2017


Bestyrelsesmødereferater 2017Den 17. marts


Ad.1.  Udestående fra sidste møde.

Der pågår en dialog med kommunen omkring hegn til vej iht. deklaration § 8, samt 5 meter bredt bælte til Fruekildevej.


Der afventes svar fra kommunen på ansøgningen om opstilling af plantekasser.


Der er modtaget tilbud på ny bestyrelsesforsikring fra Top Danmark (erstatning af nuværende i FL).


Udmelding af FL. Der er 3 mdr. opsigelse på abonnement. Forventes opsagt pr. årets udgang.Ad. 2. Regnskabet.

Regnskab og budget forelagt og fundet ok.

 


Ad. 3. Nyt fra det grønne udvalg.

Piletræer ved Storemosen er fældet. Der er intet nyt fra det grønne udvalg.Ad. 4. Vedligeholdelse af veje.

Intet foretaget siden sidste sommer. Huller forventes repareret i denne sommer.Ad. 5 Indkomne forslag.

Der er ingen indkomne forlag fra medlemmer.


Forslag relateret til 5 meter bredt bælte mod Fruekildevej sættes til afstemning.


Evt. forslag om rettelse af vedtægter i relation til paragraf om hegn i deklaration. Der gøres intet ved sagen.


Forslag om låneordning hviler.Ad. 6. Forberedelse til generalforsamling.

Indkaldelse, beretning og budget gennemgået.


Formand sender elektroniske indkaldelser og referent sender indkaldelser pr. post.


Sne foged afhenter nøgler til forsamlingshus og foretager indkøb til generalforsamlingen.


Afkrydsningsliste er afleveret til kasserer, som også sørger for stemmesedler.Ad. 7 Evt.

Intet.Den 19. maj


Ad. 1. Loggen fra sidst gennemgået.Ad. 2. Udestående fra generalforsamlingen.

Sag om etablering af rabat på Fruekildevej tages op på markvandring. Fonde søges for økonomisk støtte til projektet.


Bestyrelsesforsikring hos Top-Danmark tegnes pr. 1. januar 2018. Udmelding af FL sker pr 31.12.2017.


Forslag om samkørsel af græsklip på private parceller. Der udsendes et nyhedsbrev for at lodde stemningen til forslaget.Ad. 3. Regnskabet.

Der udsendes snart opkrævning for årskontingent.Ad. 4. Grøn udvalg

Intet nyt fra udvalg.


Væltet piletræ i Storemosen, da træet ligger på Fruekildens område, kontaktes de for fjernelse. Ellers tilbydes vore medlemmer at fjerne det mod at kunne disponere over brænde og for øvrigt rydde op på pladsen.


Alle tilladelser omkring etablering af blomsterkasser er indhentet. En tømrer kontaktes for produktion af kasserne, ligesom ejerne af de parceller, hvor kasserne skal placeres udenfor, kontaktes for information og planlægning.Ad. 5. Vedligeholdelse af veje.

Anden sidevej på venstre hånd på Østkildevej afhøvles. Det er hèr, problemerne er størst.


I brønde på Mosedalen er der ikke ordentlig gennemløb, muligvis fordi de er fyldt med rødder. Mulighed er til stede for, at der skal graves op og brønde reetableres. Sagen er hos SVEGO.Ad. 6. Indkomne forslag.

Der er ingen indkomne forslag.Den 27. august


Ad.1. Loggen gennemgået .Ad.2. Gennemført siden sidste møde.

Medlemsskab af FL opsagt pr. 31. december 2017.


Bestyrelsesforsikring etableret hos Topdanmark pr 1. januar 2018.


Ny aftale om græsklipning indgået. Kan også bruges af grundejerne.


Svego har spulet drænet mellem Storemosen og Mosedalen.Ad.3. Regnskabet.

Budget holder.


1 grundejer har ikke betalt kontingent, 4 har ikke betalt rykkergebyr.Ad.4. Nyt fra grønt udvalg.

Ingen aktivitet fra udvalget, der muligvis nedlægges.


Væltet træ. Tilbudt medlemmerne som brænde mod at fjerne det og rydde pladsen, men ingen interesse.


Blomsterkasser. Tegninger foreligger og tilsendes bestyrelsen. Spørgsmål om kassernes vedligeholdelse udestår. Eventuelt kan kassernes ”værter” pørges.


Beplantning er ikke fastlagt. Noget stedsegrønt som buske, der blomstrer om sommeren er på tale.Ad.5. Vedligeholdelse af veje.

Der er gennemført renovering alle steder.


Mosedalen 58 har klaget over meget vand på grunden, der besigtiges på markvandring.Ad-6. Indkomne forslag.

Ingen.Den 27. oktober


Ad.1. Loggen gennemgået.Ad.2. Gennemført siden sidste møde.

Plan for etape 1 vedr. renovering mod Fruekildevej er besluttet. Planen omfatter Højdedraget 5 og strækker sig i sydlig retning og omfatter Højdedraget 2,4,5,6 og 8.


Mosedalen 58, der lider af vandproblemer, er besigtiget af bestyrelsen. Der er rettet henvendelse til Vordingborg Kommune, som vil finde en dato, hvor de vil kigge på problemet sammen med næstformanden.


Mosedalen 50 har rettet henvendelse vedr. store piletræer i skel mellem Mosedalen 52 og sti. Er besigtiget af næstformanden sammen med beboer fra Mosedalen 50.Ad.3. Regnskabet.

Modtaget bonus fra Tryg på kr. 189,17.

Der er ingen kontingentrestancer. Nogle medlemmer, der har indbetalt for sent, nægter at betale rykkergebyret, der er pålagt i overensstemmelse med gældende vedtægter. De berørte grundejer tilskrives gebyret som gæld på ejendommen og lægges på opkrævningen til næste år.Ad 4. Vedligeholdelse af grønne arealer.

Grønt udvalg. Der er ingen aktivitet, og udvalget nedlægges. Formanden sender brev til udvalgsmedlemmer.


Fruekildevej. Renovering starter uge 44


Blomsterkasser. Tegninger modtaget og godkendt af bestyrelsen. Forventes opstillet forår 2018.


Piletræer ved Mosedalen 52. Skelpæle skal findes for at se, om træer står på privat grund eller sti. Formanden tilsender et brev til grundejer, der må have et matrikelkort, hvor placering af skelpæle kan ses, så placering af træer kan fastslås.Ad 5. Vedligeholdelse af veje.

Mosedalen 58. Vordingborg Kommune har ikke henvendt sig vedr. besigtigelse (se ad. 2). Næstformanden rykker kommunen for reaktion.Ad 6. Indkomne forslag.

Ingen.Ad 7. Eventuelt.

Intet.