2023


Bestyrelsesmødereferater 2023Den 8. oktober 2023


Siden sidste møde.

Loggen siden sidste blev gennemgået.

 

Regnskabet.

Der er betalt for klipning af stier og indkøb af to bordbænke sæt.

 

Vedligeholdelse af grønne områder.

Fællesarealer er blevet klippet medio september.

 

Der er klippet grene på træer bag Storemosen, for at gøre det lettere at klippe fællesarealerne.

 

De gamle noget rådne træbænke (stammerne), der stod på fællesarealet mellem Mosedalen og Højdedraget er fjernet.

 

Alle grundejere er informeret om at efterse deres randbeplantning, for at overholde paragraf 9 i vedtægterne. Der er til stor overraskende udsendt mange varslinger om beskæring af randbeplantning og græsklipning.

 

Der har været Økologisk kontrol af vores fællesarealer, og vi har fået nogle påbud, som er informeret på hjemmesiden i september. Det har bl.a. foranlediget, at vi har måttet planlægge ny stiføring på fællesarealerne.

 

Der er klippet nye stier. Oversigten over stier er tilgængelig på et kort på foreningens hjemmeside. Der er kommet enkelte henvendelser om de nye stier, som er under behandling.

 

Bestyrelsen erfarer, at det kunne være givtigt for medlemmerne, hvis der fandtes en samlet beskrivelse af det at drive fællesarealerne som et økologisk landbrug, og hvorfor det kan have en indvirkning på placeringen af stier. Det vil der bliver rådet bod på.

 

Der er klippet fællesareal langs Ålborgvej - hele arealet langs Mosedalen til Mosehuset. Dette areal vil fremover overgå til klipning forår og efterår, samtidig med klipning af de alle andre fællesarealer.

 

Hybenbuskene der står i den nordlige ende af foreningen, langs Ålborgvej og Fruekildevej, vil blive beskåret i uge 41.

 

Mange fonde er efterhånden blevet analyseret, i håbet om at kunne finde støttekroner til renovering af Lillemosen. Det er ikke lykkedes, så nu prøver vi om HedeDanmark, der har flis produktion, kunne være interesseret træerne. Sidste gang vi søgte Vordingborg kommune om renovering af Lillemosen var i 2015. Her fik vi et ok til at gennemføre en oprensning af Lillemosen, samt lave en brink der tilgodeså dyrelivet i større grad. Men støttekronerne udeblev også dengang, så projektet nåede ikke at komme i gang inden for tidsfristen, som var 3 år.

 

Vedligeholdelse af veje.

Blomsterkassen med fartbegrænsning som stod ved Sydgrænsen 12, er flyttet til Sydgrænsen 2. Sydgrænsen 12 har været til meget stor hjælp ved denne flytning.

 

Vejene har forskellige steder taget overlast at de enorme mængder vand der ramte os i slutningen af august. De slemmeste steder vil blive udbedret inden vinteren.

 

Der har været afhold møde i fællesforummet for sommerhusgrundejerforeningerne i Vordingborg kommune, et forum der er opstartet at grundejerforeningen Højdedraget. Agendaen var sparring om vedligeholdelse af veje. Vi kan godt være meget tilfredse med vores veje og det materiale der bruges, og måden vi gør det på. Stabilgrus med indhold af ler, er umiddelbart den bedste model. En del foreninger har anvendt knust asfalt, hvilket desværre bevirker at veje og grunde forurenes. Største positive gevinst fra mødet var nok et produkt til bekæmpelse af støvgener, som naturligvis koster nogle penge, men skulle eftersigende have en positiv effekt. Dette støvbinderprodukt og anvendelsesprocessen vil blive analyseres nærmere.

 

Indkomne forslag.

Ingen.


Eventuelt.

Intet.Den 26. august 2023


Siden sidste møde.

Loggen gennemgået.

 

Regnskabet.

Den nye metode for opkrævning af kontingent har fungeret tilfredsstillende. Efter ordinær betalingsfrist er der udsendt 26 påmindelser om manglende betaling, heraf 9 rykkere og til sidst 4 varsler om inkasso. Alle kontingenter er nu betalt. Der udestår dog enkelte restancer på rykkergebyr.

