2022


Bestyrelsesmødereferater 2022Den 8. oktober 2022


Siden sidste møde.

Loggen fra forrige møde og frem gennemgået.

 

Regnskabet.

Der er 1. juli opkrævet kontingent for 2022. Der er sendt 9 påmindelser om manglende betaling, samt 2 rykkere.

 

Vedligeholdelse af grønne områder.

Der er som vanlig slået græs på fællesarealerne. Græsset er denne gang ikke opsamlet, da opsamlerne ikke synes, der var nok værdi i det.

                     

Såning af græs på fællesarealet ved Mosedalen 60/62 forsinket. Vil ske dette efterår.

 

Renovering af træer og krat langs Ålborgvej fra Mosedalen 82 til Ålborgvej 18 (Mosehuset) er startet og forventes gennemført i oktober. Et under der ikke er indkommet klager om gener for trafikken.

 

Rosenbuske ved udkørsel fra Mosedalen er beskåret for at forbedre trafikal oversigt.

 

Vordingborg Kommune har meddelt at vores ansøgning, vedrørende paddeprojekt i Møns biosfæreområde 2022, ikke er imødekommet.

 

Bestyrelsen har medio maj sendt et forslag til Bogø Vandværk vedrørende vandboringen. Forslaget indbefatter Vordingborgs tidligere udmelding om BNBO

( BoringsNære BeskyttelsesOmråder ), den manglende tinglysning af boringen og beplantning omkring boringen. Den 1. oktober har bestyrelsen modtaget kommentar til forslaget, der i øjeblikket behandles.

 

Foreningen har fået et bord/bænkesæt foræret som skal placeres. Der bliver lavet en oversigt over alle bænke i foreningen over nuværende placering samt stand.

 

Vedligeholdelse af veje.

Umiddelbart efter påske blev Vordingborg Kommune bedt om at gøre noget ved de opkørte rabatter, huler ved buslommer og indfaldsveje på og fra Fruekildevej.

 

Der er bestilt renovering af foreningens veje til udførelse uge 41.

 

Indkomne forslag.

Der er ikke indkommet forslag til behandling.

 

Eventuelt.

Efter udskiftning i bestyrelsen er ansvarsopdelingen på opgaver revideret.

 

Ansøgning til Nordea Fond vedrørende omlægning af Lillemosen. Bestyrelsen analyserer opgaven.

                                                                                                                                  

Der er rigtig mange bær og frugter i foreningens område, som kan høstes gratis af medlemmerne. Der udarbejdes oversigt til orientering.

 

Der er behov for at justere opsamlingsaftaler på græs, for at overholde de økologiske landbrugsregler. Der arbejdes med aftale til bestyrelsens godkendelse.

 

Der blev drøftet muligheder for afholdelse af loppemarked i vort område. Det er bestyrelsens holdning ikke at give tilladelse på grund af øget trafik og støj i området, samt hvis det regner, vil vore rabatter blive opkørt og ødelagt af parkerede biler.

 

Der bliver fortsat drøftet alternativer for vejbelægning, i forsøg på at dæmpe støvgener. Men det henstilles kraftigt til vore medlemmer og deres gæster at respektere de fartbegrænsninger, der er på foreningens veje. Der blev berørt muligheder for at etablere et prøveområde, for at vi ad denne måde kan høste erfaringer for, om vi kan finde en belægning, der er miljørigtig samt dæmpe de støvgener, der forekommer især i sommerens tørre perioder. Der vil også blive opsamlet rådgivning på forskellige vejbelægninger.

 

Der er en aktivitet i gang med at etablere et fællesforum for alle Vordingborg kommunes grundejerforeninger, hvor der er sommerhuse.

 


Den 15. marts 2022


Siden sidste møde.

Loggen siden sidste møde gennemgået.

 

Regnskab.

For 2021 afsluttet og underskrevet af revisor.

Budget for 2022 er lagt fast.

EU omlægningstilskud er endnu ikke modtaget. Der arbejdes fortsat med sagen.

  

Vedligeholdelse af grønne områder.

Der er gjort klar til at blive sået græs ved Mosedalen 60-62.

Rosenbuske ud mod Ålborgvej i den nordlige ende af foreningen er klippet.

Der er luget ukrudt omkring Aroniahækken ved vandboringen.

Der er beskåret buske ved Storemosen incl. Paddehullet.

Der er sendt ansøgningsskema til Vordingborg Kommune vedrørende paddeprojekt i Møns biosfæreområde 2022. Projekt Lillemosen indgår i denne ansøgning.

Der er stadig uklarhed omkring beplantning omkring vandboringen. Vordingborg Kommunes udmelding om BNBO (BoringsNære BeskyttelsesOmråder) er medår- sag til forsinkelsen.

Beskæring langs Ålborgvej fra Mosedalen 82 til Ålborgvej 18 sættes i gang.

 

Vedligeholdelse af veje.

Stikvejen Østkildevej 34-44 er blevet renoveret.

Der er skrevet til Vordingborg Kommune omkring de opkørte rabatter, huller ved buslommer og indfaldsveje.

Vejbelægning og støvgener diskuteret. Mulig løsningsmodel er knust asfalt. Bestyrelsen arbejder fortsat med sagen.

 

Indkomne forslag.

Der er ikke indkommet nogen forslag.


Eventuelt.

Intet.