2021


Bestyrelsesmødereferater 2021


Den 18.december 2021


Siden sidste møde.

Loggen siden sidste møde blev gennemgået.


Konstituering af bestyrelsen.

Ansvaret for de enkelte arbejdsopgaver i bestyrelsen er gennemgået og fordelt.

 

Regnskab.

Kontingenter for 2021 er indbetalt.

  

Vedligeholdelse af grønne områder.

Bestyrelsen har givet tilladelse til fældning af store træer på Østkildevej. Et projekt der er drevet af en privat parcelejer. Eneste betingelse var at veje ikke efterlades ødelagte.

 

Foreningen har modtaget Autorisationsbevis for Økologisk jordbrugsproduktion.

 

Beplantning og hegn omkring vandboringen er fjernet af vandværket. Der vil komme nyt hegn og beplantning op. Bestyrelsen har bedt om indflydelse på det nye look og vandværket har bekræftet at det vil vi få.

 

Der er gennemført klipning af græs på enkelte parceller efter § 9.

 

Væltede træer i krattet mellem Højdedraget og Mosedalen er beskåret og fjernet af nærtboende sommerhusejer efter aftale.

 

Projekter der er besluttet igangsat til næste år:

  • Renovering langs Ålborgvej ved Mosedalen 60/62. Der sås græs til foråret.
  • Beskæring af rosenbuske ud mod Ålborgvej. Det nordlige stykke af det tidligere GF Mosedalen.
  • Beskæring /fældning af træer/buske ved Storemosen inkl. paddehullet.
  • Fjernelse af ukrudt hvor der er plantet Aronia hæk ved vandboringen.

 

Vedligeholdelse af veje.

Vejene er renoveret som vanligt i sommerperioden.

Vi har et udestående på stikvejen Østkildevej 34 – 44, som blev glemt i sommers, det skal gøres noget ved.

 

Indkomne forslag.

Der er ikke indkommet nogen forslag.


Eventuelt.

Følgende har været vendt og sat på opfølgningslisten.

  • Vejrabat, buslommer mv. langs med Fruekildevej ser det ikke så godt ud.
  • Vejbelægning og støvgener diskuteret, mulig løsningsmodel knust asfalt.
  • Diversitet med vilde blomster på fællesareal.


På generalforsamlingen blev nævnt en ide med at samle alle skraldespande i samlesteder. Bestyrelsen har valgt ikke at arbejde videre med denne ide, men afventer ideen tilsendes som et beskrevet forslag, beriget med fordele og ulemper.Den 28. februar 2021


Siden sidste møde.

Loggen siden sidste møde blev gennemgået.

 

Regnskab.

Regnskab er afleveres til revisorer og godkendt.

 

Budgetposter for 2021 gennemgået.

 

Vi dropper samarbejde med Monicas Økonomiske selskab og søger EU-tilskud selv, med hjælp fra Patriotisk selskab.

  

Vedligeholdelse af grønne områder.

Klip af græs på fællesarealerne 2 gange årlig. Græsset findeles ikke ved efterårsklip som sidste år, men bliver liggende.

 

Der er uden held rettet henvendelse til Vordingborg Kommune vedrørende hjælp til overholdelse af deklarationen på området.

 

Beskæring/fældning af træer/buske ved Storemosen. Dette projekt igangsættes nu.

 

Vedligeholdelse af veje.

Der er rettet henvendelse til Vordingborg Kommune vedrørende renovationskørsel i vores område. Vi ønsker, at bilerne ikke vender for enden af stikvejene, men i stedet bakker for at undgå, at grusvejene ødelægges af bilernes bogiehjul.

 

Indkomne forslag.

Ingen forslag indkommet til behandling på generalforsamling.


Generalforsamling.

Forberedelse til generalforsamling gennemgået.


Eventuelt.

Intet.