 

Vedligeholdelse af grønne områder.

Parceller, der har fået besked på at klippe græs og/eller beskære be- plantning, har gennemført opgaven.


Bræmmen foran Storemosen og paddehullet er blevet klippet.


Klipning af græsset udfor Mosedalen 60-62 og mellem Mosedalen 82 og Ålborgvej 18 er endelig gennemført.


Gangsti mellem Mosedalen 50 og 52 er genåbnet.


Aroniabuske ud til Fruekildevej er luget for uønsket vækst, som er opstået siden plantning i maj 2020.


Ved sidste storm er væltet et træ i beplantningen mellem Højdedraget og Mosedalen. Der er truffet aftale om beskæring og bortskaffelse.


Der er opstillet 3 bord/bænkesæt. Et på arealet bag Lillemosen, et på udsigtsarealet mod nord og udskiftning af det oprindelige bord på fællesarealet mellem Østkildevej og Højdedraget. Stamme ved udsigten samt mellem Østkildevej og Mosedalen fjernes permanent. Stamme syd for Storemosen samt stol nord for Storemosen udskiftes til en bænk.

 

Der har været afholdt møde med Vordingborg Kommune vedrørende vores høringssvar om vandindvindingstilladelse til Bogø Vandværk. Der udestår stadig tinglysning og sikring af boringen. Foreningen har lavet til forslag til , hvordan vi kommer videre i processen

 

Der er repareret rabatter på stikvejen efter endt byggeri på Mosedalen 52.


Indkomne forslag.

Vedtægterne har ikke været ændret i mange år, hvorfor der er behov for justeringer og præciseringer, så de bliver mere tidssvarende. Bestyrelse har

gennemgået vedtægterne og har lavet et forslag til vedtægtsændringer.


Forslaget er tilgængeligt på foreningens hjemmeside - link.


Eventuelt.

Forside på foreningens hjemmeside er moderniseret.


I samme hjemmeside fremgår oversigt over, hvor vore medlemmer kan plukke diverse bær og frugter.


Der har været kontrolbesøg fra Økologisk Forening, hvorfra vi får tilskud som økologisk Landbruger. Der er udfordringer omkring areal, der gives tilskud til, og antal af stier. Der udføres en plan for stiføring, hvori indgår etablering af ny stiføring, flytning af stier samt sløjfning af eksisterende stier.Den 18. juni 2023


Siden sidste møde.

Loggen siden sidst gennemgået.

 

Regnskabet.

Den nye opkrævningsmetode på kontingentet er taget i brug. Der er etableret en ny afstemningsproces til styring af betalt kontingent. Hele opkrævningsløsningen anses for på nuværende tidspunkt at være velfungerende, da 81% har betalt indenfor de første 10 dage efter ordinær betalingsfrist. Det er bedre end, hvad der er set tidligere.


Brev til påmindelse af manglende kontingentbetaling og rykkerbrev er genbesøgt og modificeret, efter vi er gået over til opkrævning via foreningens mailsystem.


Vedligeholdelse af grønne områder.

Den ene af de to samarbejdspartnere, der opsamler græs på fællesarealerne, har trukket sig. Den tilbageværende partner har overtaget opsamlingen af græs på alle fællesarealerne.


Klipning og opsamling af græs er gennemført.

 

Der er sendt høringssvar til Vordingborg Kommune vedrørende vandindvindingstilladelse til Bogø Vandværk. Den tidligere tilladelse var for gammel og skulle fornyes.

 

Der er bestilt klipning af bræmme foran Storemosen. Det er overvejet, om de væltede træer bag Storemosen skulle fjernes. Det er besluttet at lade dem ligge og lade biodiversiteten blomstre her.

 

For at eliminere faldulykker er gangsti mellem Mosedalen 50 og 52 midlertidig lukket. Stien er beskadiget efter planering af grunden Mosedalen 52. Stien bliver reetableret og derefter genåbnet.

