2023


Generalforsamling 2023

Referat fra Ordinært Generalforsamling fredag den 7. april 2023

afholdt på Restaurant Stalden, 4793 Bogø.

Tilstede var 24 stemmeberettigede parceller, hvorfra der deltog 34 medlemmer.Bestyrelsens beretning for året 2022

 

 

Arbejdet i Bestyrelsen.

Der har i årets løb været afholdt 2 bestyrelsesmøder. Vi planlægger normalt 4 møder om året, men på grund af COVID-19 har det ikke været muligt at gennemføre alle møder, så flere aktiviteter er diskuteret og besluttet via brug af Messenger og e-mails. Referater ligger som altid tilgængelige på foreningens hjemmeside.


Der har været 9 ejerskifter i foreningen i 2022.


Efter flere år med udskydelse af generalforsamling i Påsken på grund af COVID-19, blev den ordinære generalforsamling denne gang afholdt som vanligt Langfredag i Påsken den 15. april. Der deltog 35 medlemmer som samlet repræsenterede 26 stemmeberettigede.


Bestyrelsen har opsagt aftalen om kontingentopkrævning med MasterCard Payments (betalingsservice), efter de har indført en ny prismodel, som medførte en prisstigning på mere end det dobbelte af hvad foreningen tidligere har givet for denne service. Flere alternative løsninger til erstatning af kontingentopkrævning har været undersøgt. Der findes rigtig mange firmaer der tilbyder regnskabssystemer og betalingssystemer. Følgende systemer er undersøgt: MobilePay Subscription, MobilePay Invoice, OFINDA og Dinero. Deres serviceydelser er forskellige og det samme er priserne, og i fare for at abonnere på endnu et system, hvor prisen på sigt kan eksplodere, har bestyrelsen valgt en simplere løsning, hvor der genbruges de systemer foreningen allerede er i besiddelse af, nemlig e-mail systemet (One.com) og foreningens Netbank. Den løsning kommer ikke til at koste foreningen noget, udover at regnskabsafstemningen på kontingent kommer til at koste lidt mere tid for kassereren.


Vordingborg kommune har krævet der skal være et BNBO (boringsnære beskyttelsesområder) i forbindelse med vandboringen der ligger i den nordlige ende af foreningen. Det betyder i praksis at det nuværende beskyttelsesområde på 25 meter udvides til 50 meter. Det betyder bl.a. at der ikke må sprøjtes med pesticider inden for dette område.


Det er vandværket der har fået til opgave at lave en aftale med grundejere, og hvis denne kunne indgås inden årsskiftet 2022/23, vil kommunen som udgangspunkt godtage denne aftale. Alternativt vil kommunen beslutte hvordan BNBO skal gennemføres.


Vi er endt i en BNBO aftale med vandværket på en erstatning på kr. 14.862,00, primært for manglende indtægt af Økologisk tilskud. Deklaration er under udarbejdelse af vandværket.


Tinglysning af vandboring udestår stadig. Den 40 år gamle deklaration forsøges tinglyst. Vandværket har ansvaret.


Markeringen af vandboringen (erstatning af tidligere hegn) udestår stadig. Foreningen presser på for at der ikke genetableres et hegn, hverken som et grønt hegn eller som et metal stakit.


Bestyrelsen er kommet i besiddelse af alle e-mail adresser på sommerhus grundejerforeninger i Vordingborg kommune, og vil forsøge at starte et fællesforum for alle disse foreninger, hvor vi kan drage nytte af hinandens udfordringer. Det er i sin spæde start, og der har ikke været nogen møder
endnu - kun en opsamling af fælles udfordringer.


Fællesarealerne.
Træer og buske langs Ålborgvej, fra Mosedalen 82 til Ålborgvej 18 (Mosehuset) er fjernet. De har ikke været beskåret i rigtig mange år, og nogle steder hang grenene langt ud over Ålborgvej. Et under vi ikke modtog nogen klager. Det var godt vi fik fældet de store træer ved brønden nær Mosedalen 82. De var begyndt at rådne indefra, så vi har afværget eventuelle skader der kunne være sket, hvis de var væltet.


