2015


Generalforsamling 2015


Generalforsamlingen afholdes langfredag på Hjemmeværnsgården.


Grundejerforeningen Højdedraget

Bestyrelsens Beretning for året 2014Arbejdet i Bestyrelsen:


Der har i årets løb været afholdt 4 møder. I juni konstituerede bestyrelsen sig. Erik Dalsby fortsatte som kasserer, Bent Holmelin Andreasen blev valgt som næstformand, rollen som snefogeder tilfaldt John Konggaard Hansen og Vagner Pedersen, og Ove Ingemann som formand.


Vagner har desværre måtte forlade bestyrelsen pga. sygdom og vores valgte suppleant til bestyrel-sen Marianne Jørgensen har trådt til. I det forgangne år har vi også mistet vores revisor Ruth Jensen, der desværre er afgået ved døden.


På sidste generalforsamling blev der udtrykt ønske om at gøre noget ved de dobbelte bomme, der står placeret på vores stier, for at gøre dem mere handicapvenlige. Bestyrelsen iværksatte en analyse af hvor mange bomme der var i området, vurderede at den nemmeste og billigste løsning var, at fjerne den ene bom og udpegede så de bomme der var mest velegnede at fjerne, og fik dem fjernet.


Generelt har der været udtrykt stor tilfredshed med fjernelse af disse bomme, selv om det for nogle enkelte åbnede op for muligheden for at køre med større køretøjer på stierne. Dette er der taget hånd om.


Der er rettet henvendelse til enkelte parceller om vedligeholdelse/beskæring, oprydning uden for egen parcel, samt ulovlig færdsel på vores veje. Dette ser ud til at være efterkommet som forventet.

Der har været rettet henvendelse vedrørende fyldte brønde ved indkørslen til Mosedalen. Disse er kommunalt ejede. Vordingborg kommune er orienteret.


Grundejerforeningen har i mange år varetaget græsslåningsservice på tomme parceller. Denne service har der tidligere været gjort stort brug af. Men efter at mange parceller er blevet bebygget eller grundejer har fundet andet alternativ, var der så få parceller tilbage der anvendte denne service, så bestyrelsen besluttede at nedlægge græsslåningsservicen og lade de sidste 4 parceller varetage græsslåningen på egen hånd, i overensstemmelse med foreningens regler.


Bestyrelsen har forsøgt at indgå en aftale om det klippede græs på vores fællesarealer (ikke stier), da der har været vist interesse for det afklippede græs til foder. Hvis det var muligt at få en indtægt for det afklippede græs kunne det minimere udgiften til græsslåning. Det har desværre vist sig at det afklippede græs ikke var attraktivt nok, så aftalen gik i vasken.


Rykkerproceduren, som består at et påmindelsesbrev (en ”reminder”) og et rykkerbrev, er blevet revideret og gjort mere tidssvarende.


Foreningen sender et velkomstbrev ud til alle nye sommerhusejere, med information om rigtig mange praktiske ting, samt kopimateriale der er relevant for nyankomne. Dette brev er revideret da alle relevante ting nu ligger på vores hjemmeside (www.højdedraget.dk).


Hjemmesiden ”højdedraget.dk” er blevet opdateret med e-mail adresser på bestyrelsen (for dem der har en sådan). Der er etableret link til og fra Bogø portalens hjemmeside, og hjemmesiden er opdateret med referater fra bestyrelsesmøderne der har været afholdt i løbet af året.


Grundejerforeningens kartoteker over sommerhusejere og telefonliste er blevet omlagt, så de kan tilgås af alle i bestyrelsen.


Foreningen har skiftet Bank fra Jyske bank til Lollands Bank. Jyske Bank havde ved en fejl overført en for lille betaling på en af vores forsikringer. Banken ville gerne rette op på skaden, men krævede endnu et overførelses gebyr for at rette fejlen, som kassereren nægtede af betale.Fællesarealerne.


Fællesarealerne er blevet slået som de foregående år, og der er også blevet slået stier.


Bestyrelsen har været på vandring på grundejerforeningens fællesarealer og veje, med henblik på sikre vedligeholdelse af veje, at regler for græsslåning overholdes og vurdere en eventuel igangsættelse af beskæring af fællesarealer. Det blev besluttet at iværksætte beskæring ud mod Fruekildevej fra udkørsel fra Højdedraget mod Ålborgvej og ud mod Ålborgvej ved Mosedalen fra udkørsel ved nr. 82 og 60 mod Bogø Hovedgade.


