2020


Bestyrelsesmødereferater 2020Den 8. november 2020


Siden sidste møde.

Loggen siden sidste møde gennemgået.


Regnskab.

Status på opkrævninger. Der er udsendt rykkere i forbindelse med hævelse af kontingent.


Opfølgning på Monika økologiske Selskab. Møde er aftalt med selskabet.


Løbende inkassosag vedrørende kontingentrestance.


Vedligeholdelse af grønne områder.

Der er indgået aftale om græsopsamling på tidligere g/f Mosedalens fællesareal.


Beskæring mellem Mosedalen 60 og 62 sættes i gang nu.


Fældning af træer og buske ved Fruekildevej gøres færdig.


Vedligeholdelse af veje.

Der er lagt stabilgrus på 3 vendepladser på Østkildevej.


Brønddæksel på fællesareal mellem Østkildevej og Højdedraget udskiftet af vandværket.


I samarbejde med Vordingborg kommune er der gennemført en undersøgelse af vandledninger i området omkring Mosedalen 58,60 og 62. For at bremse overfladevand fra stamvejen løber ned ad stikvejen, er der etableret en højdeforskel mellem stamvej og stikvej.


Ny galge til skilt på Højdedraget 36-46 sættes i gang.


Vejskilt til Højdedraget er knækket. Marc ser på reparationen.


Indkomne forslag.

Ingen er indleveret.


Eventuelt.

Intet.

 


Den 30. august 2020


Siden sidste møde.
Loggen gennemgået.


Konstituering af bestyrelsen.
Liste over bestyrelsens arbejdsopgaver blev gennemgået og revideret.


Regnskabet.
Regnskabet gennemgået efter fusion. Der er udsendt ekstra kontingentopkrævning iflg budget 2020, da en forhøjelse blev vedtaget på generalforsamling.


Vedligeholdelse af grønne områder.
Der bestilles en blomsterkasse og skilt til Mosedalen.


Beskæring af bevoksning i Storemosen skal vurderes.


Fældning af træer og buske på Fruekildevej gøres færdig.


På den efterfølgende markvandring, hvor bestyrelsen er forpligtet til at kontrollere, at vedtægternes§ 9 overholdes, blev der konstateret enkelte uregelmæssigheder, som skal ændres og udbedres. Berørte grundejere vil blive kontaktet derom.


På et træ på fællesarealet er der knækket en stor gren af. Denne gren vil blive fjernet af en nærboende grundejer.


Vedligeholdelse af veje.
Der er foretaget renovering af vore veje, dog forsinket i år .


Anskaffelse af ny galge til Højdedraget sættes i gang.


Defekt brønddæksel på fællesarealet mellem Højdedraget og Østkildevej udskiftes.


Indkomne forslag.
Der er kommet opfordring til at deltage i en henvendelse til Vordingborg Kommune om at etablere fartdæmpende foranstaltninger på Fruekildevej. Bestyrelsen vurderer, at foranstaltningen ikke vil have så stor en virkning på støj og fart, at det vil gavne noget. Vi deltager derfor ikke i en sådan henvendelse.


Eventuelt.
Der vurderes på, om det fortsat er nødvendig at klippe og indsamle græs 2 gange om året.Den 14. juni 2020


Siden sidste møde.

Loggen siden sidste møde blev gennemgået.

 

På grund af COVID-19 er ordinær generalforsamling endnu ikke gennemført, da vi har været nødt til at forholde os til myndighedernes anbefalinger om forbud imod forsamlinger. Regeringens sidste udmelding i uge 23 gør, at vi nu tager skridtet og afholder generalforsamlingen.

 

Der er endnu ikke modtaget indbetaling fra Monica’s selskab for året 2019. Selskabet er rykket.

 

Regnskabet.

Der er sendt kontingentopkrævning ud, baseret på besluttet budget for 2019, da det ikke har været mulig at afholde generalforsamling endnu. Ca. 10% mangler endnu at indbetale.

 

Marianne Linde, Højdedraget 27, er indsat som revisorsuppleant.

 

Vedligeholdelse af grønne områder

Der er plantet Aronia surbærbuske i den nordlige ende af Højdedraget ( Ved vandboringen ) Der er lagt siveslanger ud til vanding indefra Morten, der godtgøres for vandforbrug.

 

Fællesarealerne er blevet slået, dog lidt senere end vanligt, da græsset ikke har haft de fornødne vækstbetingelser.

 

En grundejer har meldt sig til at sikre, at der slåes omkring og under bordbænkesæt, der står på fællesarealet mellem Østkildevej og Højdedraget. Samme person sørger for, at bordbænkesættet får en gang træbeskyttelse, hvad det trænger til.

 

Vedligeholdelse af veje.

Renovationsselskabet og kommunen er endnu engang blevet kontaktet med henblik på at få chauffører på skraldevognene til at overholde gældende færdselsregler, når de kommer og henter vores affald. Kørselsdata fra renoveringsselskabet beviser, at der køres for stærkt, og kommunen har overfor renoveringsselskabet meddelt, at yderligere overtrædelser vil medføre konsekvenser.