Der er sået græs i det grønne område udfor Mosedalen 60 og 62, samt i arealet mellem Mosedalen 82 og Ålborgvej 18. Det er besluttet der bliver klippet græs på disse områder hver anden gang der klippes stier, for at holde eventuelt ukrudt nede. Det er samme metode som blev gjort, da vi i sin tid fjernede det 5 meter brede bælte langs med Fruekildevej. Når ukrudtet er dræbt, skal begge områder (arealet mellem Mosedalen 82 og Ålborgvej 18, samt området udfor Mosedalen 60 og 62), fremadrettet være en del at fællesarealerne, som klippes to gange om året.


Der er lavet nye aftaler med de samarbejdspartnere som opsamler det klippede græs på fællesarealerne. Ændringen går ud på at foreningen skal have en bekræftelse på om samarbejdspartnerne vil have det afklippede græs, inden det klippes. Foreningen har behov for denne tilkendegivelse, for at kunne beslutte om græsset skal klippes til opsamling, eller om det skal klippes og snittes til glæde for jorden, så den gødes.


Stierne i vores område er forsøgt klippet op til weekender, så de fremstår pæne og imødekommende op til weekenden, hvor de fleste af os vil have glæde af dem. Der har været lidt udfordringer med forskellige højder på græsset, og manglende klipning. Foreningens aftale om klipning er blevet genbesøgt sammen med samarbejdspartner, for at afstemme forventninger.


Den årlige markvandring, hvor bestyrelsen besigtiger om § 9 vedtægten er overholdt, og hvor der planlægges renovering af grønne områder, reparation af veje og lignende, er gennemført i små etaper hen over året. Generelt er medlemmerne gode til at overholde § 9 vedtægten, og kun ganske få har fået en påmindelse, som er blevet taget til efterretning umiddelbart efter.


Foreningen har fået et bord/bænk sæt. Det har igangsat at der er blevet lavet et oversigtskort med alle bænke vi har i foreningen, deres placering og stand. Der arbejdes i øjeblikket med en ide om at udvide dette kort med de mange frugttræer og frugtbuske vi har i foreningen. Det kan f.eks. give foreningens medlemmer mulighed for at engagere gåture i området, hvor man så samtidig kan komme rundt og nyde de mange frugter og bær som foreningen har til fri afbenyttelse.


Bestyrelsen ansøgte om midler i Møn-biosfæreområdet til at omdanne Lillemosen. Ideen var at fjerne de høje træer der står i den nordøstlige side af vandhullet, og i stedet lave en brink. Vandhullet skulle udvides med omkring 50%, og den stejle brink på den østlige side skulle lægges ned, alt sammen til glæde for dyrelivet. Vandhullet skulle således blive mere åbent, med masser af sol. Vi var heldige at projektet blev udtrukket for en nærmere undersøgelse, hvor Vordingborg kommune ville afdække hydrologi, afgræsning, naturpotentiale osv. Desværre fik vi senere et afslag på projektet, et afslag som vi har klaget over, da kommunen ikke kunne fremsende nogen dokumenteret undersøgelse af hvad de havde foretaget sig. Det var et afslag vurderet på deres mavefornemmelse – dybt beklageligt.


Bestyrelsen har efterfølgende undersøgt muligheden for at søge i Nordeafonden’s grønne pulje der hedder ”Her gror vi”, men har vurderet vi ikke vil kunne komme i betragtning, da projektet ikke matcher de betingelser fonden har sat op.


Vejnettet.
Der er i sensommeren blevet foretaget renovering af vejene, hvor det har været nødvendigt. Det er noget senere end vi normalt har haft fået det gjort. Bestyrelsen har drøftet vejbelægning og muligheder for at forbedre vejene, hvis det er muligt inden for en overkommelig pris. Vi er blevet enige om at søge noget rådgivning om vejbelægninger, før vi tager stilling til om der skal gøres noget.


Regnskab.
Der er som vanligt opkrævet kontingent 1. juli. Hovedparten af kontingent indbetalingerne falder til tiden. Der er udsend 9 påmindelser om udebleven betaling, samt 2 rykkere. Vi har stadig en enkel rykker restance fra 2020 som udestår.


Planlagt i 2023.

