2019


Bestyrelsesmødereferater 2019


Den 12. oktober 2019


Siden sidste møde

Loggen gennemgået.


Regnskabet.

Intet nyt, alt går efter planen.


Vedligeholdelse af grønne områder

Liste omkring påbud i forbindelse med markvandring gennemgået, der følges op på uafsluttede sager.


Der er fulgt op på ansøgning om EU-tilskud til vore fællesarealer. Foreningen har nu indkasseret tilskud for 2017 og 2018.


Vedligeholdelse af veje.

Mail modtaget fra Mosedalen om vejhuller. Der svares tilbage, at skaderne udbedres.


Indkomne forslag.

Der er ingen forslag til behandling.


Eventuelt.

Intet til dette punkt.Den 20. juli 2019


Siden sidste møde

Loggen siden sidste blev gennemgået.


Regnskabet.

Omkostningen gennemgået i forhold til budget. Årets samlede omkostninger forventes i niveau med budget.


Vedligeholdelse af grønne områder

Vedrørende renovering af Fruekildevej er der enkelte steder, som skal rettes til. De enkelte grundejere kontaktes.

 

Der plantes Aronia, hvor fællesarealer støder op til Fruekildevej. Tilbud indhentes, der forventes et forbrug på 3 planter pr. løbende meter.

 

Planlægning af beskæring mellem Mosedalen og Aalborgvej forventes at ske inden generalforsamling i 2020.

 

På årets markvandring, hvor bestyrelsen er forpligtet til at efterse, om vedtægternes § 9 overholdes, er der fundet enkelte uregelmæssigheder, som skal udbedres. Berørte grundejere vil blive kontaktet.

 

Ansøgning om EU-tilskud på vore fællesarealer i samarbejde med Monikas Økologiske selskab. Vi har intet hørt fra Landbrugsstyrelsen endnu. Der følges op.


Vedligeholdelse af veje.

Intet at bemærke

 

Indkomne forslag.

Der er ikke indleveret forslag fra hverken bestyrelse eller medlemmer.

 

Eventuelt.

Intet at bemærke


Den 19. maj 2019


Siden sidste møde

Loggen siden sidste blev gennemgået.


Konstituering af bestyrelsen.

Opgaveliste blev opgraderet, og opgaver fordelt.


Regnskab.

Omkostninger gennemgået i forhold til budget. Årets samlede omkostninger forventes i niveau med budget.

 

Vedligeholdelse af grønne områder.

Piletræer fjernes af medlem efter aftale.

Skraldespand ved Storemosen fjernet permanent.

Medlemmerne opfordres til i stedet at benytte egne skraldespande.

 

Vedligeholdelse af veje.

Der er foretaget renovering/opfyldning af huller i vejene.

Dårlige erfaringer med at have en grusbunke placeret på hver vej til løbende reparationer gør, at dette forslag ikke gennemføres.

Der er rettet henvendelse til kommunen om manglende reparation efter etablering af fibernet.

 

Indkomne forslag.

Der er ikke indkommet forslag til behandling.


Eventuelt.

Der er ikke fundet noget notat om, at kørsel med tunge køretøjer på vores veje ikke må finde sted.

Vi mangler en revisorsuppleant for en 1-årig periode. Henvendelse til formanden fra et medlem, der vil påtage sig tjansen.

 


Den 8. marts 2019


Loggen

Loggen siden sidste møde gået igennem


Regnskab

Tallene gennemgået.


Vedligeholdelse af grønnne områder

Beskæring og renovering ved Fruekildevej igangsat

Marc lægger fliser til plantekasser og stiller disse op.

Jord til kasser hentes på genbrug.

Steffen køber 4 prunusbuske, efeu til bunddække og 4 ps lecanødder.

Medlemmer, hvor kasserne bliver placeret, kontaktes.

Brønd i Mosedalen skal spules fra den nye brønd til vejbrønd.


Vedligeholdelse af veje

Diverse huller i vejene fyldes ud inden påske.


Indkomne forslag.

Ingen forslag er kommet ind.


Forberedelse til generalforsamling

Opfølgning af diverse opgaver for at sikre, at alt er klaret og forberedt.


Eventuelt

Nye mødeaftaler for bestyrelsen:

Den 18. maj 2019 hos Marianne.

Den 10. august 2019 hos Bent (markvandring)

Den 12. oktober 2019 hos Steffen.

Den 14. marts 2020 hos Ove.

Alle møder starter kl 10.00.