Tidligere års forsøg med at fjerne beplantningen helt, ud for nogle af medlemmerne, ser rigtig pænt og nydeligt ud, og da det er den enkelte grundejers ansvar selv at randbeplante på sin grund, var det oplagt denne gang at beskære indtil skel. Det gør hele stykket ensartet af udseende og allervigtigst gør oversigtforholdene fantastisk gode, og i sidste ende sparer på foreningens omkostninger til vedligeholdelse på lang sigt.


Der har været enkelte henvendelser over beskæringen ud mod Fruekildevej, som er besvaret. Ved arbejdets udførelse blev der bl.a. ved et uheld væltet flere meter trådhegn. Dette er naturligvis udbedret på arbejdstagerens regning.


Bænksættet mellem Højdedraget og Østkildevej er blevet malet, så det er klar til de kommende sæsoner.


Affaldsspanden ved mosen er blevet tømt og det vil også blive gjort fremadrettet når det observeres.


De fodboldmål der er opstillet mellem Højdedraget og Østkildevej er ikke så anvendelige mere, da nettene er itu. Der vil blive fundet en løsning på dette problem til foråret.Veje.


Der er ikke foretaget nogen vedligeholdelse på vores veje. Vores veje ser umiddelbart fine ud. Der er ikke noget der tyder på, at der er kommet nævneværdigt flere huller på vejene end tidligere. Vi ser stadig at overgangen fra asfalt til grus giver små huller, en ting der naturligt opstår i overgangen mellem forskellige materialer, og som ikke kan undgås. Men det støver meget efter den sidste renovering og der har også været en del klager over punkteringer.


Der er indhentet tilbud på støvbekæmpelse af vejene fra Pro støvfix. Vi har sammenlagt 2 kilometer veje i grundejerforeningen og det beregnes at der skal bruges 12 tons støvfix. Det vil koste kr. 29.375 at indkøbe dette. Produktet skal køres ud med en gødningsnedfælder, hvor der skal køres med meget lavt tryk. Der skal køres mere end en gang for at produktet får den ønskede virkning. Mindst 3 gange og da vil holdbarheden i bedste fald være 3 år. Påføringen af produktet på vejene forventes at komme til at koste et sted mellem 15 -20.000 kroner. Sammenlagt vil prisen for støvbekæmpelse koste et sted mellem 45 – 50.000 kroner.Grønt udvalg.


Baseret på sidste års generalforsamlings indkomne forslag er der blevet nedsat et grønt udvalg. Næstformanden driver dette udvalg, som også består af tidligere formand Dan Sandager (Østkilde-vej 5) og forslagsstiller Henrik Dreijer (Østkildevej 32). Udvalget fik til opgave at komme med forslag til ”grønne” forbedringer i området, primært omkring moserne.


Naturvejleder fra Hede Danmark har været taget med på råd og der arbejdes videre på et projektforslag omkring Lillemosen. Vordingborg kommune er kontaktet for at få tilladelse til projektet. Først når tilladelsen foreligger, kan der søges om tilskud til projektet. Det forventes at der kan indhentes tilskud svarende til 75 % af den totale udgift til projektet. Hede Danmark vil være behjælpelig med dette.


Vordingborg kommune (Natursekretariatet) har besigtiget Lillemosen d. 17. februar. Lillemosen er under naturbeskyttelsesloven og derfor skal kommunen give grønt lys for en gennemgribende oprydning / udvidelse af Lillemosen. Projektet skal dog først beskrives og tegnes før det kan godkendes af kommunen. Der blev givet stor ros til foreningens naturarbejde og udvekslet ideer til hvad der yderligere kunne gøres for at fremme dyrelivet. Et forslag var at uddybe det begyndende vådområde i den sydlige ende en smule og lægge overskudsjord ud som sti mellem vådområdet og mosen. Det vil der blive arbejdet videre på.


I Stormosen er der beskåret en del træer og der er fjernet træer ved Stormosens overløb som stod uheldigt i forholdet til udløbet. Der er endvidere udgravet ved udløbet, så der nu er skabt forbindelse til udløbet.Plan for det kommende år.