 • Vores veje vil som vanligt blive tilset og renoveret hvis de trænger.
 • Der vil blive ført kontrol med at vedtægternes § 9 overholdes.
 • De store grenbunker der ligger mellem Ålborgvej og Mosedalen 60-62 skal fjernes, og der
  skal sås hvor de ligger.
 • Der vil blive foretaget beskæring af træer og buske ved Storemosen, og paddehullet efter
  samme princip som tidligere år.
 • Der startes op på renovering af Lillemosen.


Til sidst.

Husk at køre forsigtigt på vejene. For stærk fart belaster vores veje unødigt og er medårsag til at prisen på renovering af vejene bliver større. Husk også at sige det til dine gæster og evt. lejere. Som formand takker jeg alle i bestyrelsen for et fantastisk godt samarbejde og en stor tak for den opbakning der har været blandt jer medlemmer.Agenda - Link.


Ad. 1. Valg af dirigent.

Kaj Holdensen er bestyrelsens kandidat og blev valgt uden modkandidater. Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed i henhold til vedtægterne.


Ad. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt planer for indeværende år - Link.

Formanden aflagde beretningen, og der var efterfølgende spørgsmål fra salen:

-Østkildevej 47: Kan der gøres noget ved vejstøv, eventuelt placeres chikaner? Formanden orienterede om tidligere forsøg på at binde støv. Dirigenten orienterede om forsøg i GF Fruekilden med Magnesium Klorid som støvbinder, og det gav kun en kortsigtet løsning. Der blev brugt ca. 1,5 tons, som kostede 5000 kr. Det er vel også en løsning, der ikke er godt for naturen.

-Østkildevej 71: spørger om anvendelse af Magnesium Klorid i relation til naturen? Der henføres til førnævnte bemærkning.

-Højdedraget 4: Spørger om effekt overfor hundepoter? der er ingen erfaring. Derefter blev beretningen godkendt.


Ad. 3. Forelæggelse af revideret regnskab for det forgangne år til godkendelse - Link.

Der var ingen bemærkninger omkring regnskabet, der blev godkendt.


Ad. 4. Forslag fra bestyrelsen.

Der var ingen forslag.


Ad. 5. Forslag fra medlemmerne.

Der var ingen forslag.


Ad. 6. Forelæggelse af budget for indeværende år - Link.

  Bestyrelsens forslag gennemgået.

  -Østkildevej 71: spørger om strafrenter stadig er gældende i vores bank, da flere banker har sløjfet det. Det oplyses, at vores bankforbindelse stadig har det.


  Ad. 7 Valg af medlemmer til bestyrelsen.

  På valg er Marianne Jørgensen, Østkildevej 9 og Flemming Nielsen, Mosedalen 36. Begge er genvalgt for en periode på 2 år.


  Ad. 8. Valg af suppleant til bestyrelsen.

  Der skulle vælges en ny suppleant i stedet for den hidtidige 1.suppleant, der i løbet af det forgangne år er indtrådt i bestyrelsen. 2.suppleant blev derfor

  1.suppleant, men meddelte, at han ønskede at fortsætte som 2.suppleant, hvorfor der skulle findes ny 1.suppleant. Som ny 1.suppleant blev derfor valgt Kim Trägårdh, Østkildevej 8, for en etårig periode og Anders Hansen, Østkildevej 26 som 2.suppleant for en 2.årig periode.


  Ad. 9. Valg af revisor.

  På valg er Lone Løndal, Højdedraget 19, der ønsker genvalg. Lone er valgt for en ny 2-årig periode.


  Ad. 10. Valg af revisorsuppleant.

  På valg er Belinda Jallov, Østkildevej 71, der ønsker genvalg. Belinda er valgt for en ny 1.årig periode.


  Ad. 11. Eventuelt.

  -Østkildevej 30 og Østkildevej 9. Ros til bestyrelsen for godt arbejde.

  -Østkildevej 32. Nævner opkørt rabat udenfor matriklen. Kan det udbedres eventuelt med at opstille en blomsterkasse på matriklens hjørne. Bestyrelsen ser på sagen.

   

  Da der ikke var flere bemærkninger, udtalte formanden en tak for fremmøde og god ro og orden, samt for samarbejde i bestyrelsen. Dirigenten erklærede derefter generalforsamlingen for afsluttet.