2018


Bestyrelsesmødereferater 2018Den 9. marts


Loggen siden sidste møde.

Mosedalen 58 lider af vandproblemer. Er besigtiget af bestyrelsen. Der er rettet henvendelse til Vordingborg kommune, som vil finde en dato, hvor de vil kigge på problemerne sammen med næstformanden. Kommunen vender ikke tilbage med mødedato. Formanden tager kontakt til formanden for Mosedalen.


Mosedalen 50 har rettet henvendelse vedr. store piletræer i skel mellem Mosedalen 52 og sti. Steffen varetager tovholderollen. Steffen forsøger at finde et matrikelkort på 6 Æ af Bogø by, da alle skelpæle ikke findes. Vi skal finde ud af på hvilken side af skel, træerne står. Men vi vil alligevel foretage fældning af træerne, når der igen er udetemperaturer. Steffen skriver til nogle medlemmer for assistance til opgaven.


Regnskabet.

Revideret regnskab forelagt og gennemgået.


Vedligeholdelse af grønne områder.

Mosedalen 82 lider af vandproblemer. Der etableres ny brønd mellem vejbrønd og Storemosen. Lerdrænrør fra Mosedalen 82 til Storemosen, en strækning på 125 meter, er renset. Resten kan ikke renses på grund af trærødder. Ny brønd etableres ud for baghaven på adressen Mosedalen 82. Ejer af Mosedalen 82 pålægges at fælde træ og fjerne rødder.


Renovering af Fruekildevej. 3 buslommer etableres i retning mod byen. Sag om kommunal afstand fra vej til skel kører, da de mener at

have hævd på større afstand end den, vi mener, de har.


Vedligeholdelse af veje.

Ekstra vedligehold udført.


Indkomne forslag.

Der er ikke indsendt nogen forslag fra medlemmerne.


Forberedelse til generalforsamling.

Punktet gennemgået og diverse opgaver fordelt.


Eventuelt.

Orientering om nabohjælp, hvor John har påtaget sig ambassadørrollen. Sagen er blevet aktuel på grund af indbrud.Den 1. juni


Loggen siden sidste møde.

Loggen siden sidst møde gennemgået.


Konstituering af bestyrelsen og fordeling af opgaver.

Opgave 17 og 18 flyttes til Bent.

Opgave 3 til Marianne.

Opgave 4 til Steffen. Hele bestyrelsen får adgang til indgående Mailboks, men fordeling af mails og det over ordnede ansvar er hos Steffen.

Opgave 12 flyttes til John.

Opgave 15. Generalforsamling flyttes eventuelt til Stalden, arrangør er John.

Opgave 8 flyttes til Ove. Det aftaltes, at opgavenumre følger opgaverne, uanset nummerorden og ansvarshavende.


Regnskabet.

Der er ingen bemærkninger.


Vedligeholdelse af grønne områder.

Den store sten ved ny bom mellem Højdedraget og Østkildevej er flyttet.


Fældning af piletræer i Mosedalen er udsat til efteråret.


Stigende vandstand i Lillemosen er undersøgt. Det har primært berørt Østkildevej 40 og Sydgrænsen 20. Der har været lidt tvivl om, hvorvidt brønden til overløb fra Lillemosen var stoppet. Det viser sig ikke at være tilfældet. Afløbet fortsætter gennem grundejerforeningen til Fruekilden, i afløbet fra Fruekilden er der fuld gennemstrømning. Konklusionen er, at gennemstrømningen fra overløbsbrønd ved Lillemosen til næstkommende brønd foregår sagte på grund af ringe fald, og med en hast, der ikke matcher de enorme vandmængder, der er kommet fra oven.


Blomsterkasser afventer på grund af sygdom. Der skal bruges 4 kasser. Placering på Mosedalen skal aftales.


Brønd ved Mosedalen afventer.


Renovering af Fruekildevej. Der er sået græs på rabatten, fortsættelse med etablering af denne aftales til efteråret.


Buslommer under etablering, opfyldning af huller i gang som aftalt.


Græsordning, ændring af klippetid fra først til sidst på ugen, stierne skal klippes bredere sådan, at der køres frem og tilbage på samme sti.


Alternativt tilbud om græsslåning fra mand fra Vordingborg pilles ned, og manden får en opringning med forklaring på situationen.


Vedligeholdelse af veje.

Kontrol vedrørende 5 års garanti af asfalt, tilstand på stikveje ok.


Når brønd ved Mosedalen 82 er etableret, forventes vandproblemer ved Mosedalen at være løst.


Indkomne forslag.

Ingen forslag er modtaget.


Eventuelt.

Buslommer på Fruekildevej omtalt under Ad.4


Eventuelt EU-tilskud, det undersøges, om vi kan søge.


Personaledataforandring, formanden laver udkast.


Nabohjælp, intet nyt, selskabet har tilsyneladende travlt med andre opgaver.Den 11. august


Loggen siden sidste møde.

Loggen gennemgået for sager.


Der er lavet en personaledataforordning, som er lagt på hjemmesiden.


Høring fra kommunen: Drejer sig om etablering af ridecenter, hvor 3 parceller på Mosedalen kan blive berørt. Ejerne bliver orienterede via mail eller brev.


Regnskabet.

Alle har indbetalt kontingent, men der er problemer med enkelte, der ikke vil betale gebyr, som er pålagt dem i forbindelse med for sen indbetaling af kontingent sidste år. Der arbejdes fortsat med sagen, da det er bestyrelsens opfattelse, at gebyret skal indbetales.


Vedligeholdelse af grønne områder.

Blomsterkasser forventes færdige til efteråret, produktionen er forsinket på grund af sygdom.


Der undersøges muligheder for produktion af skilte til kasserne, og der skal tages stilling til skiltetekst.


Vedrørende renovering af Fruekildevej bliver der sået græs på det ryddede areal til efteråret, og beskæring justeres. Rydning af det resterende areal forventes at finde sted i 2019.


Brønd ved Mosedalen afventer.


Fældning af piletræer i Mosedalen udføres af Marc Vinnergård til efteråret.


Vedligeholdelse af veje.

Ved markvandringen bedømmes vejenes tilstand som rimelige. Dog er der et enkelt sted, hvor store biler slider spor ved svingning, muligvis på grund af for høj fart.


Indkomne forslag.

Der er ingen indkomne forslag, hverken fra medlemmer eller bestyrelse.


Eventuelt.

Intet under dette punkt.Den 12. oktober


Loggen siden sidste møde.

Loggen siden sidst møde i august gennemgået.


Regnskabet

Gennemgået, budget for resten af året gennemgået.


Vedligeholdelse af grønne områder.

4 blomsterkasser er producerede og leveres til Bent.


Foreslået beplantning som Potentilla (er stedsegrøn og fås i hvide, røde eller gule blomster.). Derunder et bunddække og eventuelle forårsløg. Kasserne fyldes med Lecanødder og jord.


Leverandør af skilte kontaktes, der er fundet én, der laver folieskilte, der klistres på en plade. Der påtænkes et hvidt skilt med sort skrift.


De medlemmer, der har meldt sig til at have kasserne udenfor deres grunde, kontaktes inden opstilling.


De sidste aftaler inden opstilling aftales til martsmødet 2019.


Brønd i Mosedalen er lavet.


Vedligeholdelse af veje.

Der er intet at bemærke.


Indkomne forslag.

Der er ingen forslag, hverken fra medlemmer eller bestyrelse.


Eventuelt.

Ledninger til fibernet bliver nu gravet ned på Bogø.