 

I starten af maj blev der lavet flis at de bunker af træ og grene, der lå langs Ålborgvej. Flisen blev placeret ud for Mosedalen 60-62 til fri afbenyttelse og er nu fjernet.

 

Græsset på fællesarealet udfor Mosedalen 60-62 og stykket fra Mosedalen 82 til Ålborgvej 18, hvor der tidligere var træer og krat, er klippet for første gang.

 

Bestyrelsen har undersøgt muligheder for på fællesarealerne at lave blomsterbælter, som ses poppe op flere steder rundt omkring i naturen, for at fremme

biodiversiteten. Umiddelbart lyder det nemt at lave, men efter at have kigget ind i Landbrugsstyrelsens regler, som skal overholdes, og det samtidig skal hænge sammen med de regler vi overholder for at modtage det EU-tilskud vi pt. får, bliver det en noget kompliceret opgave at styre, og som bestyrelsen ikke vil påtage sig. Så hvis nogen ønsker yderligere biodiversitet i vores skønne område, må man i gang i egen have.

 

Foreningen har fået et bord/bænkeset forærende, samtidig med, at vi nu har fået et overblik over siddemuligheder i området. Bestyrelsen har besluttet sig til, i første omgang, at placere sættet på et ny udsigtsplads, der etableres på arealet ud mod Ålborgvej sådan, at man nu kan nyde udsigten over vandet mod Mønbroen. Det andet tilsvarende sæt flyttes fra fællesarealet mellem Østkildevej og Højdedraget, til et nyt sted bag Sydgrænsen. Samtidig placeres en bænk i mosen, i stedet for den usle lænestol, der står der.

 

Der laves en oversigt over bær og frugter, der kan plukkes af foreningens medlemmer. Det viser sig, at der findes rige varianter af muligheder på området.


Vedligeholdelse af veje.

Veje er renoverede umiddelbart før påske i år. Der udestår dog renovering af vejen Mosedalen 40-60, der er udsat til, igangværende byggeri i nr 52 er færdig, hvilket sker indenfor de næste 3 uger.


Indkomne forslag.

Der er ingen forslag til behandling.

 

Eventuelt.

Der har været afholdt det første møde i fællesforum for alle sommerhus grund- ejerforeninger i Vordingborg Kommune. Mødet fandt sted i Bogø Forsamlingshus. Cirka halvdelen af de pågældende grundejerforeninger har vist interesse for dette forum, og en del af disse var mødt op på det første møde. Det er igangsat at udfærdige en fælles opgaveoversigt, så alle foreninger ved, hvem de har fælles opgaver med.

Samtidig forberedes det første online møde, der kommer til at omhandle vedligehold af veje.Den 26. februar 2023


Siden sidste møde.

Loggen siden sidste møde gennemgået.


Regnskabet.

Regnskabet er nu revideret af revisorerne.

 

Vedligeholdelse af grønne områder.

Renovering af træer og krat langs Ålborgvej mellem Mosedalen 82 og Ålborgvej 18 er gennemført. Der udestår dog flisning af grenbunker.


Der er sået græs i stykket langs Ålborgvej ved Mosedalen 60 og 62, samt i stykket mellem Mosedalen 82 og Ålborgvej 18.

 

Der er indgået en BNBO aftale ( BoringsNære BeskyttelsesOmråder ) med Bogø Vandværk.

 

Der er lavet nye aftaler med de samarbejdspartnere, der opsamler det klippede græs på fællesarealerne.

 

Vedligeholdelse af veje.

Der er renoveret veje i uge 41, noget senere end vi tidligere har gjort. 


Vordingborg Kommune har repareret de opkørte rabatter, huller ved bus- lommer og indfaldsveje.

 

Indkomne forslag.

Der er ikke indkommet forslag.

 

Eventuelt.

Analyse af ansøgning om midler til renovering af Lillemosen i Nordea Fond er gennemført og anses ikke som en mulighed, der kan gøres brug af. Ligeledes er Grøn Pulje i Vordingborg undersøgt, men heller ikke denne anses som anvendelig til renovering af Lillemosen.