Løsning på nedbringelse af støv på vores veje.

Arbejde videre med projekt Lillemosen.

Facebook. Bestyrelsen vurderer at det kunne være en idé at lave en Facebook gruppe for grundejerforeningen, en gruppe hvor kun medlemmer af grundejerforeningen Højdedraget kan få adgang. Sådan et forum kan bruges til mange ting og formålet er da heller ikke 100% defineret. Det skal naturligvis være for at fremme foreningens fælles aktiviteter og ikke en chatte klub.Til sidst.


Bestyrelsen er i besiddelse af en liste med de fleste medlemmers telefonnumre. Den er praktisk at have, hvis der lige pludselig bliver behov for at kontakte et medlem. Det kunne f.eks. være et sprængt vandrør, indbrud mv. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du står på denne list – eller har fået nyt telefonnummer, så er du velkommen til at henvende dig til bestyrelsen.


Husk at køre forsigtig på vejene – sig det også til dine gæster og lejere.


Som formand takker jeg alle i bestyrelsen for det gode samarbejde og en stor tak for den opbakning der har været blandt jer medlemmer.Bestyrelsen ønsker alle en rigtig god feriesæson


Ove Ingemann, formandReferat


Grundejerforeningen Højdedraget Bogø by

Referat fra generalforsamling d. 3. april 2015 Hjemmeværnsgården kl. 10.


Formanden Ove Ingemann bød de fremmødte medlemmer velkommen til den foranstående generalforsamling (GF).


Ad. 1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Flemming Nielsen, fra vores nabo grundejerforening, der tidligere har løftet hvervet med succes. Flemming Nielsen blev valgt enstemmigt. Dirigenten konstaterede GF var lovlig indkaldt. Der var mødt 25 stemmeberettiget frem.


Ad. 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning (udsendt sammen med indkaldelsen til GF) ved formand Ove Ingemann. Spørgsmål til beretningen.

Lone Løndahl Højdedraget 19 var utilfreds med beskæringen ud mod på Fruekildevej. Synes det var for drastisk og ville gerne vide hvad der skulle ske næste gang der skulle beskæres. Formanden svarede at der ikke var nogen planer om fremtidig beskæring, men ville naturligvis overveje alternativer næste gang.

Hans Henrik Østkildevej 32 foreslog brug af vejsalt for støvbinding af veje, da det er noget der er forsøgt i grundejerforeningen Fruekilden. Et andet alternativ kunne være Calcium Klorid. Henstiller endvidere til at alle sænker farten, da det ville afhjælpe meget på støvgenen. Formanden noterede forslagene og lovede at rette henvendelse til Fruekilden for at høre om vejsalt har afhjulpet problemet i Fruekilden.

Birthe Østkildevej 2 spurgte ind til tidligere beskæring af de store træer foran Birthe for nogle år siden. Hans Henrik svarede, det var den gamle bestyrelse der gjorde det.

Vinnie Østkildevej 4 er en af dem der har fået tilladelse til selv at holde græsset ud mod Fruekildevej. Hun spurgte ind til hvad der kan gøre ved et for højt træ der står i skel ind til naboen. Svaret er at det skal afklares med naboen. Hvis det ikke er en mulighed, kan hegnstilsynet kontaktes for af afhjælpe.

Hans Henrik Østkildevej 32 synes at flis efter beskæring ved Fruekildevej burde spredes, så det ser pænt ud og ikke ligge i bunker. Det vil der blive kigget på ved næste markvandring, der foretages af bestyrelsen en gang om året.

Formandens beretning blev vedtaget med flertal.


Ad. 3. Gennemgang af regnskabet ved kasserer Erik Dalsby - (se link)

Kasserer forklarede at der var 3 der havde betalt to gange sidste år. De 2 er fundet, men den sidste kan man ikke finde, så hvis der er en der kan bevise at man har betalt to gange, kan man få pengene tilbage.

På grund af en uoverensstemmelse mellem kasserer og Jyske Bank, som havde foretaget en fejlagtig betaling og ikke ville give dekort på fejlen, har foreningen skiftet bank til Lollands Bank.

