Mødereferater


Bestyrelsesmødereferater 2022


Den 15. marts 2022


Siden sidste møde.

Loggen siden sidste møde gennemgået.

 

Regnskab.

For 2021 afsluttet og underskrevet af revisor.

Budget for 2022 er lagt fast.

EU omlægningstilskud er endnu ikke modtaget. Der arbejdes fortsat med sagen.

  

Vedligeholdelse af grønne områder.

Der er gjort klar til at blive sået græs ved Mosedalen 60-62.

Rosenbuske ud mod Ålborgvej i den nordlige ende af foreningen er klippet.

Der er luget ukrudt omkring Aroniahækken ved vandboringen.

Der er beskåret buske ved Storemosen incl. Paddehullet.

Der er sendt ansøgningsskema til Vordingborg Kommune vedrørende paddeprojekt i Møns biosfæreområde 2022. Projekt Lillemosen indgår i denne ansøgning.

Der er stadig uklarhed omkring beplantning omkring vandboringen. Vordingborg Kommunes udmelding om BNBO (BoringsNære BeskyttelsesOmråder) er medår- sag til forsinkelsen.

Beskæring langs Ålborgvej fra Mosedalen 82 til Ålborgvej 18 sættes i gang.

 

Vedligeholdelse af veje.

Stikvejen Østkildevej 34-44 er blevet renoveret.

Der er skrevet til Vordingborg Kommune omkring de opkørte rabatter, huller ved buslommer og indfaldsveje.

Vejbelægning og støvgener diskuteret. Mulig løsningsmodel er knust asfalt. Bestyrelsen arbejder fortsat med sagen.

 

Indkomne forslag.

Der er ikke indkommet nogen forslag.


Eventuelt.

Intet.