 

Omkring opkørte rabatter og huller ved buslommer har kommunen udlagt granitsskærver og repa- reret delvis.

 

Drænet ved Mosedalen er reetableret, og der er nu gennemløb fra vejbrøndene ved Mosedalen 82 og 64 til den nye brønd, der er placeret på fællesarealet bag Mosedalen 82 og videre til Storemo- sen. Det skulle meget gerne kunne løse problemet med oversvømmende vejbrønde og vej, som vi længe har kæmpet med.

 

Der verserer i øjeblikket en sag i grundejerforeningen Mosedalen, da en grundejer i deres forening og uden tilladelse, har gennemført opgravning af fællesvej, der deles af de to grundejerforeninger Mosedalen og Højdedraget, Denne opgravning bevirker, at vand dirigeres over i modsatte side af vejen, til grundejere i vores forening.


Indkomne forslag. 

Der er ikke modtaget nogle forslag fra medlemmerne.

 

Forberedelse til generalforsamling                         

Der er reserveret plads på Stalden.

 

Generalforsamlingen afholdes den 19. juli, indkaldelser udsendes snarest. Der henstilles til, at der maksimum deltager 1 person pr parcel, for derved at give mulighed for, at så mange som muligt kan deltage. I sagens natur bør personer, der føler sig sløje, ikke møde op. Der kan eventuelt gøres brug af fuldmagt jævnfør gældende vedtægter, hvor man på den måde kan gøre brug af sin stemme uden at deltage i mødet.

 

Eventuelt.

Intet.t.Den 14. marts 2020


Siden sidste møde

Loggen gennemgået.


Der er indhentet priser på beskæring/renovering af grønne områder. Det drejer sig om bevoksningen ud for Mosedalen 60 og 62, bevoksningen mellem Mosedalen 82 og Ålborgvej 18, og de sidste træer ud mod Fruekildevej.

 

Der er indhentet pris på etablering af nyt dræn ved Mosedalen 82.

 

Der har været afhold flere møder med grundejerforeningen Mosedalen, vedrørende en eventuel optagelse af Mosedalen. Sammenlægning og vedtægtsændring er godkendt at Vordingborg kommune.

 

Der er fulgt op på ansøgning om EU-tilskud på vores fællesarealer. Foreningen har nu indkasseret tilskud for 2017 og 2018.

 

I samarbejde med oplandskonsulenterne, har det været vurderet, om det var muligt at få EU-tilskud til renovering af Lillemosen, ved at omlægge mosen til et minivådområde. Det er der kommet afslag på.

 

Regnskabet.

Regnskabet for 2019 er opgjort og underskrevet. Der har været udgifter for ca. 10.000 kr. mere end budgetteret. Til gengæld er indtægten tilsvarende steget med ca. 12.000 kr.

 

Vedligeholdelse af grønne områder.

Beplantning af Aronia buske vil kun blive udført i den nordlige ende af Højdedraget (ved vandboringen). Resterende åbninger langs med Fruekildevej beplantes ikke.

 

Vedligeholdelse af veje.

Der er konstateret opkørte rabatter langs med Fruekildevej. Vordingborg kommune er kontaktet med henblik på udbedring.

 

Flere vendepladser i vores område er beskadiget af bl.a. skraldebil. Renovationsselskabet er kontaktet og blevet bedt om at ændre adfærd.

 

Der er konstateret større vandhuller ved Mosedalen 40 og 58 (vejen der deles af de to grundejerforeninger Mosedalen og Højdedraget) efter grundejerforeningen Mosedalen har fået udført en større vejrenovering.

 

Vi må se i øjnene, at udgiften til vedligehold af vejene bliver dyrere i indeværende år, end tidligere.

 

Indkomne forslag.

Der er ikke modtaget nogen forslag fra medlemmerne til generalforsamlingen inden for indsendelsesfristen.

 

Bestyrelsen er kommet med to forslag, hvilket fremgår af foreningens hjemmeside.

 

Budget.

Der er udarbejdet to budgetter. Et med og et uden Mosedalen.

 

Forberedelse til generalforsamling.

Alle forberedelser er tilendebragt. Vi er klar til generalforsamlingen.

 

Stalden har forespurgt om et eventuelt deltagerantal. Da et større antal medlemmer forventes at deltage i anledning af en eventuel fusion med Mosedalen, er det besluttet at gennemføre tilmelding. Medlemmer opfordres på indkaldelsen til generalforsamlingen, at tilkendegive om man deltager. Tilkendegivelsen gives via mail, SMS eller på telefon til bestyrelsen.

 

Eventuelt.

Marianne Linde, Højdedraget 27, er indsat som revisorsuppleant.

Den ødelagte bænk ved Storemosen bortskaffes. Der har aldrig været så ryddeligt i området som nu, hvor den gamle skraldespand er fjernet.