Hans Henrik Østkildevej 32 var utilfreds med at bommene er fjernet. Marianne Linde Højdedraget 27 svarede, at det er gjort for at gangbesværede lettere kan komme igennem, og også dem med barnevogne.

Aflæggelse af regnskabet for 2014 blev vedtaget med flertal.


Ad. 4. Forslag fra bestyrelsen

Der blev stillet forslag om at kunne bruge e-mail til indkaldelse af generalforsamling, udsendelse af referater mv.

Medlemmerne sender en mail til foreningens e-mail adresse med ønsket om anvendelse af e-mail og foreningen sender en mail retur som bekræftelse, samt som test af at det virker. Medlemmerne har selv pligt til at oplyse ny e-mail adresse til foreningen hvis den skifter. Juridisk er mail og brev det samme, så forslaget kræver ikke en vedtægtsændring. Forslaget blev vedtaget.


Ad. 5. Forslag fra medlemmerne.

Der blev stillet forslag om at kunne anvende automatisk betaling via PBS/Nets ved betaling af kontingent. Forslaget blev vedtaget.


Der blev stillet forslag om at fortsætte projekt Lillemosen, som går ud på en gennemgribende oprydning / udvidelse af Lillemosen, der bl.a. skal resulterer i fjernelse af de store træer og gøre vandhullet dobbelt så stort. Projektet er ikke noget billigt projekt.


Michael Højdedraget 48 spurte om der så var penge til normal vedligeholdelse.  Det menes der at skulle være. Først til marts næste år vil ansøgningen til kommunen blive behandlet og det grønne udvalg forventer at vide lidt mere omkring pris, tilskud og processen omkring hvordan sådan noget pågår. Udgiften til renoveringen vil først blive konteret i næste regnskabsperiode.

Marianne Linde Højdedraget 27 spurgte ind til hvad der sker med den lille skov ved Storemosen. Der vil der blive kigget på det.

Hans Henrik Østkildevej 32 var bange for at vandet ville forsvinde fra Lillemosen hvis forslaget gennemføres. Ifølge Dan har  Lillemosen været udsat for en naturødelæggelse og det vil ikke have noget indvirkning at rydde Lillemosen for dette affald.


Forslaget forventes ikke at få nogen indflydelse på kontingentet. Forslaget blev vedtaget.


Ad. 6. Fremlæggelse af budgetforslag for 2015  - (se link)

Kassereren fremlagde budget forslaget, som blev enstemmigt vedtaget. Erik informerede at han trækker sig som kasserer. Marianne der er trådt ind i bestyrelsen overtager rollen som kasserer.


Ad. 7. Valg til bestyrelse for 2 år.

På valg er Bent Holmelin Andreasen og Marianne Jørgensen, som begge modtog genvalg. Begge blev genvalgt med applaus.


Ad. 8. Valg af suppleant til bestyrelsen.

Steffen Simonsen Østkildevej 28 blev valgt med applaus


Ad. 9. valg af revisor for en 2 årig periode.

Marianne Linde var på valg og blev genvalgt med applaus.


Ad. 10. Valg af revisor suppleant for en 1 årig periode.

Lone Løndahl Højdedraget 19 blev valgt med applaus.


Ad. 11 Eventuelt.

Følgende emner blev berørt:

Træer: Høje træer må højst være 4 meter.

Hunde og katte: Hunde og katte skal være i snor på vores område. Husk at man som udlejer skal informerer lejere om det.

Trafik: Det henstilles at der køres stille og pænt på vores veje.

Vejrabatter: Der var en del diskussion om vores vejrabatter. Nogle steder kan rabatten være blød. Det ses når der bliver kørt ind over rabatten. Faktisk er vejkasserne bredere end vejene nogle steder ser ud til at være. Det er græsset der gror og får rabatten til at blive større og højere end vejen. Der blev forslået udsætning af større sten i vejrabatten som kunne afhjælpe noget af problem. Det kan bestemt ikke anbefales. Hvis der sker ulykker og trafikerende rammer disse sten, kan det have alvorlige følger for foreningens økonomi, pga. af erstatningskrav.

Fodbold mål: Målene på friarealet bliver skiftet så der kommer nye op.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen kl. 11:45 og takkede de fremmødte for god ro og orden.


Referent John Konggaard Hansen