vejen, som vi længe har kæmpet med, skulle nu være løst.

Det har åbnet op for at kigge på vandproblemet, der er længere oppe i Mosedalen, ud for nr. 40, 42 og 58. Oversigtkort om kloakering i området er vanskelig tilgængelig, så der har været møde med kommunen, som bl.a. har hjulpet til med gamle kort over markdræn, som er lavet før der blev udstykket til sommerhusgrunde, samt givet input til løsning af vandproblemet. Det har gjort bestyrelsen i stand til at gennemføre en løsning på afvanding af overfladevandet på lovlig vis.


Vi har fået kommunen til at udlægge granitskærver langs Fruekildevej, og ved buslommer.

Der er bestilt en ny galge til husnummerskiltet Højdedraget 36-46, som er blevet beskadiget af et større køretøj, samt ny stander til vejskilt på Højdedraget, som er knækket.

 

Regnskab.

I dette år har der været opkrævet kontingent i to omgange. COVID-19 bevirkede at generalforsamlingen ikke kunne afholdes som vanligt i Påsken, og for at få penge til at igangsætte projekter, besluttede bestyrelsen at opkræve samme kontingent beløb som året før, en lignende beslutning som mange andre foreninger også har måtte gøre. Først efter generalforsamlingen var det muligt at opkræve det korrekte kontingent for 2020.

 

Efter endt betalingsfrist, måtte 12 have tilsendt en påmindelse om udebleven betaling.

 

Der er en enkel kontingentrestance fra 2020, og foreningen har været nødt til at gribe til advokatbistand, for at få opkrævet kontingentet. Kontingentrestance er mod forventning ikke er afsluttet og kører derfor videre i 2021. En noget kedelig affære.

 

Der er fulgt op på ansøgning om EU-tilskud på vore fællesarealer for 2019. EU tilskuddet udeblev, da aftalen med Monica’s Økologiske selskab ikke kunne stadfæstes af Landbrugsministeriet, som udbetaler tilskuddet. For at foreningen ikke skal stå i en lignende situation, forsøger bestyrelsen selv af ansøge om EU-tilskud i Landbrugsministeriet, med hjælp fra Patriotisk Selskab.

 

Regnskabet for 2020 er opgjort og godkendt af revisorerne.    

 


Planlagt i 2021.

 • Vores veje vil som vanligt blive tilset, og renoveret hvis de trænger, og der vil blive ført kontrol med at vedtægterne overholdes.
 • Der foretages beskæring af bevoksning i Storemosen.
 • Der gennemføres fældning af det grønne område mellem Mosedalen 60 og 62, og Ålborgvej. Det har fået lov til at passe sig selv i lidt for mange år, og er blevet et kedeligt krat af alle mulige buske og træer.
 • Knækket vejskilt og ødelagt husnummerskift på Højdedraget udskiftes.

   

  Til sidst:

  Husk at køre forsigtigt på vejene. For stærk fart belaster vores veje unødigt og er medårsag til at prisen på renovering af vejene bliver større. Husk også at sige det til dine gæster og evt. lejere.

  Som formand takker jeg alle i bestyrelsen for et fantastisk godt samarbejde og en stor tak for den opbakning der har været blandt jer medlemmer.  Referat fra Ordinært Generalforsamling – afholdt på Restaurant Stalden

  Lørdag den 21. august 2021 

  Generalforsamling udsat til denne dato på grund af Covid-19.

  Ialt 22 stemmeberettigede parceller, inkl 1 enkelt fuldmagt.  Agenda- Link


  Ad. 1. Valg af dirigent.

  Bestyrelsens kandidat Bent Holmelin Andreasen valgt.

   

  Ad. 2. Formandens beretning for det forgangne år samt planer for fremtiden forelægges - Link (også vedlagt på siden).

  Spørgsmål:

  -Mosedalen 58: areal ud til Ålborgvej gøres færdig. Ønskede at buske på Ålborgvej udfor 60-62 vedblev at være der, for at holde på sne om vinteren.

  -Højdedraget 29: græsklip omkring skilte efterlyses. Beretning herefter godkendt .

   

  Ad. 3. Forelæggelse af revideret regnskab. Kasseren gennemgik diverse poster - Link - Link.

  Spørgsmål:

  -Højdedraget 50: Der spørges ind til foreningens egenkapital. Regnskabet herefter godkendt.

   

  Ad. 4. Forslag fra bestyrelsen.

  Ingen forslag forelå.

   

  Ad. 5. Forslag fra medlemmerne.

  Ingen forslag var indkommet.

   

  Ad. 6. Forelæggelse af budget - Link.

  Formanden forelagde budget for det kommende år.

  Bemærkning:

  -Mosedalen 58: tekster i budget og regnskab bør eensrettes.

  -Opmærksomheden henledes på, at hvis grunde sammenlægges til én matrikel, udløser et efterfølgende salg skat af avancen.

   

  Ad. 7. Valg til bestyrelsen:

  På valg er Marianne Jørgensen og Inge Marie Nielsen, der begge genvælges for 2 år.

  Inge Marie, der oprindelig var 1.suppleant, indtrådte i bestyrelsen i forbin- delse med, at et bestyrelsesmedlem i foråret solgte sin ejendom.

   

  Ad. 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

  Flemming Nielsen blev valgt som ny 1. suppleant og Anders Larsen blev valgt som ny 2. suppleant. Begge valg gælder for 2 år.


  Ad. 9. Valg af revisor.

  Lone Løndal modtager genvalg og blev valgt for 2 år.

   

  Ad. 10. Valg af revisorsuppleant.

  Marianne Linde modtager genvalg. Da Marianne ikke var til stede, havde hun givet skriftlig mandat til genvalg, som hun blev for 1 år.

   

  Ad. 11. Eventuelt.

  -Højdedraget 50 : Opfordrer til eftersyn af udendørs lamper/projektører, så de ikke blænder unødigt. Derved kan alle få glæde af den stjernebe- satte nattehimmel, vi er så heldige at have i vores område.

  Regler for belysning af området fremskaffes.

  -Diversitet med vilde blomster på fællesareal.

  -Vandboring er vandværkets ejendom. Etablering af beplantning omkring ønskes og er interessant for områdets udseende.

  -De mange skraldespande, kommunen har forsynet området med, er grimme og fylder. Kan man eventuelt lave samlesteder? Eventuel placering kan give støjgener ( f.eks. ved opsamling af flasker ) samt en længere transport for den enkelte med affald skal påregnes.

  -Vejbelægning og støvgener diskuteret, mulig løsningsmodel knust asfalt.


  Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen.